Офіційний сайт Бериславської міської ради

22

Січень

2017

Посадові повноваження посадових осіб Бериславської міської ради

П О С А Д О В І

повноваження посадових осіб місцевого самоврядування Бериславської міської ради

І. Загальні положення

Посадові особи місцевого самоврядування діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України та керуючись у своїй діяльності Конституцією України і законами України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Посадові особи місцевого самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження і несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними та фізичними особами. Акти посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законом України визнаються незаконними в судовому порядку.

Посадові особи Бериславської міської ради дотримуються вимог та обмежень, обумовлених ст.7,8, 9 Закону України “Про боротьбу з корупцією”, ст.12, 13, 23 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та чинного законодавства України про працю.

Основними обов’язками посадових осіб місцевого самоврядування є:

– додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування, забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності Бериславської міської ради:

– додержання прав та свобод людини і громадянина;

– збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стали їм відома у зв’язку з виконання службових обов’язків, а також іншої інформації, що згідно із законом не підлягає розголошенню;

– постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації;

– сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність і творчість у роботі;

– шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до Бериславської міської ради, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінку, авторитет Бериславської міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування;

– недопущення дій чи бездіяльність, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

 

 

ПОСАДОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ

міського голови

Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади, додержанням Конституції та Законів України, виконання актів Президента України та відповідальних органів виконавчої влади.

Організує роботу міської ради та її виконавчого комітету.

Підписує рішення ради та її виконавчого комітету.

Вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради.

5.Вносить на розгляд пропозиції про кількість і персональний склад виконавчого комітету міської ради.

Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету.

Здійснює керівництво апарату ради та виконавчого комітету.

Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради.

Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програми соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм ( з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її виконання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання).

Призначає на посади та звільняє з посади керівників відділів, спеціалістів та інших працівників органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міської територіальної громади.

11.Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету.

Є розпорядником бюджетних, позабюджетних ( у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою.

Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства

Створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечує неухильне виконання всіма працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та надання до обліку первинних документів.

Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.

17.Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, та з питань віднесених до включеної компетенції ради, подає їх на затвердження ради.

Здійснює контроль і координацію опорного пункту охорони правопорядку на території міста, взаємодіє з правоохоронними органами.

Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.

Веде особистий прийом громадян.

Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та іншими законами, якщо не віднесені радою до виконання її виконавчих органів.

Видає розпорядження в межах своїх повноважень.

Не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради, міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів у будь-який визначений ними термін.

 

ПОСАДОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ

першого заступника міського голови

 

Забезпечує реалізацію Конституції України, Законів України, Указів Президента України, постанов Кабінетів Міністрів України, інших органів законодавчої і виконавчої влади на території міста.

Несе відповідальність за виконанням рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших розпорядчих документів за якими доручено контроль.

Забезпечує підготовку матеріалів проектів рішень на розгляд виконавчого комітету з питань віднесених до його повноважень.

Керує громадською житловою комісією.

Створює робочі групи та комісії за участю керівників і провідних спеціалістів установ та організацій для підготовки питань, що підлягають розгляду, розробки проектів рішень та розпоряджень, а також для виконання доручень міського голови.

Приймає участь в розробці проекту міського бюджету та програми соціально-економічного розвитку міста.

Здійснює контроль за веденням робіт по газифікації міста.

Очолює конкурсну комісію для заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

Здійснює контроль за координацією роботи підприємств житлово-комунального господарства міста.

Сприяє зміцненню матеріально-технічної бази житлово-комунальних підприємств, підвищенню ефективності використання житлово-комунальними підприємствами їх основних фондів, капіталовкладень.

Здійснює контроль за використанням житлового фонду.

Здійснює контроль та координує діяльність КП «ЖЕК-1», КВУ “Бериславський водоканал”, КП “Бериславтеплокомуненерго”.

Координує роботу відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, захисту прав споживачів, інспектора ОПГП.

Розглядає листи, скарги, пропозиції громадян, готує на них відповіді.

Очолює і організовує роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради.

Виконує інші повноваження, які можуть бути покладені на нього міською радою, міським головою або виконавчим комітетом.

 

ПОСАДОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ

секретаря міської ради

 

Організує роботу міської ради відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Скликає сесії ради у випадках, передбачених ч.6 ст.46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повідомляє депутатами і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.

Веде засідання ради та підписує її рішення у випадку передбачених ч.6 ст.46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради.

Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням.

За дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень.

Організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

Забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує до них доступ осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

Вирішує за дорученням міського голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Координує взаємодію міської ради з органами самоврядування населення.

Координує діяльність апарату міської ради.

Контроль дотримання регламенту міської ради посадовими особами міської ради.

Зберігає гербову печатку міської ради.

Виконує інші повноваження, які можуть бути покладені на нього міською радою, міським головою.

 

ПОСАДОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ

секретаря виконавчого комітету

 

Організовує роботу виконавчого комітету, діловодство апарату виконкому.

1.1. Забезпечує схоронність та облік бланків ради та виконкому.

1.2. Розробляє інструкції з діловодства та номенклатуру справ.

1.3. Здійснює оформлення, облік і зберігання протягом установленого строку 1.7. Формує справи відповідно затвердженої номенклатури, відповідає за схоронність документів.

1.4. Здійснює контроль за підготовкою та оформленням документів, їх своєчасним виконанням посадовими особами виконавчого апарату міської ради, вживає заходів до скорочення термінів проходження і виконання документів. Узагальнює та аналізує дані про хід і результати цієї роботи, готує довідки, звіти з питань контролю.

1.5. Забезпечує облік, реєстрацію та контроль за своєчасним проходженням документів у роботі із зверненнями громадян, аналізує роботу та готує квартальні та річні звіти.

1.6. Бере участь у проведенні експертизи документів при їх відборі на державне зберігання та виділення для знищення документів тимчасового зберігання, здає справи в архів.

1.7. Видає довідки на право пільгового отримання вугілля громадянам пільгової категорії, про склад сім‘ї.

1.8.Формує списки громадян пільгової категорії для отримання адресної допомоги на тверде паливо та скраплений газ.

1.9. Веде квартирний облік.

1.10. Завіряє печаткою документи у випадках передбачених інструкцією з діловодства.

протоколів засідань виконкому міської ради, розпоряджень міського голови та інших документів згідно номенклатури справ.

Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд виконавчого комітету.

Підписує протоколи засідань виконавчого комітету.

Забезпечує підготовку проектів рішень виконкому, розпоряджень міського голови та інших службових заходів.

Організовує доведення рішень виконкому та розпоряджень міського голови до виконавців, населення.

Відає питаннями планування роботи, виконкому, його організаційною роботою.

Координує роботу комісій при виконкомі.

Керує роботою загально-господарського відділу, опікунською радою.

Контролює організацію діловодства в апараті виконкому, забезпечує контроль за сторонами та строками виконання актів законодавчої і виконавчої влади, розпоряджень, а також інших службових документів, що підлягають контролю.

Забезпечує підготовку матеріалів, щодо масової, контрольної і кадрової роботи.

Забезпечує організацію прийому громадян, розгляд і вирішення їх звернень, облік та звітність цієї роботи.

Зберігає печатку загального відділу, кутовий штамп.

Здійснює контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здачі в архів згідно з номенклатурою справ.

Видає довідки населенню.

Веде кадрові питання в апараті міської ради згідно з вимогами законодавства щодо служби в органах місцевого самоврядування.

Бере участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

Виконує інші обов’язки, покладені міською радою, виконавчим комітетом, міським головою.

 

ПОСАДОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ

Головного спеціаліста юридичного відділу

 

Забезпечує реалізацію Конституції України, Законів України, Указів Президента України, постанов Кабінетів Міністрів України, інших органів законодавчої і виконавчої влади на території міста.

Несе відповідальність за виконанням рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших розпорядчих документів за якими доручено контроль.

Ведення реєстру об’єктів комунального нерухомого майна (будівель з визначенням у них кількості та площ приміщень, споруд і окремих приміщень), яке може бути передане в оренду;

  1. Ведення реєстру договорів оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста. Забезпечення надходження орендної плати до міського бюджету. Контроль за виконанням умов договору оренди відповідно до обов’язків, визначених типовим договором оренди.

Забезпечення обліку підприємств, організацій (установ, закладів) та нерухомого майна права комунальної власності територіальної громади міста. Ефективне використання об’єктів комунальної власності територіальної, громади міста. Організація формування інформації, обліку, використання об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста.

Забезпечує виконання процесів приватизації комунального майна.

Здійснює інформаційне забезпечення діяльності міського голови, забезпечує підготовку матеріалів до публічних виступів, подає інформацію на офіційний веб-сайт.

Здійснює аналіз політичної, економічної і соціальної ситуації в місті.

Сприяє у здійсненні повноважень та забезпечення виконання вимог Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

Виконує інші повноваження, які можуть бути покладені на нього міською радою, міським головою або виконавчим комітетом.

 

ПОСАДОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ

Начальника фінансово-економічного відділу

 

Здійснює керівництво відділом, відповідає за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх повноважень.

Визначає, розподіляє функціональні обов’язки та ступінь відповідальності працівників відділу.

Підписує і фіксує всі документи, пов’язані з виконанням бюджету, кошторисів видатків по бюджету та позабюджетних коштах, а також документи, які є основою для видачі грошей, товарно-матеріальних цінностей (платіжні доручення, платіжні відомості на зарплату та інші касові документи).

Підписує і фіксує всі документи, пов’язані з виконанням бюджету, кошторисів видатків по бюджету та позабюджетних коштах, а також документи, які є основою для видачі грошей, товарно-матеріальних цінностей (платіжні доручення, платіжні відомості на зарплату та інші документи).

Готує проекти розпоряджень міського голови з бюджетно-фінансових питань.

Здійснює контроль за виконанням рішень і протокольних доручень виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови.

Сприяє професійному росту працівників відділу. Надає керівництву пропозиції щодо прийняття на роботу, переміщення та звільнення працівників відділу, а також їх преміювання, заохочення або накладення на них дисциплінарних стягнень.

Розробляє та надає на затвердження сесії міської ради питання про бюджет на відповідний період.

Складає звіти в цілому по міській раді.

Веде контроль за виконанням кошторису і проведенням розрахунків за виконані роботи.

Контролює роботу інвентаризаційної комісії.

Забезпечує рівень знань по веденню бухгалтерського обліку згідно міжнародними стандартами.

Забезпечує взаємозамінність в централізованій бухгалтерії міської ради.

Несе відповідальність за достовірність даних по бухгалтерському обліку міської ради.

Виконує інші обов’язки, покладені міською радою, виконавчим комітетом, міським головою.

 

ПОСАДОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ

спеціаліста І категорії фінансово – економічного відділу, економіста

 

Складає кошторис витрат по установах, які фінансуються з міського бюджету.

Щомісяця аналізує хід виконання прибуткової і видаткової частини бюджету, а також кошторис витрат бюджетних установ, доводить до відома керівників цих установ про наслідки аналізу діяльності міської ради.

Вносить пропозиції до виконкому щодо виконання кошторису витрат бюджетними установами в цілому.

Розробляє програму соціально – економічного розвитку міста, аналізує хід її виконання, вносить пропозиції щодо формування міського бюджету

Проводить аналіз виконання доходів бюджету, видатків, стан дебіторської та кредиторської заборгованості.

Виконує обов’язки секретаря тендерної комісії по закупівлі товарно-матеріальних цінностей і виконанню робіт та послуг.

Розробляє графіки подання всіх необхідних для бухгалтерського обліку та контролю документів, пов’язаних з складанням і виконанням бюджету і кошторисів видатків підвідомчих установ.

Забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на сесіях та засіданнях виконавчого комітету міської ради.

Формує справи відповідно до затвердженої номенклатури, здає їх в архів, забезпечує зберігання протягом установленого строку архівних матеріалів.

Виконує окремі доручення міського голови, заступників міського голови, начальника відділу.

 

ПОСАДОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ

начальника загально – господарського відділу

1.Організовує діловодство апарату виконкому.

1.1. Забезпечує схоронність та облік бланків ради та виконкому.

1.2. Розробляє інструкції з діловодства та номенклатуру справ.

1.3. Приймає, реєструє і передає за призначенням вхідну кореспонденцію, а також внутрішню документацію міської ради та виконавчого комітету, реєструє та відправляє кореспонденцію, веде облік, зберігання, оперативний розшук, інформування за документами, веде контрольну і довідкову документацію.

1.4. Організовує комп’ютерний набір, копіювання і тиражування документів, своєчасне доведення їх до адресатів та виконавців.

1.5. Організовує і забезпечує документаційне та організаційно-технологічне обслуговування міської ради, виконавчого комітету, постійних комісій ради та комісій при виконавчому комітеті.

1.6. Здійснює оформлення, облік і зберігання протягом установленого строку протоколів засідань виконкому міської ради, розпоряджень міського голови та інших документів згідно номенклатури справ.

1.7. Формує справи відповідно затвердженої номенклатури, відповідає за схоронність документів.

1.8. Здійснює контроль за підготовкою та оформленням документів, їх своєчасним виконанням посадовими особами виконавчого апарату міської ради, вживає заходів до скорочення термінів проходження і виконання документів. Узагальнює та аналізує дані про хід і результати цієї роботи, готує довідки, звіти з питань контролю.

1.9. Забезпечує облік, реєстрацію та контроль за своєчасним проходженням документів у роботі із зверненнями громадян, аналізує роботу та готує квартальні та річні звіти.

1.10. Бере участь у проведенні експертизи документів при їх відборі на державне зберігання та виділення для знищення документів тимчасового зберігання, здає справи в архів.

1.11. Видає довідки на право пільгового отримання вугілля громадянам пільгової категорії, про склад сім‘ї.

1.12.Формує списки громадян пільгової категорії для отримання адресної допомоги на тверде паливо та скраплений газ.

1.13. Веде квартирний облік.

1.14. Завіряє печаткою документи у випадках передбачених інструкцією з діловодства.

На начальника відділу покладається відповідальність за матеріально-технічне, господарське обслуговування ради та виконавчого комітету.

2.1. Вносить пропозиції міському голові про придбання меблів, інвентаря, засобів комп’ютерної та оргтехніки, канцелярського приладдя та інших матеріальних цінностей.

2.2. Стежить за належним утриманням державних символів у службових приміщеннях та Державного прапору на будинку міської ради.

2.3. Здійснює відповідні заходи щодо охорони службових приміщень і майна.

2.4. Організовує передплату періодичних видань.

2.5. Веде облік робочого часу працівників виконавчого апарату міської ради.

Виконує інші доручення міського голови, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

 

ПОСАДОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ

начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури

 

Бере участь в реалізації державних програм, раціонального використання та охорони земель, відновлення родючості грунтів, поліпшення навколишнього природного середовища.

Реалізує на території міської ради державну політику у використанні та охороні земель, проведення земельної реформи, готує і подає районному управлінню земельних ресурсів Держкомзему України пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань регулювання земельних відносин.

Готує та вносить на розгляд ради пропозиції щодо:

встановлення ставки земельного податку;

передачі земельних ділянок комунальної власності у власність;

громадянам та юридичним особам;

 

надання та вилучення земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України;

викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади міста.

За дорученням міської ради інформує населення щодо вилучення ( викупу)

земельних ділянок

Здійснює контроль за використанням та охорони земель комунальної власності, додержанням та охороною земель комунальної власності, додержанням землекористувачами земельного та екологічного законодавства, встановленого порядку використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання.

Здійснює на землях комунальної власності відповідної території моніторинг земель, організовує здійснення заходів щодо відновлення корисних властивостей землі.

Приймає участь у укладенні договорів оренди, та здійснює їх реєстрацію в міській раді.

Здійснює на території ради нагляд за освоєнням проектів землеустрою будівництва протиерозійних та інших об’єктів, що споруджуються з метою раціонального використання та охорони земель.

Бере участь у розгляді земельних спорів та вносить пропозиції щодо їх вирішення та порядку виконання.

За дорученням міського голови розглядає звернення фізичних та юридичних осіб із земельних питань і готує проекти висновків згідно з вимогами Закону України “Про звернення громадян”.

Подає районному відділу земельних ресурсів, виконкому ради інформацію про хід земельної реформи на території ради.

Вносить міському голові пропозиції щодо покращення організації робіт, пов’язаних з регулюванням земельних відносин на території ради.

Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань у відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування”

 

ПОСАДОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ

начальника юридичного відділу

 

Перевіряє на відповідність вимогам законодавства проектів рішень сесій, виконкомів, їх візування за наявності погодження цих проектів керівниками зацікавлених відділів.

Перевіряє правильність застосування чинного законодавства виконавчим комітетом, інформує міського голову про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з порушенням чинного законодавства.

Консультує з правових питань працівників виконавчого апарату, надає методичну допомогу щодо активного використання правових засобів в їх діяльності.

Проводить організацію претензійної і позовної роботи; представлення у встановленому законодавством порядку разом з іншими структурними відділами інтересів Бериславської міської ради в судах усіх рівнів; надання правової оцінки претензіям, що пред’явленні Бериславській міській раді.

Бере участь у підготовці і укладенні колективного договору, надання юридичних консультацій виборним органам трудового колективу з питань, що стосується їх повноважень.

Бере участь у підготовці господарських договорів (контрактів). Надання правової оцінки їх проектам.

Виконує окремі доручення міського голови, заступників міського голови.

Веде особистий прийом громадян.

Розглядає письмові та усні звернення та заяви громадян, віднесені до компетенції відділу.

Вносить пропозиції міському голові щодо удосконалення правового забезпечення діяльності Бериславської міської ради.

Бере участь у засіданнях комісій при міському голові, нарадах, робіт виконкому та сесій у разі розгляду на них питань практики застосування законодавчих та нормативних актів.

Несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

 

Посадові повноваження

спеціаліста I категорії з питань газифікації та житлово-комунального господарства

 

Здійснює постійний контроль за реалізацією перспективного плану газифікації міста.

Погоджує проектно-кошторисну документацію на будівництво вуличних розподільчих газопроводів, газифікацію багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків з підприємствами, установами, організаціями, інтереси яких зачіпаються при будівництві об’єктів чи інженерних мереж. В разі внесення змін до проектно-кошторисної документації, погоджує відповідні зміни.

Здійснює контроль за укладанням договорів між замовником та підрядною організацією, відповідністю договорів чинному законодавству, дотриманню підрядною організацією умов договору.

Здійснює технічний нагляд за будівництвом надземних, підземних газопроводів, інших об’єктів газопостачання, замовниками яких є громадяни, тимчасові громадські об’єднання по газифікації.

Здійснює видачу ордерів на виконання земляних робіт та контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями, громадянами, тимчасовими громадськими об’єднаннями по газифікації, які проводять земляні роботи, строків та умов, визначених в ордері.

Приймає участь в роботі державної комісії з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів газопостачання в м. Бериславі.

Щомісячно готує для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради матеріали з питань реєстрації тимчасових громадських об’єднань по газифікації міста, надання дозволів на переобладнання квартир в будинках комунального житлового фонду на індивідуальне опалення, передачі на баланс Бериславській філії ВАТ «Херсонгаз» газових мереж і споруд на них, побудованих за кошти населення та бюджетні кошти, інших питань з газифікації та житлово-комунального господарства.

Здійснює підготовку вихідних даних на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів водопостачання, теплопостачання та водовідведення, які знаходяться в комунальній власності, та контроль за виконанням вищезазначених робіт відповідно до проектно-кошторисної документації.

Приймає участь в розбивці трас будівництва зовнішніх інженерних мереж відповідно до проектної документації.

Веде особистий прийом громадян та здійснює розгляд звернень з питань газифікації та житлово-комунального господарства.

Здійснює координацію діяльності тимчасових громадських об’єднань по газифікації в м. Бериславі.

Сприяє залученню інвестицій в розвиток інфраструктури міста.

Виконує інші доручення міського голови, заступників міського голови, начальника відділу.

 

Посадові повноваження

Провідного спеціаліста, архітектора, заступника начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури

Відповідає за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх повноважень.

Визначає функціональні обов’язки та ступінь відповідальності працівників відділу.

Щомісячно готує для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради матеріали з питань будівництва.

Забезпечує надання відповідно до закону дозволу на будівництво об’єктів містобудування незалежно від форм власності.

Забезпечує розробку та коригування в установленому законодавством порядку генерального, плану, детального плану, плану червоних ліній, місцевих правил забудови.

Готує пропозиції до програми соціально-економічного розвитку міста.

Забезпечує взаємодію з органами державної влади, окремими підприємствами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями з питань будівництва.

Погоджує проекти конкретних об’єктів, розроблених згідно з вихідними даними на проектування і дотриманням державних стандартів, норм і правил.

Забезпечує урахування державних та громадських інтересів при плануванні та забудові територій.

Вносить пропозиції щодо встановлення і зміни меж міста.

Забезпечує інформування населення про плани розміщення найважливіших містобудівних об’єктів.

Складає та подає до органів статистики звіти про реалізацію дозволів на виконання будівельних робіт та до райдержадміністрації – про виконання делегованих повноважень в галузі будівництва.

Веде особистий прийом громадян.

Вирішує відповідно до законодавства спори з питань містобудування.

Готує розпорядження про створення комісій для обстеження об’єктів містобудування та зелених насаджень, приймає участь в роботі комісій.

Складає акти обстежень об’єктів містобудування та зелених насаджень.

Здійснює видачу ордерів на знесення зелених насаджень.

Забезпечує опрацювання матеріалів для розгляду на сесіях міської ради щодо визначення території, вибору, вилучення (викупу) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією.

Готує та надає замовникам висновки щодо погодження місця розташування земельної ділянки, технічної документації, проектів землеустрою.

Вирішує інші питання містобудівної діяльності, визначені законом.

Сприяє залученню інвестицій на виконання робіт у капітальному будівництві.

Виконує інші доручення міського голови, заступників міського голови.

 

ПОСАДОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ

інспектора ОПОП

Сприяє правоохоронним органам, органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій.

Приймає безпосередню участь боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх.

Вносить до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності пропозиції щодо запобігання адміністративним правопорушенням і злочинам , виникненню причин та умов, що сприяють їх вчиненню.

Проведення індивідуально-профілактичної співбесіди з особами, схильними до вчинення адміністративних правопорушень і злочинів.

Вживає заходи щодо благоустрою міста, проведення робіт із зовнішнього освітлення міста, поточного ремонту доріг, озеленення міста.

Приймає участь в комісіях щодо розгляду скарг громадян, місцями відпочинку, з метою запобігання адміністративним правопорушенням і злочинам.

Надання допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень.

Веде особистий прийом громадян.

Приймає участь в рейдах-перевірках.

Складає громадські характеристики.

Виконує окремі доручення міського голови, заступників міського голови.