Офіційний сайт Бериславської міської ради

6

Квітень

2017

ПОЛОЖЕННЯ про умови і порядок проведення конкурсів з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів комунальної власності міської територіальної громади

Шановні мешканці міста!

Просимо протягом місяця з дня оприлюднення ПОЛОЖЕННЯ Бериславської міської ради “Про умови і порядок проведення конкурсів з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів комунальної власності міської територіальної громади” направляти свої письмові пропозиції, зауваження до Бериславської міської ради на адресу: вул. 1 Травня, 244, м. Берислав, Херсонська область, або на електронну адресу міської ради: berislav.city@gmail.com Усі зауваження і пропозиції щодо ПОЛОЖЕННЯ, одержані протягом встановленого строку, будуть в обов’язковому порядку розглянуті та враховані.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про умови і порядок проведення конкурсів з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів комунальної власності міської територіальної громади

  1. Загальні положення.

 

1.1.Це Положення визначає умови і порядок проведення конкурсів з визначення організаторів  аукціонів по відчуженню по відчуженню об’єкта  комунальної власності міської територіальної громади – юридичних осіб, у т.ч. товарних бірж ( далі – організатори аукціону), які протягом двох календарних років мають право  організації і  проведення через біржі, на аукціоні відчуження об’єктів (комунальної) власності.

1.2.Метою проведення конкурсу з визначення організаторів аукціону є забезпечення процедури відчуження об’єктів державної (комунальної) власності.

1.3.Конкурс проводиться конкурсною комісією за наявності двох або більше  претендентів, заяви від яких надійшли в установлений строк після опублікування повідомлення про проведення конкурсу з визначення організаторів аукціонів.

 

1.4.Опублікована інформація про конкурс з вище зазначення організаторів аукціонів має містити такі відомості:

1.4.1. Дата, час і місце проведення конкурсу.

1.4.2. Дату початку та кінцевий строк прийняття документів на конкурс.

1.4.3.Обов’язкові  вимоги до учасників конкурсу.

1.4.4. Контактні телефони для  довідок  з питань конкурсу.

1.5. Зазначена інформація публікується  у районній газеті « Маяк» та на офіційному сайті Бериславської міської ради.

 

  1. Комісія з проведення конкурсу

 

2.1.Для організації і проведення конкурсу Бериславською міською радою створюється конкурсна комісія ( далі – комісія) у складі 9-11 осіб:  голови комісії – першого заступника міського голови, секретаря, спеціалістів виконавчого апарату міської ради, депутатів міської ради.

 

2.2.Склад комісії затверджується  розпорядженням міського голови.

2.3.Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством та цим Положенням.

2.4. Основними завданнями та функціями комісії є:

2.4.1. Визначення умов проведення конкурсу.

2.4.2. Визначення строку проведення  конкурсу.

2.4.3.Опублікування інформації  про проведення конкурсу.

2.4.4. Перевірка достовірності наданих претендентами інформації та відомостей.

2.4.5. Визначення учасників конкурсу.

2.4.6. Розгляд конкурсних пропозицій.

2.4.7.Визанчення переможця конкурсу.

2.4.8. Визначення конкурсу таким, що не відбувся.

2.4.9. Складання протоколів про результати  проведення конкурсу, підготовки та подання їх на затвердження.

 

2.5. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який у межах своєї компетенції:

2.5.1. Скликає засідання комісії.

2.5.2. Головує на засіданні комісії

2.5.3.Організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених цим Положенням.

2.5.4.У разі необхідності залучає до роботи комісії експертів на консультантів.

 

2.6.Секретарем комісії призначається спеціаліст виконавчого апарату міської ради, який здійснює ведення та облік протоколів про результати проведення конкурсів, а також матеріалів, які подаються на  розгляд комісії.

2.7. Засідання комісії є  правочинними за умови участі в ньому не менше 2/3 членів комісії. Рішення приймаються  більшістю голосів членів комісії.

 

3.Вимоги до претендентів на участь у конкурсі

 

3.1.До участі у конкурс допускаються особи незалежно від форми власності та  підпорядкування, у т.ч. товарні біржі, створені  відповідно до Закону України « Про товарну біржу», які мають право на  організацію продажу майна, що перебуває у державній власності, передбачена установчими  документами, мають досвід роботи не менш трьох років у цій сфері діяльності та вчасно подали на розгляд комісії повний пакет документів, перелік яких наведено у пункті 3.2 цього розділу.

 

3.2. Для участі у конкурсі претендент подає до міської ради на розгляд комісії такі документи.

3.2.1. Заяву про участь у конкурсі із зазначенням повного найменування, реквізитів, спеціалізації претендента, який виявив бажання брати участь у конкурсі.

3.2.2.Копії установчого документа ( статуту або засновницького договору), свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про включення до ЄДРПОУ, засвідчені підписом керівника та  печаткою учасника конкурсу.

3.2.3. Копію договору про організацію продажу майна, що перебуває у  державній ( комунальній) власності.

3.2.4. Обґрунтовану інформацію про компетенцію та досвід роботи, а також технічні  можливості для забезпечення організації відчуження майна, що перебуває  у державній ( комунальній ) власності, та виконання взятих зобов’язань  щодо його реалізації ( підтверджується в дозвільній формі), а саме інформацію про:

а) результати діяльності з відчуження майна, що перебуває у державній  (комунальній ) власності, протягом  останніх двох років та відсутність протягом    даного періоду під час такої діяльності порушень вимог чинного законодавства;

б) кількість угод ( договорів), укладених за результатами  продажу майна на біржах або аукціонах протягом останніх двох років;

в) наявність відокремленого приміщення для персоналу організації, який забезпечує її функціонування, та приміщення для проведення  торгів, обладнаного електронним табло та/або іншими засобами оперативного висвітлення біржової інформації;

г) наявність власного веб-сайту у мережі Інтернет;

д) наявність у штаті підготовлених фахівців, у тому числі не менше двох фахівців з відчуження об’єктів державної власності та продажу майна в процесі приватизації                ( підтверджується копіями кваліфікаційних сертифікатів фахівців   з відчуження об’єктів  державної власності та продажу майна в процесі приватизації, виданих Фондом державного майна України).

 

3.3. Документи щодо участі у конкурсі  подаються претендентом безпосередньо секретарю  комісії і реєструються ним за  датою їх надходження в присутності претендента, про що претендент ставить свій підпис у  журналі реєстрації.

3.4. Після закінчення строків подання документів комісія  здійснює перевірку поданих  претендентами відомостей.  Така перевірка здійснюється уповноваженим комісією спеціалістом членом комісії.  У разі потреби комісія також може надіслати запити до уповноважених державних органів щодо перевірки поданих претендентом відомостей.

3.5. Уразі подання  неповного  пакету документів з порушенням вимог, передбачених у п. 3.3 цього розділу, або подання документів після встановлення кінцевого строку, або подання недостовірних відомостей про претендента, заяви на участь у конкурсі не розглядаються.

 

  1. Порядок проведення конкурсу

 

4.1.Конкурс проводиться один раз на два роки. За підсумками конкурсу визначаються переможці, які мають право відчуження майна через біржі, на аукціоні.

У разі потреби  міська рада може проводити додатковий конкурс  у порядку, визначеному цим Положенням.

 

4.2. Під час  визначення переможців конкурсу комісія вивчає, оцінює та бере до уваги такі показники учасників конкурсу.

4.2.1.Кількість філій ( членів товарної біржі  – юридичних осіб) у більшості  областей  України та їх технічні можливості.

4.2.2. Розмір зареєстрованого і фактичного сплаченого статутного  капіталу.

4.2.3. Вартість активів на останню звітну дату.

4.2.4. Фінансовий  результат від здійснення господарської діяльності за попередній рік.

4.2.5. Кількість угод ( договорів), укладених за результатами біржових торгів та аукціонів протягом останніх двох років, а  також обсяг проданого майна  через біржі, на аукціоні за  цей період, у т.ч. окремо по державному ( комунальному) майну.

4.2.6. Наявність укладеного з Фондом державного майна України договору про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності.

4.2.7. Наявність кваліфікованих спеціалістів ( фахівців з відчуження об’єкті державної власності та продажу майна в процесі приватизації тощо)

4.2.8.Технічні можливості та досвід роботи з відчуження майна, що перебуває у державній ( комунальній) власності ( не менше трьох років).

4.2.9.Наявність несвоєчасного  погашеного кредиту, прострочення боргових зобов’язань  при здійсненні діяльності, пов’язаної з наданням  аналогічних послуг.

4.2.10.Інформація про результати діяльності з відчуження державного                              ( комунального) майна протягом останніх двох років та відсутність порушень під час такої діяльності вимог чинного законодавства.

 

4.3.У разі потреби отримання додаткової інформації про учасника конкурсу комісія має право заслуховувати його уповноваженого представника на засіданні комісії.

4.4. Комісія розглядає подані документи та обговорення їх. Переможцями визначаються учасники конкурсу, які відповідають вимогам, визначеним розділом з цього Положення та мають найкращі показники, передбачені пунктом 4.2. цього розділу.

4.5. Рішення про визначення переможців приймається комісією відповідно до пункту 2.7. розділу 2 цього Положення.

 

4.6. Після закінчення засідання комісії складається  протокол про результати проведення конкурсу, в якому наводяться:

4.6.1.Відомості про учасників конкурсу.

4.6.2.Результати голосування.

4.6.3.Обгрунтувння визнання переможців.

 

4.7. Протокол про результати проведення конкурсу підписуються всіма членами комісій, які брали участь у голосуванні.

4.8.Протокол про результати проведення конкурсу протягом п’яти  робочих днів з дати проведення конкурсу затверджуються розпорядженням міського голови.

4.9. Після затвердження розпорядження про результати проведення конкурсу, переможець конкурсу в 10-денний строк включає переможців конкурсу до Реєстру  організаторів аукціонів по відчуженню майна ( далі- Реєстр)  форма якого наведена у додатку, який публікується в районній газеті «Маяк», а також на офіційному сайті Бериславської міської ради.

4.10. Інформація про результати конкурсу в триденний строк після включення переможця у  Реєстр рекомендованим  листом з повідомленням про вручення надсилається комісією всім учасникам конкурсу.

4.11. Уразі потреби дозволяється доповнити зазначений Реєстр шляхом проведення додаткових конкурсів у порядку, визначеному цим Положенням.

4.12. Міська рада для відчуження майна міської територіальної громади через біржі, на аукціоні укладає договір з будь – яким переможцем конкурсу, внесеним до Реєстру.

 

  1. Розгляд спорів

 

5.1.У разі незгоди з результатами проведення конкурсу кожний учасник у 10-денний строк з моменту отримання інформації про переможців  конкурсу, включений до Реєстру, може подати до конкурсної комісії скаргу, яка розглядається на засіданні комісії.

5.2. Засідання комісії проводиться в 20-денний строк з моменту закінчення строку оскарження, передбаченого пунктом 5.1. цього розділу, про що за три дні до засідання  комісії повідомляється учасник конкурсу, який подав скаргу. Цей учасник  має право брати участь у засіданні комісії.

5.3. У разі незгоди з рішенням комісії, на засіданні якої розглядалася скарга, учасник конкурсу може оскаржити це рішення згідно з чинним законодавством.

 

  1. Виключення з Реєстру організаторів аукціонів по відчуженню комунального майна міської територіальної громади

 

6.1.У разі виявлення фактів порушення виконання умов договорів про організацію продажу комунального майна міської територіальної громади комісія має право  розглянути питання щодо виключення організатора аукціону  з Реєстру.

Рішення про виключення організатора аукціонів з Реєстру приймається на засіданні комісії та оформляється протоколом.

 

6.2. Після затвердження протоколу про виключення організатора аукціонів із Реєстру міської ради  наступного дня виключає такого організатора аукціонів з Реєстру.

 

6.3. Інформація про виключення організатора аукціонів з Реєстру у триденний строк надсилається комісією відповідній  юридичний організації,у т.ч. товарній біржі.

 

6.4. З дня виключення організатора аукціонів з Реєстру на підставі рішення комісії така юридична особа,у т.ч. товарна біржа не є організатором аукціонів, з яким міська рада може укладати договори про відчуження майна.

 

6.5. У разі незгоди з рішенням комісії юридична особа,у т.ч. товарна біржа, може оскаржити це рішення згідно з чинним законодавством.

 

 

 

Додаток

до  Положення про умови і порядок

проведення конкурсів з визначення

організаторів аукціонів по відчуженню

об’єктів комунальної власності

міської територіальної громади

 

 

РЕЄСТР

організаторів аукціонів по відчуженню комунального майна

міської територіальної громади

 

з/п

Область Код території Код за ЄДРПОУ юридичної особи Повне найменування юридичної особи Місцезнаходження юридичної особи, телефон П.І.Б. керівника
1 2 3 4 5 6 7