Офіційний сайт Бериславської міської ради

23

Жовтень

2019

Важливо створити безпечні умови праці

Питання створення безпечних умов праці, профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань були, є і будуть важливими і актуальними на будь-якому підприємстві району. Гострота їх обумовлюється експлуатацією вкрай застарілих та зношених основних фондів, недостатньою увагою до їх оновлення зі сторони роботодавців. Адже нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання з нічого не виникають. Ця подія проходить послідовні стадії, які характеризуються переходом від нормального стану виробничої системи до кризового стану або недостатньою керованістю виробничими процесами.

Як показав аналіз виробничого травматизму по Бериславському, Великоолександрівському, Нововоронцовському та Високопільському районах за 9 місяців 2019 року більшість нещасних випадків виникає через організаційні причини. Серед яких на першому місці стоять невиконання вимог інструкцій з охорони праці, порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів, транспортних засобів, порушення трудової  та технологічної дисципліни виконавцями робіт, невиконання обов’язків  з охорони праці з боку посадових осіб підприємств-страхувальників. А усунення цих причин не потребує значних витрат. В першу чергу потрібно змінювати ставлення до безпеки праці як з боку роботодавців, так і з боку самих працівників!

Стаття 13 Закону України “Про охорону праці” прямо зобов’язує роботодавців всіх рівнів створювати безпечні умови праці працюючим, систематично забезпечувати їх засобами індивідуального та колективного захисту. Важливо своєчасно і правильно оцінити ризики, які є на кожному виробництві і вживати необхідні заходи щодо їх запобігання. Вся профілактична робота повинна бути спрямована якраз на першочергове вирішення цих питань.

Статтею 14 Закону України “Про охорону праці” визначено, що не менш важливим фактором запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням є усвідомлення працюючими своєї ролі у процесі виконання виробничих завдань. Чітко визначати обов’язки працівника щодо суворого додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Кожен працюючий повинен дбати про особисту безпеку і здоров’я, про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі праці. Чітко знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту. Своєчасно проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди. Також працюючий повинен знати, що він несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених даним Законом вимог.

Для якісного та безпечного виконання роботи працівнику дуже важливо відображати дійсність. Необхідно володіти відповідними попередніми знаннями, які він засвоює у вигляді професійних навичок та майстерності. У ході виконання конкретної роботи йому постійно потрібно мати уяву про робоче середовище, наявні шкідливі та небезпечні виробничі фактори, слідкувати за своєю діяльністю, обладнанням, інструментом, деталями тощо.

Саме від цих факторів залежать виробничі ризики, з якими робітник стикається під час виконання своєї роботи.

На сьогодні у зв’язку зі зростанням розумового перевантаження та неврозів виникає питання щодо їх зв’язку зі станом, динамічністю виробничого процесу. Різкі зміни у виробництві, у багатьох випадках без урахування психофізіологічних адаптивних можливостей людини, призвели до того, що у фізіологічному плані людський організм часто не встигає адаптуватися до усіх змін в умовах праці. Одним із проявів протиріч, що виникають у системі людина-машина, разом з ергономічними вимогами, є посилення фактору монотонності. Основні причини цього – неповна механізація виробничих процесів та їх надмірне подрібнення. Разом з цим у сучасному виробництві значно підвищилося значення людського фактору.

Сьогодні, все більше працівників залучається до  польових  робіт, тому звертаємо особливу увагу керівників сільськогосподарських підприємств, фермерських господарствна дотримання правил безпечного виконання робіт.

Керівникам підприємств всіх рівнів потрібно донести до свідомості кожного працюючого,що порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці – це прямий шлях до виробничої травми чи професійного захворювання!