Офіційний сайт Бериславської міської ради

8 Листопада 2018

ПОВІДОМЛЕННЯ

(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

20181172096
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Бериславська міська рада, код ЄДРПОУ 04059906

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ )

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1.Інформація про суб’єкта господарювання

Місцезнаходження  юридичної особи:

74300, Херсонська обл., Бериславський р-н, м.Берислав, вул.1 травня, 244,

тел. (05546)75154.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*

Планована діяльність, її характеристика.

Будівництво комплексу по сортуванню побутових відходів м.Берислав Херсонської області (за межами населеного пункту).

Комплекс по сортуванню побутових відходів призначений для кількісного та якісного збору корисних фракцій із потоку твердих побутових відходів (ТПВ) та їх сортування з метою підготовки відходів, в першу чергу, до їх подальшої реалізації, як вторинної сировини, та  утилізації чи захоронення незатребуваних.

На території комплексу планується влаштувати ділянки для компостування органічної речовини (харчові відходи, відходи рослинного походження тощо).

 Технічна альтернатива 1. Не розглядалася. Запропоновані заходи та установки є найбільш прийнятними для даної території та видів робіт.

Технічна альтернатива 2. Не розглядалася.

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

На земельній ділянці розміром 5 га на території Бериславської міської ради Бериславського району Херсонської області.

Ділянка розташована в північно-східній частині за межами населеного пункту м.Берислав  з урахуванням вимог діючого законодавства та у територіальній близькості до існуючого звалища твердих побутових відходів м.Берислав.

Територіальна альтернатива 1.

Ділянка розміром 3,0 га, що знаходиться на відстані 1,5 км за межами м.Берислав на території Шляхівської сільської ради Бериславського району Херсонської області.

Територіальна альтернатива 2. Не розглядалася. У зв’язку із відсутністю вільної земельної ділянки, що задовольняє вимогам діючого законодавства під заплановану діяльність.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Запланована діяльність сприятиме:

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Будівництво  комплексу по сортуванню побутових відходів м.Берислав Херсонської області (за межами населеного пункту) планується на земельній ділянці розміром 5 га. Потужність комплексу  –  36,86  т на добу.

В складі комплексу передбачено наступні зони:

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Містобудівні – дотримання вимог ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій.

Санітарно-екологічні – забезпечення вимог ДСП 173-96 відносно санітарно-захисних зон, дотримання нормативних показників гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, дотримання нормативних вимог по шуму, поводженню з відходами та інше.

Щодо технічної альтернативи 1 Не розглядалися.

Щодо технічної альтернативи 2 Не розглядалися.

Щодо територіальної альтернативи 1.

Містобудівні обмеження – дотримання вимог ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій». Санітарно-екологічні – забезпечення вимог ДСП 173-96 відносно санітарно-захисних зон, дотримання нормативних показників ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, дотримання нормативних вимог по шуму, поводженню з відходами та інше.

На  ділянці  розміром 3,0 га розташовані поля фільтрації, санітарно-захисна зона яких складає 300м.

Ділянка не має оформленої містобудівної документації з визначеним правом власності.

За відсутністю інфраструктури (під’їзної дороги, водо- та електро-постачання) реалізація запланованої діяльності потребує більше капіталовкладень ніж при реалізації запланованої діяльності на ділянці розміром 5 га.

В зв’язку з тим прийнято рішення відмовитись від даної територіальної альтернативи.

Щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядалися.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

       Виконання інженерно-геологічних вишукувань з метою більш детального вивчення інженерно-геологічних та гідрологічних умов ділянки і фізико-механічних властивостей ґрунтів.

       Інженерна підготовка території включає планування технологічних майданчиків та облаштування фундаментів Комплексу, запланованих інфраструктурних об’єктів, під’їзних доріг і шляхів до об’єкту будівництва, організація відведення дощових і талих вод, влаштування інженерних мереж із забезпеченням мінімізації їх впливу на ґрунтові і гідрогеологічні умови ділянки, облаштування твердого покриття на усіх робочих майданчиках, формування санітарно-захисної зони та захисної смуги деревино-кущових насаджень.

       Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту та водних ресурсів.

Щодо технічної альтернативи 1 не розглядалися;

Щодо технічної альтернативи 2  не розглядалися ;

Щодо територіальної альтернативи 1: Не розглядалися.

Щодо територіальної альтернативи 2:  Не розглядалися.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Клімат  і мікроклімат: негативного впливу не передбачається;

Повітряне середовище:

Водне середовище:

Джерела шуму:

Ґрунти:

Рослинний та тваринний світ: негативного впливу не передбачається.

Навколишню (соціальну) середу – вплив носить позитивний характер.

Навколишнє техногенне середовище: негативного впливу не передбачається.

Відходи:

Тимчасове зберігання відходів здійснюватиметься в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях.

Передача відходів для подальшого їх зберігання, оброблення, знешкодження, утилізації або видалення  здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства – спеціалізованим та ліцензованим організаціям, органічні відходи – на компостування с наступним використанням в якості добрива.

Навколишнє техногенне середовище: В ході реалізації планової діяльності вплив на техногенне середовище – відсутній

Щодо технічної альтернативи 1 Не розглядалися.

Щодо технічної альтернативи 2  Не розглядалися.

Щодо територіальної альтернативи 1: Не розглядалися.

Щодо територіальної альтернативи 2:  Не розглядалися.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності, а саме

п. 11 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

– утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових відходів.

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Відсутні

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

№2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля ”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Документ дозвільного характеру – дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11,Закону України “Про оцінку впливу на довкілля ”)

що видається

Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації, 73026, м.Херсон, пров.Казацький, буд.10,

email: dp-ekology@khoda.gov.ua; тел/факс (0552) 26-31-95:Шевченко Наталія Ігорівна

_______________________________________________________________________

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та  контактна особа)

Як дістатись?

Бериславська міська рада вітає

з Днем народження

06 лютого – Чечін Олександр Сергійович, депутат міської ради;

09 лютого – Чумачов Олександр Миколайович, депутат міської ради;

11 лютого – Данільченко Олександр Григорович, депутат міської ради;

15 лютого – Федоренко Наталя Анатоліївна, депутат міської ради.

Зичимо Вам невичерпної наснаги і непохитного оптимізму, здійснення задумів, розуміння і підтримки колег. Бажаємо міцного здоров’я, щастя, миру, злагоди, добра, родинного благополуччя, впевненості та довгих років життя без тривог і невдач.

Олександр Шаповалов, міський голова

 

 

Оголошення


Нові назви вулиць


Бюджет


Громадський
проект "Бюджет участі"


Містобудування
та архітектура


Квартирний
облік


Закупівлі


Громадські
обговорення


Очищення
влади


Прийом
громадян


Комунальне
підприємство


Дитячі
садочки


Прописка
виписка


ОСББ


Карта
міста


Органи
державної влади


Консультації з громадськістю Бериславської міської ради
Президент України. Офіційне інтернет-представництво

Урядовий портал. КМУ

Верховна рада України

Херсонська обласна рада. Офіційний інформаційний сайт

Херсонська обласна державна адміністрація

Херсонська міська рада

Бериславський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Проект Міністерства юстиції України «Он-лайн будинок юстиції»
ВО Рух захисту української мови
Патронат над дитиною
Асоціація міст України