Офіційний сайт Бериславської міської ради

29

Листопад

2017

До Міжнародного Дня інваліда

Щорічно 3 грудня в Міжнародний день інвалідів у всьому світі привертається особлива увага до проблем людей  з обмеженими фізичними можливостями.

Від­зна­чен­ня  Між­на­ро­д­но­го  дня  ін­ва­лі­дів – спра­ве­д­ли­ва  ша­на су­с­пі­ль­с­т­ва та нага­ду­ван­ня всім про обо­в’я­зок пе­ред ін­ва­лі­да­ми, що по­тре­бу­ють за­хи­с­ту та під­три­м­ки у цей не­про­с­тий час. Ін­ва­лі­ди – це не про­с­то ка­те­го­рія лю­дей. Це окремі жит­тя. Окре­мі тра­ге­ді­ї. Окре­мі люд­сь­кі на­дії на те, що все бу­де до­б­ре. На щастя, по­ряд з ними є ті, хто хоче до­по­мо­г­ти. І хто до­по­ма­га­є. Пе­ре­йма­ю­чись бу­ден­ни­ми про­бле­ма­ми ми повинні за­ми­с­ли­ти­ся над не­про­с­тою до­лею лю­дей з ва­да­ми здо­ро­в’я і не тіль­ки у день 3 гру­д­ня, а й завжди, не за­бу­ва­ти про те, що по­руч з на­ми вони жи­вуть і по­тре­бу­ють до­по­мо­ги і ува­ги.

Основний склад потерпілих, які знаходяться на обліку у  Бериславському відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області, це люди, що втратили працездатність внаслідок травм на виробництві та професійних захворювань. На сьогодні 101 інвалід отримують щомісячні страхові виплати та інші різні виплати з медичної та соціальної реабілітації.

Система загальнообов’язкового державного соціального страхування гарантує громадянам соціальний захист. Наразі діє цілий комплекс соціальних послуг з медичної та соціальної реабілітації: лікування потерпілих в стаціонарних медичних закладах та санаторно-курортне лікування, медична реабілітація та організація санітарного і спеціального медичного догляду за потерпілими; забезпечення інвалідів праці необхідними медикаментозними препаратами, автомобілями, інвалідними візками, протезно-ортопедичними виробами. Сукупні витрати, спрямовані на ці цілі за 10 місяців 2017 року склали 135,6 тис.грн.

Ко­жен день у жит­ті лю­дей з осо­б­ли­ви­ми по­тре­ба­ми на­по­в­не­ний пра­г­нен­ням при­сто­су­ва­ти­ся до са­мо­стій­но­го жит­тя у су­с­пі­ль­с­т­ві, са­мо­вдо­с­ко­на­лен­ня, при­вно­си­ти ра­дість со­бі та ото­чу­ю­чим. І не­зва­жа­ю­чи на де­які не­вда­чі та сму­ток, на­дія на кра­ще та більш ле­г­ше своє іс­ну­ван­ня в су­с­пі­ль­с­т­ві не за­ли­шає їх. Го­ло­вне для них, що жит­тя є і во­но про­до­в­жу­є­ть­ся. Сьо­го­дні осо­б­ли­во­го вша­ну­ван­ня і від­зна­чен­ня за­слу­го­ву­ють ті ін­ва­лі­ди, які не впа­ли в роз­пач, не за­мкну­лись в чо­ти­рьох сті­нах, а в си­лу сво­їх сил і мо­ж­ли­во­с­тей пра­цю­ють, бе­руть ак­ти­в­ну участь в гро­мад­сь­ко­му жит­ті, за­йма­ють­ся спо­р­том, ру­ко­діл­лям, ху­до­ж­ні­ми про­ми­с­ла­ми і са­мо­ді­я­ль­ні­с­тю, ви­хо­ву­ють ді­тей і онуків. Свідченням жаги до життя стали спортивні результати Всеукраїнської спартакіади серед інвалідів праці “Сила духу”, яка проводилася Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України вже в п’яте. Саме ця спартакіада стала прикладом залучення людей з обмеженими фізичними можливостями до активного суспільного життя. Ідея масового фізкультурно-спортивного свята була не лише вміло реалізована, а й знайшла свій відгук у серцях тих, заради кого розпочато цю нову віху в історії Фонду.

Шановні! Ба­жаю усім ВАМ здо­ро­в’я, ак­ти­в­но­го до­в­го­літ­тя,
си­ли ду­ху і бла­го­по­луч­чя вашим родинам

С.Діденко, начальник відділення