Офіційний сайт Бериславської міської ради

Виконавчий комітет


1

Жовтень

2021

Регламент виконавчого комітету Бериславської міської ради VIII скликання

Завантажити регламент виконавчих органів Бериславської міської ради

 1. Загальні положення

Регламент виконавчого комітету Бериславської міської ради (далі – Регламент) регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету Бериславської міської ради (далі – виконком) та інших виконавчих органів Бериславської міської ради  (далі – виконавчі органи).

Регламент є нормативним актом, розробленим відповідно до чинного законодавства України, який визначає механізм організації  взаємодії всіх виконавчих органів стосовно реалізації повноважень, установлених законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, інших нормативних актів, здійснення правового, організаційного, інформаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконавчих органів, встановлює внутрішній розпорядок їх роботи.

Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для всіх виконавчих органів, їх посадових осіб.

2. Організація роботи, Планування  діяльності

Виконком є колегіальним виконавчим органом загальної компетенції, утворюється міською радою з метою забезпечення проведення злагодженої виконавчо-розпорядчої діяльності всіх виконавчих органів.

Виконком утворюється міською радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень  міського  голови,  міської  ради, її виконком здійснює свої повноваження до сформування нового складу.

Організація роботи виконавчого комітету:

– для забезпечення організації роботи міський голова своїм розпорядженням здійснює розподіл функціональних обов’язків між секретарем міської ради, заступниками та керуючим справами виконавчого комітету;

– організацію роботи виконавчого комітету забезпечують перший заступник заступник міського голови   та керуючий справами виконавчого комітету відповідно до розпорядження міського голови щодо розподілу обов`язків;

– планування роботи виконавчого комітету є одним із засобів організаційного забезпечення його діяльності. Порядок планування роботи виконавчого комітету міської ради встановлює міський голова.

Організація роботи виконкому здійснюється шляхом проведення засідань та прийняття ним рішень.

Робота виконавчих органів є відкритою та здійснюється шляхом проведення:

– нарад (засідань, „круглих столів”, конференцій, зборів тощо) міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (далі – заступники міського голови), керівників виконавчих органів міської ради, які скликаються ними відповідно до повноважень;

– загальноміських заходів чи зібрань;

– об’їздів територій, відвідувань підприємств, установ, організацій, зустрічей з мешканцями міста;

– видання розпоряджень і доручень міським головою, розпорядчих документів керівниками виконавчих органів міської ради для здійснення своїх функціональних повноважень або на виконання відповідних розпорядчих документів.

2.1. Члени виконавчого комітету

 • Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією міського голови. До виконавчого комітету за посадою входять міський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету, старости.

2.1.2. Заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету здійснюють свої повноваження протягом строку повноважень виконавчого комітету, до складу якого їх включено. Після закінчення строку повноважень виконавчого комітету вони звільняються з посад, крім випадку обрання їх на вказані посади.

2.1.3.Члени виконавчого комітету мають право:

 • Не пізніше як за два робочі дні до засідання виконавчого комітету знайомитися з проектами рішень, які розглядатимуться на його засіданні.
 • У процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету:
 • вносити пропозиції щодо порядку денного;
 • отримувати від доповідачів роз’яснення;
 • вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконавчого комітету.

2.1.4. Члени виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів бюджету.

2.2. Планування роботи посадових осіб та виконавчих органів міської ради

 Планування роботи виконавчих органів здійснюється за перспективними та  поточними (місячними) та оперативними   планами заходів.

2.2.1.Основною формою перспективного планування роботи виконавчих органів є річний та квартальні плани роботи, які затверджуються виконкомом.

Квартальний план роботи складається за такими основними розділами:

 • засідання виконкому (основні питання для розгляду);
 • наради, що проводить міський голова, ведення особистого прийому;
 • наради та особисті прийоми секретаря міської ради та заступників міського голови;
 • організаційні заходи;
 • робота зі зверненнями громадян;
 • питання кадрової роботи;
 • інформаційно-аналітична робота;
 • організація проведення урочистостей та інших культурно-мистецьких заходів з нагоди святкових та пам’ятних дат.

Формування проекту квартального плану роботи здійснюється за пропозиціями секретаря міської ради, заступників міського голови, керівників виконавчих органів міської ради, які складаються за зазначеними розділами та подаються до загального відділу   (далі – організаційний відділ) не пізніше 01 числа другого місяця кварталу.

Загальний відділ узагальнює пропозиції, що надійшли, готує проект  плану роботи на наступний квартал, який вноситься на затвердження виконкому в останньому місяці  поточного кварталу.

Інформація про виконання квартального плану роботи  подається виконавчими органами до загального відділу до 5 числа першого місяця наступного кварталу.

2.2.2. Загальним відділом:

– на основі квартального плану готується план-календар основних організаційних заходів на місяць, який затверджується заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

2.2.3. Щомісячні  плани роботи направляються загальним відділом засобами електронної пошти посадовим особам та виконавчим органам до виконання.

2.2.4. Контроль за виконанням планів робіт покладається на заступників міського голови та керівників виконавчих органів.

2.2.5. Секретар міської ради, заступники міського голови складають особисті плани роботи на рік, місяць, тиждень та щоденні.

Робота виконавчих органів планується на рік, місяць. Ці плани розглядаються і затверджуються секретарем міської ради, заступниками міського голови у відповідності  з розподілом обов’язків.

2.3. Порядок підготовки та проведення засідань виконкому, розгляд і прийняття рішень

 2.3.1. Як правило, виконком проводить засідання у 4-й четвег  місяця, об 11 годині. У разі необхідності проводяться позачергові засідання виконкому.

Проект розпорядження міського голови про скликання засідань виконкому готує  начальник загального відділу.

У виняткових випадках, за дорученням (резолюцією) міського голови, питання, які потребують негайного колегіального розгляду в період між засіданнями виконавчого комітету, приймаються в робочому порядку шляхом опитування членів виконкому та візування ними аркуша погодження. Керівник виконавчого органу готує та надає міському голові службову записку за підписом заступника міського голови відповідно до  розподілу обов’язків, з викладенням необхідності  прийняття у робочому порядку  рішення виконкому.

Опитування членів виконавчого комітету  проводить виконавчий орган,  який розробив проект рішення.

Рішення виконавчого комітету вважається прийнятим з моменту  підписання міським головою, за умови його погодження більшістю від загального складу виконкому.

Рішення виконавчого комітету, прийняті шляхом опитування між засіданнями виконкому, включаються до наступного протоколу засідання виконавчого комітету.

2.3.2. На  засіданнях виконкому головує міський голова, а у разі його відсутності – заступник міського голови – член  виконкому. Засідання  виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість від  загального складу виконкому.

2.3.3. Питання на розгляд виконавчого комітету вносяться за  пропозиціями міського голови, членів виконкому, керівників виконавчих органів міської ради, за погодженням із заступниками міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

2.3.4.  Організацію  проведення  засідань  виконкому  забезпечує  загальний відділ виконкому.  Матеріали  на  розгляд  виконкому  оформляються  в паперовому та електронному вигляді.

2.3.5. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито. З дозволу головуючого, присутні можуть взяти участь в обговоренні питань, що розглядаються на його засіданнях.

2.3.6.  Рішення виконкому приймається більшістю від загального складу виконкому. Рішення може  бути  прийняте  без обговорення,  якщо не  висловлено  зауважень  і  не заперечують члени виконкому.

2.3.7.  Якщо проект  рішення  не  набирає  необхідної  кількості  голосів,  то  рішення  вважається не прийнятим.

2.3.8. У разі незгоди міського голови з прийнятим виконкомом рішенням,   він може зупинити  дію  цього  рішення  своїм  розпорядженням  та  внести  це  питання  на  розгляд  міської  ради.  Проект  розпорядження  міського голови про зупинення дії рішення виконкому готує юридичний відділ, а  виконавчий орган – виконавець  проекту  рішення виконкому – готує відповідний проект  рішення  міської ради.

2.3.9.  Повідомлення членів виконкому про  дату,  час,  місце  проведення засідання виконкому здійснює сектор розпорядчої документації виконкому.

Проекти рішень виконкому не пізніше ніж за 3 дні до засідання,  надсилаються членам виконкому електронною поштою.

За необхідності запрошення на засідання виконкому відповідних осіб, виконавчий орган – виконавець проекту рішення готує, за погодженням із заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків, їх список та забезпечує присутність на засіданні.

2.3.10. Проекти рішень, не надані до загального відділу виконкому в установлені терміни або підготовлені  з порушенням вимог, передбачених цим  Регламентом, Інструкцією з діловодства, вважаються не підготовленими і на розгляд виконкому не виносяться.

2.3.11. Доповідають  на  засіданні  виконкому заступники міського голови та  (або) керівники  виконавчих органів. Час для доповіді з основного питання надається до 10 хвилин, для співдоповідей – до 5 хвилин, виступаючим – до 3 хвилин, для повторних виступів,  запитань, пропозицій, довідок –  до 3 хвилин. За згодою членів виконкому, головуючий може продовжити доповідачам час для виступу.

2.3.12. Члени виконавчого комітету міської ради беруть участь у засіданні особисто. Член виконавчого комітету міської ради може бути відсутній на засіданні лише у разі відпустки, відрядження, а також через хворобу чи з інших поважних причин. Питання щодо своєї відсутності, обумовленої поважними причинами, член виконкому погоджує з міським головою.

Члени виконавчого комітету на засіданні мають право:

–  вимагати  від  доповідачів  і  запрошених  роз’яснень  щодо  питань,  які розглядаються, ставити їм питання;

– брати участь в обговоренні всіх питань;

– вносити додаткові питання на розгляд безпосередньо на засіданні виконкому;

– виступати на засіданнях виконкому з кожного питання порядку денного;

–  пропонувати  прийняття  проектів  рішень,  змін  та  доповнень  до  них  або перенесення розгляду питання на наступне  засідання у  зв’язку  з необхідністю доопрацювання;

– вносити пропозиції, зауваження, поправки до проекту рішення тощо.

2.3.13.  Запрошені на засідання мають право (з дозволу головуючого):

– брати участь в обговоренні внесеного питання;

– давати довідки з питань, що розглядаються;

– задавати доповідачу питання.

2.3.14. Засідання виконкому протоколюються. Ведення  протоколу  засідань  виконкому та  оформлення  доручень міського голови, даних на засіданні,   забезпечує загальний відділ виконкому.

Доручення, дані на засіданні,  складаються в день його проведення, а протокол складається  не пізніше 10 днів з дня проведення засідання виконкому.

Протокол  засідання складається  відповідно до Інструкції з діловодства  і  повинен містити:

– порядковий номер засідання виконкому, дату проведення;

– загальну  кількість  членів виконкому, список присутніх, відсутніх членів виконкому і запрошених осіб;

– порядок денний;

– прізвища, посади доповідачів і виступаючих;

– результати голосування і прийняті рішення.

До протоколу засідання виконавчого комітету додаються доручення головуючого на засіданні.

Протоколи засідання виконавчого комітету підписуються міським головою (або головуючим на засіданні).

Протоколи засідань виконавчого комітету з оригіналами рішень зберігаються в секторі розпорядчої документації виконкому  до передачі їх на постійне зберігання в архів.

2.3.15. У загальному відділі виконкому  формується електронна база  даних  засідань  виконкому – в електронному вигляді зберігаються: проекти рішень виконкому, прийняті рішення виконкому, додатки до них, протоколи засідань.

Відповідальність за відповідність змісту електронної версії  тексту прийнятого рішення виконавчого комітету несуть керівники виконавчих органів.

2.3.16. Прийняті рішення виконкому оприлюднюються   згідно із  Законом  України «Про доступ до публічної інформації».

2.3.17.  Проекти рішень візують виконавець проекту рішення, посадові особи загального відділу (з питань дотримання  правил  діловодства, правопису),  начальник  юридичного відділу  (здійснює  правову експертизу),   заступники міського голови  (аналізують  вплив  прийнятого  рішення  на  відповідну галузь (сферу)  та досягнення основної мети).

2.3.18.  Проекти  рішень  підлягають  візуванню  іншими відповідальними посадовими особами, погодження  з  якими  необхідне,  виходячи  зі  змісту  відповідного проекту.

Проекти рішень із питань, пов’язаних із планами і програмами економічного і соціального розвитку та бюджетом, візуються секретарем міської ради.

Проекти рішень, які містять завдання, доручення підприємствам, організаціям, установам, у тому числі пов’язані із матеріальними та іншими затратами, повинні бути завізовані їх керівниками.

Проекти актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, що є актами регуляторного впливу, та проекти рішень, що стосуються цільових програм,  візуються начальником управління економічного розвитку.

Проекти рішень, виконавцями яких є виконавчі органи міської ради з правом юридичної особи, візуються посадовими особами, відповідальними за правовий супровід їх діяльності.

Проекти рішень, що стосуються міського бюджету, візуються начальником    фінансового відділу.

Строк візування не повинен перевищувати одного робочого дня з моменту надходження проекту до відповідної особи, для документів  зі  значним обсягом та тих, що потребують додаткового вивчення,  –  не більше 2-х днів.

За  повноту  і  правильність  складання  переліку  погоджень,  адресатів для розсилки відповідає  виконавець проекту рішення.

2.3.19. Візується  та  підписується   тільки  оригінал  рішення. Примірники  рішень (копії) засвідчуються печаткою загального відділу виконкому.

2.3.20.  Всю  роботу,  пов’язану  зі  створенням  рішення,  забезпечують  виключно працівники  виконавчого органу,  відповідального  за  підготовку  проекту рішення. Передача  проекту  рішення  стороннім  особам,  які  не  є працівниками  виконавчих органів,  забороняється.

2.3.21. Після підписання міським головою прийнятих рішень виконкому сектор розпорядчої документації виконкому невідкладно реєструє  рішення шляхом  присвоєння  йому  дати  та  номера,  а  також організовує всю роботу, пов’язану з його розсилкою.

Датою рішення є дата  його  прийняття.

Номер рішення  виконкому є реєстраційним, присвоюється від №1 в порядку зростання протягом календарного року.

2.3.22.  В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України (Херсонської області, на території Бериславської міської об’єднаної територіальної громади засідання виконавчого комітету може проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.

Організаційне забезпечення дистанційних засідань виконавчого комітету покладається на відділи апарату міської ради.

Порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати:

можливість реалізації прав членів виконавчого комітету та інших учасників засідання;

ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні виконавчого комітету;

встановлення та фіксацію результатів голосування щодо кожного питання.

Голосування здійснюється кожним окремим членом виконавчого комітету після оголошення початку голосування та його прізвища.

До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання.

Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома членів виконавчого комітету і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів актів із супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного члена колегіального органу.

Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.

У випадках запровадження на території  міської об’єднаної територіальної громади режиму надзвичайної ситуації, надзвичайного стану або в інших випадках, визначених законодавством України, засідання виконавчого комітету  міської ради, як виняток, можуть проводитися в онлайн-режимі з використанням спеціальних програмних засобів.

2.3.23 Загальним відділом виконкому ведеться поточний архів (п’ять років) рішень виконкому, потім ці рішення передаються на зберігання до архівного відділу райдержадміністрації

2.4. Порядок підготовки проектів розпоряджень міського голови та їх видання

2.4.1.  Міський голова на виконання актів законодавства та з власної ініціативи в межах своїх повноважень, одноособово видає розпорядження.

Розпорядження міського голови видаються:

а) із загальних питань щодо:

– виконання актів законодавства та актів органів місцевого самоврядування;

– реалізації завдань соціально-економічного розвитку територіальної громади міста;

– діяльності міської  ради  та  організації її роботи  (відповідно  до Регламенту Бериславської міської ради );

– забезпечення прав, обов’язків  та  реалізації  законних  інтересів  громадян у територіальній громаді міста;

– оперативного управління виконавчими органами міської ради;

б) з кадрових питань (розпорядження міського голови  з кадрових  питань засвідчують управлінські дії щодо регулювання відносин з  питань проходження служби в органах місцевого самоврядування та у сфері трудового права).

2.4.2.  Проекти розпоряджень  міського  голови  готують  виконавчі органи  з питань, що належать до їх компетенції.

2.4.3. Загальні  правила  підготовки  та  роботи  з  проектами розпоряджень міського голови  ті  ж,  що  і правила підготовки проектів рішень виконкому міської ради.

Розпорядження друкуються на бланках встановленого зразка, відповідно до Інструкції з діловодства, повинні мати заголовки, що коротко і точно  відображають  їх  зміст, юридичні  підстави, преамбулу, розпорядчу  та заключну  частини, можуть мати додатки.

У  розпорядженні  зазначається  зміст  розпорядчої  дії,  конкретні  строки виконання завдань, відповідальні за виконання та контроль, термін дії або набуття чинності, необхідність оприлюднення.

2.4.4.  Завізовані проекти розпоряджень міського голови з додатками подаються на підпис міському голові  через  загальний відділ.

2.4.5. Підписані розпорядження міського голови реєструються   загальним відділом  у спеціальних журналах.

Датою видання  розпорядження є дата його підписання міським головою.

Порядкова індексація (нумерація) розпоряджень здійснюється впродовж календарного року від № 1 в порядку зростання.

 2.4.6. Загальний відділ протягом 2 днів надають видані міським головою розпорядження до виконання (відома, ознайомлення).

2.4.7. Оригінали розпоряджень міського голови формуються у справи в хронологічному порядку і зберігаються в загальному відділі у визначений Інструкцією з діловодства та номенклатурою справ термін.

2.5. Порядок підготовки й проведення нарад, семінарів

2.5.1. Наради є організаційно-правовою формою діяльності, яка забезпечує колегіальне обговорення завдань і прийняття рішень щодо їх виконання.

Наради проводяться міським головою, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керівниками виконавчих органів міської ради в міру необхідності.

2.5.2. Апаратна нарада проводиться міським головою щопонеділка, об 11.00, у  залі засідань адмінбудівлі міської ради.

В апаратних нарадах беруть участь секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету, керівники виконавчих органів міської ради, старости.

Порядок денний апаратної наради складається загальним відділом   працівники якого  здійснюють  реєстрацію присутніх.

За результатами апаратної наради, начальником загального відділу   складаються доручення міського голови.

2.5.3. Для організації навчання та методичних консультацій із керівниками виконавчих органів міської ради,   підприємств, установ і організацій проводяться семінари.

2.5.4. Проведення наради фіксується у протоколі (в стислій формі), який зберігається у виконавчому органі, що проводив семінар (нараду). Оформлення протоколів покладається на виконавчий орган, що готує нараду.

Контроль за своєчасним і якісним оформленням протоколів здійснює працівник виконавчого органу, на якого покладено ці обов’язки.

2.6. Організація роботи комісій, організаційних комітетів, рад, робочих груп тощо

2.6.1. Для виконання окремих завдань у межах повноважень, передбачених законодавством, координації роботи виконавчих органів міської ради,  підприємств, установ і організацій у процесі реалізації розроблених радою програм, здійснення контрольних функцій, комплексних перевірок стану справ у тій чи іншій сфері господарювання та на виконання нормативних документів органів влади, виконавчим комітетом та міським головою можуть утворюватися допоміжні органи, що діють на громадських засадах, за колегіальним принципом.

Можуть утворюватися такі допоміжні органи  як:

– комісія – для забезпечення погодження дій органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадськості  з питань, пов’язаних із реалізацією повноважень виконавчих органів міської ради;

 • організаційний комітет – для забезпечення погодження дій органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань підготовки і проведення заходів місцевого значення;
 • рада – для вивчення проблемних питань, пов’язаних із повноваженями органів місцевого самоврядування у відповідній сфері;
 • робоча група – для участі у підготовці проектів нормативно-правових актів, пропозицій, складення  актів тощо.

2.6.2. Персональний склад комісій, організаційного комітету рад, робочих груп подається на розгляд виконавчого комітету або на затвердження міському голові разом  із проектом відповідного рішення чи розпорядження.

2.6.3. Прийняті комісіями (робочими групами, організаційними комітетами, радами) рішення мають рекомендаційний характер, за результатами їх роботи можуть прийматися рішення виконавчого комітету або видаватися міським головою розпорядження.

2.6.4. Допоміжний орган, утворений на визначений у рішенні (розпорядженні) строк, вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня закінчення зазначеного строку.

 1. 3. Організація використання робочого  часу, Режим  роботи,  матеріально–технічне  забезпечення  роботи виконавчих  органів  міської  ради

3.1. Режим роботи та організація використання робочого часу

3.1.1. Для працівників та посадових осіб апарату міської ради та її  виконавчих органів (далі – працівники) відповідно до законодавства встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – суботою та неділею.

Відповідно до чинного режиму роботи, у виконавчих органах Бериславської міської ради, незалежно від місця  їх розташування, встановлено такий трудовий розпорядок:

 • початок роботи – о 8 годині – протягом тижня;
 • перерва – з 12 години до 12 години 45 хвилин – протягом тижня;
 • кінець робочого часу – в понеділок, вівторок, середу та четвер – о 17 годині, в п’ятницю – о 15 годині 45 хвилин;
 • напередодні святкових та неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину (відповідно до статей 51, 53, 73 КЗпП України ).

За обставин, обумовлених невідкладним виконанням завдань, режим робочого тижня може змінюватися, за розпорядженням міського голови.

3.1.2. У кожному виконавчому органі міської ради ведеться облік робочого часу.

Керівники виконавчих органів міської ради зобов’язані організовувати облік присутності і відсутності на роботі працівників протягом робочого дня.

Перебування працівників у робочий час за межами службового приміщення з будь-яких причин повинно бути погоджено з керівником виконавчого органу,  про що робиться відповідний запис у журналі обліку робочого часу.

Керівники виконавчих органів міської ради погоджують свою тимчасову відсутність на робочому місці із заступником міського голови згідно з розподілом обов’язків та повідомляють працівників його приймальні про це.

Секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами, керівники структурних підрозділів, у разі  необхідності тимчасової відсутності на робочому місці, повідомляють працівників приймальні міського голови про термін відсутності, місце тимчасового знаходження та номер телефону для  оперативного зв’язку з ними.

Не допускається відсутність працівників на робочому місці без поважних причин. За виникнення обставин, які перешкоджають працівникові приступити до роботи (хвороба або інше), він зобов’язаний напередодні робочого дня повідомити про це безпосереднього керівника (або як виняток –  протягом перших 30 хвилин робочого дня).

У виконавчих органах ведуться табелі обліку робочого часу, які підписуються керівниками виконавчих органів та затверджуються відповідним заступником міського голови.

Підписані та затверджені табелі обліку робочого часу надаються  у відповідні відділи бухгалтерського обліку до 25 числа кожного місяця.

3.1.3.   У святкові та неробочі дні, за окремим графіком, який складається загальним відділом та затверджується міським головою, чергують секретар міської ради, перший заступник, заступники міського голови, керуючий справами, керівники структурних підрозділів, їх заступники.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Цей Регламент набуває чинності з моменту його затвердження.

4.2. У випадках прийняття законодавчих актів, що призводять до виникнення розбіжностей окремих положень даного Регламенту з чинним законодавством, готується проект рішення  про  внесення змін (доповнень) до нього.


3

Вересень

2021

Склад виконавчого комітету Бериславської міської ради VIII скликання

1

Шаповалов

Олександр Миколайович

Бериславський міський голова, голова виконавчого комітету
 2

Шматов

Сергій Володимирович

перший заступник міського голови, заступник голови виконавчого комітету
3

Дамаскіна

Лариса Миколаївна

керуючий справами виконавчого комітету, секретар виконавчого комітету
 Члени виконавчого комітету:
 4

Бабіч

Ольга Василівна

староста с.Шляхове
5

Бородай

Марина Сергіївна

заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення
6

Гаскевич

Микола Вікторович

начальник  відділу державної виконавчої служби
7

Іванова

Інна В’ячеславівна

начальник  управління праці та соціального захисту населення
8

Куривчак

Микола Миколайович

староста села Зміївка
9

Лелюх

Лілія Адилівна

староста села Новоберислав
10

Лужецька

Світлана Олександрівна

секретар міської ради
11

Любарець

Олена Анатоліївна

начальник  Управління Державної

Казначейської служби України у Бериславському районі Херсонської області

12

Нищенко

Тетяна Олександрівна

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
13

Розломій

Олександр Михайлович

начальник Бериславського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області
14

Романів

Вадим Михайлович

староста Урожайненського старостинського округу
15

Сезоненко

Сергій Геннадійович

староста Раківського старостинського округу
16

Юлдашев

Євгеній Станіславович

директор  ТОВ « Терція Солар»
17

Загрєбаєва

Антоніна Григоріївна

староста Томаринського старостинського округу

 


23

Грудень

2020

Перше засідання виконавчого комітету міської ради

23 грудня було проведено перше засідання виконавчого комітету Бериславської міської ради. На порядку денному члени виконкому розглянули наступні питання:

Про проект програми соціального, економічного та культурного розвитку Бериславської міської громади на2021 рік;

Про проект бюджету Бериславської міської громади на 2021 рік; Читати далі


22

Січень

2017

Cклад виконавчого комітету Бериславської міської ради VII скликання

 • Шаповалов Олександр Миколайович
  – міський голова
 • Шматов Сергій Володимирович
  – перший заступник міського голови
 • Лужецька Світлана Олександрівна
  – секретар міської ради
 • Васильєва Ірина Іванівна
  – секретар виконавчого комітету міської ради
 • Абрамов Ігор Федорович
  – головний лікар комунального закладу «Бериславський районний центр первинної медикосанітарної медицини»
 • Ільяшенко Олександр Семенович
  – менеджер ТОВ «Берислав – хлібозавод»
 • Іванова Інна Вячеславівна
  – начальник управління соціального захисту населення
 • Любарець Олена Анатоліївна
  – начальник управління державного казначейства у Бериславському районі
 • Розломій Олександр Михайлович
  – провідний спеціаліст Бериславського районного управління Держприродспоживслужби
 • Ткаченко Олександр Миколайович
  – керівник громадської організації «Обєднання воїнів – учасників АТО на сході України «Тризуб»
 • Чачібая Олексій Григорович
  – директор НПП “Нижньодніпровський”
 • Юлдашев Євгеній Станіславович

22

Січень

2017

Регламент

роботи виконавчого комітету
Бериславської міської ради

роботи виконавчого комітету Бериславської міської ради
1. Загальні положення:
1.1. Регламент роботи виконавчого комітету Бериславської міської ради (далі — Регламент) визначає організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету Бериславської міської ради (далі — виконкому);
1.2. Регламент є нормативним актом, розробленим на основі чинного законодавства України, який визначає механізм організації взаємодії виконкому стосовно реалізації повноважень, встановлених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконкому;
1.3. Затвердження та скасування Регламенту здійснюється тільки за рішенням виконкому. У випадках прийняття законодавчих актів, що приводять до виникнення розходжень окремих положень даного Регламенту з чинним законодавством, на черговому засіданні виконкому повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до Регламенту;
1.4. Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для виконкому та всіх посадових осіб. Невиконання вимог цього Регламенту без важних причин є підставою для позбавлення посадової особи премії, відповідно до положення про преміювання службовців виконавчих органів міськради, або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до Закону України “Про державну службу” та Кодексу законів про працю;
1.5. Регламент передбачає механізм здійснення таких напрямів діяльності виконкому:
1.5.1. Планування й організація роботи;
1.5.2. Організація взаємодії виконкому з територіальною громадою міста, міською радою, її постійними комісіями та депутатами, з іншими виконавчими органами державної влади;
1.5.3. Організація роботи з кадрами;
1.5.4. Організація роботи з документами та здійснення контролю за їх проходженням і виконанням;
1.5.5. Порядок розгляду звернень і організації прийому громадян.
1.5.6. Організація роботи в локальній комп’ютерній мережі та роботи з електронною поштою;
1.5.7. Організація використання робочого часу, режим роботи, матеріально-технічне забезпечення.
2. Планування й організація роботи виконкому:
2.1. Складання, затвердження та виконання планів роботи виконкому:
2.1.1. Виконком здійснює свою діяльність відповідно до затверджених перспективних (річних) та поточних (квартальних) планів роботи. У перспективний (річний) план роботи виконкому вносяться такі основні розділи:
основні напрямки роботи;
організаційна робота (питання, які виносяться на розгляд виконкому в плановому порядку, а також в плані контролю, питання які виносяться на планові наради з міським головою та інші загальноміські заходи);
робота з розробки та виконання загальноміських програм;
загальноміські заходи;
робота з кадрами;
фінансово-економічна діяльність;
охорона праці;
робота з матеріально-технічного забезпечення.
2.1.2. Порядок підготовки та затвердження перспективного (річного) плану роботи виконкому:
Загальний відділ узагальнює перспективний план роботи, готує проект перспективного плану роботи виконкому та не пізніше ніж за 20 днів до кінця року, вносить його на узгодження міському голові, секретарю міської ради, першому заступнику міського голови, заступнику міського голови, секретарю виконкому;
після доопрацювання проекту плану з урахуванням можливих зауважень загальний відділ готує проект рішення виконкому про затвердження перспективного плану роботи виконкому на наступний рік, який вносить на останнє засідання виконкому в поточному плановому періоді.
Загальний контроль над виконанням перспективного плану роботи виконкому здійснює секретар виконкому.
2.1.3. Виконком проводить свою поточну роботу відповідно до поточного плану, складеного на квартал. Квартальний план роботи виконкому складається відповідно до плану роботи міської ради, на підставі перспективного плану роботи виконкому на рік, на основі рекомендацій органів державної влади, депутатів міськради, членів виконкому, пропозицій виконавчих органів міськради.
2.2. Порядок підготовки рішень виконкому:
2.2.1. Виконком у межах своїх повноважень приймає рішення.
2.2.2. Процес підготовки рішення виконкому включає: нормотворчу ініціативу, розробку проекту рішення.
2.2.3. Нормотворчу ініціативу у виконкомі мають міський голова, перший заступник міського голови, заступники міського голови, секретар виконкому, члени виконкому.
2.2.4. Проекти рішень виконкому готуються спеціалістами виконавчого апарату.
2.2.5. Відповідальність за підготовку рішення несе спеціаліст, на якого відповідно до резолюції міського голови покладено організацію підготовки проекту рішення.
2.2.6. Проект рішення виконкому повинен містити:
обґрунтування необхідності його прийняття (реагування на документи органів державної влади, виконання власних розпорядчих документів, виданих раніше, виконання доручень);
обґрунтування нормами чинного законодавства;
джерела фінансування запропонованих заходів
інформацію щодо виконання документів з цього приводу, які були прийняті раніше;
текст коментаря (за потребою);
план організаційних заходів щодо виконання документа (за потребою);
якщо в рішенні вирішується питання про створення та персональний склад комісії чи робочої групи, до складу яких включені депутати Бериславської міської ради, кандидатури зі складу депутатів узгоджуються з ними особисто усно, з обов’язковим відображенням цієї згоди в нормативному акті словами “за згодою”, прізвище, ім’я, по батькові депутата вказуються повністю;
кінцевий термін виконання документа, проміжні строки інформування про хід його виконання;
інформацію про те, хто особисто буде організовувати та контролювати виконання документа;
аналіз наявності будь-яких невідповідностей та протиріч із виданими раніше розпорядчими документами стосовно даного питання і порядок їх вирішення.
2.2.7. Проекти рішення виконкому готуються з тих питань, які внесені до порядку денного засідання виконкому.
2.2.8. У проекті рішення виконкому обов’язково визначається термін виконання документа в цілому або заходів, передбачених його окремими пунктами. Якщо рішення, що приймається, виключає дію рішення, раніше прийнятого з цього питання, воно повинно містити пункт про визнання попереднього рішення таким, що втратило чинність.
2.2.9. Проекти рішень виконкому надаються до загального відділу для перевірки, коригування та перенесення на бланк “Рішення виконавчого комітету Бериславської міської ради”. Проекти рішень готуються за допомогою ПК у вигляді текстового файлу, що включає всі додатки до документа. Файл повинен бути єдиного стандарту й формату та включати всі розділи, передбачені для проектів рішень виконкому цим Регламентом.
2.2.10. Розробник проекту рішення, що містить ознаки регуляторного акта, зобов’язаний додати до проекту рішення інформацію, стосовно внесених зауважень та пропозицій, які надійшли в період з моменту оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу, а також результатів розгляду зазначених зауважень і пропозицій.
2.2.11. Проекти рішень виконкому підлягають обов’язковому візуванню. На зворотному боці бланку проект рішення виконкому візується з обов’язковим зазначенням дати візування, спочатку виконавцем, потім начальником юридичного відділу, заступником міського голови (відповідно до розподілу обов’язків).
2.2.12. Якщо в проекті рішення виконкому порушуються фінансові питання, то він обов’язково візується начальником фінансово-економічного відділу.
2.2.13. Строк перебування проекту рішення виконкому на візуванні в кожної посадової особи не повинен перевищувати одного робочого дня.
2.2.14. Посадова особа, яка візує проект рішення виконкому, може внести зауваження та пропозиції стосовно змісту й оформлення документа, про що повинен свідчити запис “Із зауваженнями” замість особистого підпису.
2.2.15. Зауваження обов’язково оформлюються письмово на вільному місці в тексті проекту рішення або на окремому аркуші. Зауваження повинні бути аргументовані та викладатися у вигляді конкретної поправки до тексту проекту рішення виконкому.
2.2.16. Після внесення виконавцем до проекту рішення виконкому всіх змін та доповнень, що виникли в процесі його візування або під час засідання виконкому, проект рішення надається для повторного розгляду тим же посадовим особам, які погоджували його раніше.
2.2.17. Додатки до рішень, прийнятих з планових питань, або ті, які об’єднують декілька напрямків діяльності виконавчих органів міськради, та з питань, що стосуються управлінської діяльності керівного складу підписуються секретарем виконкому.
2.3. Порядок підготовки та видання розпоряджень міського голови
2.3.1. Міський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.
2.3.2. Проекти розпоряджень міського голови готуються спеціалістом, якому доручено його підготовку, та надаються до загального відділу для перевірки, коригування та перенесення бланк.
Проекти розпоряджень готуються за допомогою ПК у вигляді текстового файлу, що включає всі додатки до документа. Файл повинен бути єдиного стандарту й формату.
2.3.3. При розробці проекту розпорядження виконавець повинен за допомогою бази розпорядчих документів провести аналіз на предмет наявності будь-яких невідповідностей та протиріч із виданими раніше розпорядчими актами з даного питання, а якщо проект розпорядження має ознаки регуляторного акта — провести аналіз його регуляторного впливу.
2.3.4. Після підписання міським головою розпорядження реєструється загальним відділом. Додатки до розпоряджень міського голови підписує секретар виконкому.
Розпорядження міського голови набуває чинності з моменту підписання його головою, якщо не встановлений інший термін введення в дію, і діє протягом строку зазначеного в розпорядженні.
2.3.5. Розпорядження міського голови не пізніше двох робочих днів після видання розсилається адресатам загальним відділом.
2.3.6. Організація виконання розпоряджень міського голови забезпечується особами, зазначеними в розпорядженнях.
2.3.7. Розпорядження міського голови є чинним правовим актом до призупинення або скасування, виконання та зняття з контролю.
2.4. Порядок підготовки засідань виконкому
2.4.1. Основною формою роботи виконкому є його засідання. Засідання виконкому скликаються міським головою, а у випадках, передбачених ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, заступником міського голови, не рідше разу на місяць.
Предметом розгляду на засіданнях виконкому можуть бути:
питання, безпосередньо віднесені законодавством до компетенції виконкому, здійснення делегованих повноважень;
питання, розгляд яких відбувається у зв’язку з прийняттям вищими органами влади, міською радою, органами судової влади та прокуратури актів, які вимагають прийняття рішень виконкомом;
питання, що виникли внаслідок непередбачених подій, явищ тощо і вимагають прийняття рішень виконкомом;
інші питання, винесені на розгляд виконкому у встановленому порядку.
2.4.2. Засідання виконкому проводяться відповідно до порядку денного.
2.4.3. На засідання виконкому вноситься, як правило, не більше трьох планових питань.
Планове питання — це питання, яке стосується однієї із найважливіших проблем у життєдіяльності міста або стосується значної кількості членів територіальної громади або вимагає для свого розв’язання значних ресурсів. Такі питання готуються заздалегідь на підставі затвердженого плану роботи виконкому.
Блок планових питань у порядку денному складається, як правило, з двох основних і одного контрольного.
До основних питань належить затвердження перспективного плану роботи виконкому. Порядок його підготовки та слухання визначається розділом 2.1 даного регламенту.
2.4.4. Контрольне питання — це планове питання, яке, як правило, стосується ходу реалізації раніше прийнятого рішення з основного питання. Для вивчення стану підготовки контрольного питання рекомендується залучати незалежних експертів.
У довідці, що долучається до контрольного питання, мають відображатись:
констатація теперішнього стану предмету розгляду;
динаміка змін, які стосуються поставлених проблем з часу прийняття рішення з ного питання;
посилання на висновки незалежних експертів (якщо вони залучалися до роботи);
прогнози напрямків розвитку ситуації;
необхідні дії впливу на процес, які можуть передбачати корекцію заходів; кошти, необхідні для реалізації уточнених заходів; часові межі, що необхідні для реалізації заходів;
очікувані результати;
висновки.
Обсяг довідки до контрольного питання — до трьох сторінок формату А4.
2.4.5. Поточні питання — це питання, які виникають протягом року і потреб вирішення виконкомом.
2.4.6. Додаткові питання на засідання виконавчого комітету вносяться у виключних випадках, які стосуються наступних питань: фінансових, аварійних (надзвичайних) ситуацій важливих політичних подій, виконання рішень суду та актів прокурорського реагування наявності у членів виконкому підготовлених документів, з якими вони повинні ознайомлені заздалегідь до засідання виконкому.
Вносити додаткові питання до порядку денного засідання виконкому можуть ті члени виконавчого комітету та представник прокуратури міста. Рішення про включення додаткових питань у порядок денний приймається членами виконкому шляхом голосування.
2.4.7. Секретар виконкому контролює своєчасність підготовки та подання документів, перевіряє їх наявність та правильність оформлення.
У випадку порушення строків підготовки документів для розгляду на засідання виконкому, секретар виконкому доповідає міському голові, який вирішує, буде питання розглянуте на засіданні виконкому чи ні.

2.5. Порядок проведення засідань виконкому:
2.5.1. Засідання виконкому відкриває та веде міський голова, а у випадках передбачених ст. 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заступник міського голови. Засідання виконкому є правомочним, якщо в ньому бере участь більша половина від загального складу виконкому.
2.5.2. Засідання виконавчого комітету, як правило, проводяться в останній четвер кожного місяця У випадку необхідності може бути скликано позачергове засідання. Позачергове засідання виконкому проводиться у порядку, встановленому цим Регламентом.
2.5.3. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення засідання виконавчого комітету організовує секретар виконкому
2.5.4. Засідання виконкому, як правило, є відкритими. У разі необхідності виконком приймає рішення щодо проведення закритого засідання.
2.5.5. До участі в засіданні виконкому можуть запрошуватися керівники підприємств комунальної власності міста, представники зацікавлених підприємств, установ та організацій міста, масової інформації.
2.5.6. Головуючий на засіданні:
відкриває та веде засідання, оголошує перерви;
виносить на обговорення питання з порядку денного засідання;
організовує розгляд питань;
надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
забезпечує дотримання положень цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;
ставить при необхідності питання доповідачам, співдоповідачам, виступаючим.
2.5.7. Обговорення питання на засіданні виконкому включає:
доповідь, питання доповідачу і відповіді на них;
співдоповіді (у разі необхідності), питання співдоповідачам і відповіді на них;
планові виступи;
виступи осіб, яким було надано слово головуючим на засіданні.
Під час засідання ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.
Головуючий на засіданні виносить на голосування проект рішення виконкому. Участь у голосуванні приймають тільки члени виконкому.
Рішення виконкому на його засіданні приймаються більшістю голосів від загального складу виконкому.
2.5.8. Голосування може бути проведено без підрахунку за наявною більшістю голосів членів виконкому, які присутні на його засіданні.
2.5.9. Члени виконкому, особи, які запрошені на засідання виконкому, мають право під час обговорення проекту рішення виконкому вносити зауваження та пропозиції стосовно змін та доповнень до проекту рішення виконкому, а також пропозиції й зауваження стосовно порядку денного засідання виконкому.
2.5.10. Головуючий на засіданні підводить підсумки обговорення проекту рішення виконкому, визначає які зауваження та пропозиції приймаються до уваги, ставить на голосування прийняття проекту рішення виконкому за основу, за умови доопрацювання рішення виконкому його виконавцем.
2.6. Введення в дію, призупинення дії рішення виконкому, його скасування:
2.6.1. Після підписання міським головою або особою, яка виконує його обов’язки, та керуючим справами виконкому, рішення реєструється загальним відділом.
2.6.2. Рішення виконкому набуває чинності з моменту прийняття його виконкомом, якщо не встановлений інший термін введення в дію, і діє протягом терміну, зазначеного в рішенні виконкому. Якщо термін дії рішення в його тексті не вказаний, то рішення повинно бути виконано протягом 30 календарних днів від дати отримання виконавцем.
2.6.3. Рішення виконкому, не пізніше семи робочих днів після його прийняття, розсилається адресатам загальним відділом.
2.6.4. Організація виконання рішень виконкому забезпечується органами та посадовими особами, зазначеними у рішеннях виконкому.
2.6.5. Рішення виконкому є чинним правовим актом до призупинення або скасування, виконання та зняття з контролю.
2.7. Порядок підготовки та прийняття виконавчим комітетом та міським головою регуляторних актів:
2.7.1. Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності здійснюється виконкомом, міським головою відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”, Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» від 14.12.2010 №2784-УІ;
2.7.2. Проекти рішень виконкому, розпоряджень міського голови, спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між органом місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, до внесення їх на розгляд виконкому або до внесення їх на затвердження міському голові, підлягають оприлюдненню разом з аналізом регуляторного впливу з метою одержання зауважень та пропозицій.
Розробник проекту регуляторного акта при підготовці аналізу регуляторного впливу повинен:
визначити та проаналізувати проблему, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінити важливість цієї проблеми;
обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів та розглянути можливість внесення змін до них;
визначити очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, в тому числі здійснити розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, територіальної громади та держави внаслідок дії регуляторного акта;
визначити та оцінити усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;
аргументувати переваги обраного способу досягнення встановлених цілей; – описати механізми й заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;
визначити показники результативності регуляторного акта;
визначити заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.
2.7.3. Проект регуляторного акта разом з аналізом регуляторного впливу підлягає оприлюдненню в строк не пізніше п’яти робочих днів з моменту опублікування повідомлення щодо оприлюднення цього проекту регуляторного акта.
2.7.4. Обов’язок щодо оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу покладається на розробника проекту.
2.7.5. Зауваження й пропозиції до оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, об’єднаннями розробникові цього проекту для узагальнення.
2.7.6. Регуляторний акт не може бути прийнятий виконкомом, схвалений міським головою при наявності таких обставин:
відсутній аналіз регуляторного впливу;
проект регуляторного акта не був оприлюднений.
2.7.7. Прийняті регуляторні акти підлягають базовому, повторному та періодичному відстеженню.
Виконання заходів із відстеження результативності регуляторних актів забезпечується виконавчим органом міськради у місячний термін:
через шість місяців з дати набрання чинності (базове);
через рік з дати набрання чинності, якщо не встановлено більш ранній строк
(повторне);
раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності, у тому числі і в разі, коли дію регуляторного акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку (періодичне).
2.7.8. Юридичний відділ контролює та забезпечує реалізацію розробниками
проектів регуляторних актів державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності, що здійснюється виконкомом та міським головою.
3. Організація взаємодії виконавчих органів з територіальною громадою міста, міською радою, її постійними комісіями та депутатами, депутатськими фракціями, органами державної влади та між собою:
3.1. Взаємовідносини виконавчих органів з територіальною громадою міста
3.1.1. Взаємодія виконкому з територіальною громадою міста здійснюється як безпосередньо — під час особистого прийому громадян міським головою, його заступниками, так і шляхом проведення масових заходів, так і за допомогою об’єднань громадян, засобів масової інформації.
3.1.2. Для реалізації прав громадян на письмове звернення або особистий прийом та обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді на нього, відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, загальний відділ забезпечує роботу із зверненнями громадян і організовує регулярне проведення особистого прийому громадян посадовими особами органів місцевого самоврядування.
3.1.3. Посадові особи регулярно проводять особистий прийом громадян.
3.2. Взаємовідносини виконавчого комітету з міською радою, її постійними комісіями та депутатами:
3.2.1. Виконком є підзвітним та підконтрольним міськраді, що його створила, забезпечує виконання рішень міськради, сприяє реалізації її повноважень.
3.2.2. На засіданні виконкому можуть бути запрошені голови постійних комісій міськради.
3.2.3. Рекомендації постійних комісій з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю, стосовно роботи виконкому розглядаються посадовими особами, яким вони адресовані.
Про результати розгляду та вжиті заходи посадові особи повинні повідомити постійні комісії міськради, у встановлений ними строк.
3.2.4. Посадові особи відповідно до чинного законодавства повинні надавати постійним комісіям міської ради та її депутатам необхідні офіційні матеріали та документи, які вони можуть копіювати, або робити з них виписки.
3.3. Взаємовідносини виконкому з органами державної влади:
3.3.1. Відповідно до ст. 4 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою поєднання міських та державних інтересів виконкомом здійснюється взаємодія з органами державної влади на відповідних рівнях шляхом погодження планів та дій, здійснення контролю за дотриманням при їх реалізації чинного законодавства, обміну оперативною інформацією, проведення нарад, засідань та інших заходів.
3.3.2. Виконання розпорядчих документів органів державної влади всіх рівнів, у тому числі районної державної адміністрації, виконується за відповідними дорученнями та резолюціями міського голови, його заступників.
Порядок інформування про виконання розпорядчих документів органів державної влади всіх рівнів встановлює посадова особа, яка дала доручення або наклала резолюцію про виконання.
3.3.3. Виконком є підконтрольними та підзвітними відповідним органам державної виконавчої влади з питань здійснення ними делегованих повноважень.
Копії розпорядчих документів виконкому, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, у триденний термін з дня їх прийняття надсилаються загальним відділом до органу, що здійснює контроль.
4. Організація роботи з кадрами
4.1. Загальні положення
4.1.1. Секретар виконкому, на якого покладено обов’язки кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування виконавчих органів міської ради у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами й розпорядженнями Президента України, постановами й розпорядженнями Кабінету Міністрів України, та іншими нормативними актами. У питаннях організації й застосування методики проведення кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування ці підрозділи керуються також відповідними рекомендаціями Головного управління державної служби України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства юстиції України та Пенсійного фонду України.
4.1.2. Організацію роботи з кадрами та ведення кадрового діловодства здійснює секретар виконкому, який розробляє річні (перспективні) плани роботи з кадрами, здійснює заходи стосовно їх добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.
4.1.3. Штатний розпис на наступний рік переглядається і затверджується міським головою щорічно до 25 грудня. У разі необхідності в межах затвердженої структури, загальної чисельності працівників і визначених радою коштів на їх утримання, до штатного розпису розпорядженням міського голови протягом календарного року можуть вноситись зміни.
4.1.4. На службу в органи місцевого самоврядування можуть бути прийняті громадяни України, які мають відповідну освіту й професійну підготовку, володіють державною мовою.
4.1.5. Прийом та звільнення посадових осіб і службовців органів місцевого
самоврядування здійснюється за розпорядженням міського голови на конкурсних засадах чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.
4.1.6. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду, а також просування по службі посадових осіб, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.
4.1.7. На кожну посадову особу формується особова справа згідно з Порядком ведення особових справ державних службовців. Щорічно до 15 квітня посадові особи подають декларацію про доходи. 4.1.7. Організація та контроль за дотриманням законності у кадрових питаннях покладається на відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування, керуючого справами виконкому.
4.2. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування
4.2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається міським головою за наявності вакантної посади.
4.2.2. Оголошення про конкурс публікується в районній газеті або оприлюднюється через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу.
Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають до конкурсної комісії виконкому документи відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.
4.2.3. За рішенням конкурсної комісії до участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають умовам конкурсу.
Кандидатам направляється письмове повідомлення (з обґрунтуванням), якщо за рішенням комісії вони не відповідають вимогам конкурсу. Відділ кадрової роботи за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.
4.2.4. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад.
4.2.5. При проведенні конкурсу перевага надається особам, які пройшли стажування на посаді. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані або призначені на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву у виконкомі й протягом року прийняті на вакантну посаду або нижчу посаду без повторного конкурсу.
4.2.6. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;
визнані в установленому порядку недієздатними;
мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи в органах місцевого самоврядування;
у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;
позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
в інших випадках, установлених чинним законодавством.
4.2.7. Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для
призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.
4.2.8. При прийнятті на службу посадових осіб може встановлюватися випробування до шести місяців, що обов’язково відображається в розпорядженні міського голови про прийняття на роботу.
4.2.9. Прийняття на службу здійснюється:
а) на посаду міського голови в порядку, встановленому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
б) на посаду секретаря міської ради — шляхом обрання відповідною радою;
в) на посади заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря виконкому — шляхом затвердження відповідною радою.
4.2.10. Без конкурсного відбору, за розпорядженням міського голови може
здійснюватися прийняття на роботу посадові особи органів місцевого самоврядування, які успішно пройшли стажування.
4.3. Порядок призначення та звільнення посадових осіб виконавчих органів міської ради
4.3.1. Призначення на посади начальників відділами додатково погоджується із заступником міського голови.
4.3.2. Звільнення посадових осіб виконавчих органів міськради здійснюється у встановленому законом порядку.
4.3.3. Міський голова приймає остаточне рішення щодо призначення на посаду або звільнення з посади посадових осіб виконавчих органів міськради.
4.4. Стажування на службі в органах місцевого самоврядування
4.4.1. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня й ділових якостей працівників, які претендують на зайняття посади службовців органів місцевого самоврядування, проводиться стажування особи терміном до 2-ох місяців.
4.4.2. Стажування можуть проходити як особи, що вперше претендують на посаду, так і посадові особи, які бажають зайняти більш високу посаду. Стажування посадових осіб проводиться згідно з Положенням про стажування в державних органах (постанова Кабінету Міністрів України від 01.12.1994 р. № 804).
4.4.3. З метою просування по службі посадових осіб, стажування проводиться за дозволом міського голови, при цьому стажист надає письмову заяву про надання дозволу на стажування за погодженням з керівником виконавчого органу, заступником міського голови, керуючим справами згідно з розподілом обов’язків.
4.4.4. Керівник виконавчого органу міськради визначає завдання для стажиста на період стажування, закріплює за ним досвідченого фахівця — наставника з числа посадових осіб.
4.4.5. Після закінчення стажування стажист подає до відділу кадрової роботи звіт про стажування та висновки керівника стосовно подальшої роботи стажиста в органах місцевого самоврядування.
4.5. Робота з кадровим резервом
4.5.1. З метою зайняття посад і просування по службі створюється кадровий резерв, який щорічно (до 15 грудня) переглядається й затверджується розпорядженням міського голови.
4.5.2. На кожну посаду кадровий резерв формується не менше як з двох осіб, на посади спеціалістів — не менше як з однієї особи з урахуванням фактичної потреби.
4.5.3. Із зарахованими до кадрового резерву проводиться робота згідно з особистими річними планами, затвердженими керівниками виконавчих органів міськради, де передбачається:
вивчення й аналіз виконання законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, рішень міської ради та її виконкому;
систематичне навчання шляхом самоосвіти;
періодичне навчання й підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах;
участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань діяльності органів місцевого самоврядування;
стажування протягом не більш як двох місяців відповідно до графіків, затверджених заступником міського голови згідно з розподілом обов’язків;
виконання обов’язків посадової особи, на посаду якої зараховано працівника до кадрового резерву;
залучення до вивчення відповідних питань, проведення перевірок, службових розслідувань;
участь у підготовці проектів розпорядчих документів міської ради, міського голови, інших нормативних документів и виконкому,
4.5.4. Посадові особи підвищують свою кваліфікацію постійно, як правило через навчання у відповідних навчальних закладах, раз на п’ять років.
4.6. Продовження терміну перебування на службі в органах місцевого
самоврядування.
4.6.1. Термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більш як на 5 років, за розпорядженням міського голови.
4.6.2. Подання щодо продовження терміну перебування в органах місцевого самоврядування подається до відділу кадрової роботи за місяць до досягнення посадовою особою граничного віку перебування на службі або закінчення терміну попереднього подовження.
4.6.3. У поданні разом з обґрунтуванням потреби продовження зазначеного терміну вказується причина невикористання кадрового резерву на посаду, яку обіймає посадова особа, що досягла граничного віку перебування на службі, список кадрового резерву та термін його підготовки на цю посаду.
4.7. Порядок призначення та звільнення керівників підприємств, що належать до комунальної власності міста:
4.7.1. У випадках, прямо передбачених чинним законодавством, при прийнятті на роботу керівників комунальних підприємств застосовується контрактна форма трудового договору. У контракті визначаються права та обов’язки сторін, термін дії контракту, умови матеріального забезпечення. Контракт складається у двох примірниках і погоджується з першим заступником міського голови, згідно з розподілом обов’язків.
Керівники комунальних підприємств міста щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають міському голові звіт про виконання показників, передбачених контрактом. Річний звіт про виконання зазначених показників подається до 15 лютого року, що настає за звітним.
4.7.2. За два місяці до закінчення строку контракту відділ кадрової роботи готує для міського голови відповідну інформацію, на підставі якої він приймає рішення щодо продовження чи розірвання контракту.
4.7.3. Звільнення керівників підприємств, що належать до комунальної власності міста, здійснюється у встановленому законом порядку.
4.7.4. Міський голова приймає остаточне рішення щодо призначення особи на посаду або звільнення з посади.
5. Організація роботи з документами та здійснення контролю за їх проходженням і виконанням
5.1. Загальні положення
5.1.1. Порядок роботи з документами у виконавчих органах міськради ґрунтується на вимогах постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 р. № 1153 “Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у Міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади” і державних стандартах на організаційно-розпорядчу та іншу документацію.
5.1.2. Відповідальність за стан роботи з документами у виконкомі покладається на керуючого справами виконкому.
5.1.3. Усі документи виконкому виконуються українською мовою, за винятком документів з питань міжнародних та міжнаціональних відносин, що можуть виконуватися на мові кореспондента.
5.2. Документування розпорядчої діяльності та здійснення контролю за виконанням розпорядчих документів виконкому й міського голови:
5.2.1. Нумерація рішень виконкому та розпоряджень міського голови єдина протягом року.
5.2.2. Копії розпорядчих документів засвідчуються печаткою загального відділу.
5.2.3. Оригінали розпорядчих документів підшиваються в справи в хронологічному порядку й зберігаються в загальному відділі протягом двох років, після чого передаються на збереження до архіву відділу.
5.2.4. Відповідальність за збереження оригіналів розпорядчих документів виконкому покладається на завідувача загального відділу.
5.2.5. Відповідальність за виконання розпорядчого документа несуть особи, які зазначені в розпорядчому документі (рішення виконкому, розпорядження міського голови тощо), резолюції керівника, а також безпосередні виконавці.
5.2.6. Основними методами здійснення контролю за виконанням розпорядчих і документів є:
постійний контроль за дотриманням термінів виконання заходів, передбачених у документах;
періодичне проведення на місцях перевірки стану їх виконання та інформування про результати перевірок;
підготовка матеріалів про стан виконання документів для розгляду їх у порядку контролю на нарадах у міського голови чи на засіданнях виконкому згідно з планом роботи.
5.2.7. Термін виконання рішення виконкому або розпорядження міського голови можуть бути змінені тільки за відповідним рішенням виконкому або розпорядженням міського голови.
5.2.8. Про порушення контрольних термінів виконання розпорядчих документів, керуючий справами виконкому інформує міського голову для вжиття відповідних заходів.
6. Організація використання робочого часу, режим роботи, матеріально-технічне забезпечення:
6.1. Про своє перебування зі службових питань поза приміщенням міськради працівники погоджують з безпосереднім керівником.
6.2. У виконавчому органі міськради ведеться облік робочого часу працівників. Табель обліку робочого часу підписує керівник.
6.3. Виїзди працівників за межі міста обов’язково здійснюються за погодженням міського голови, його заступників.
6.4. Чергування у виконкомі міськради у вихідні та святкові дні здійснюється відповідальними черговими. Графіки чергування погоджуються заступником міського голови.
6.5. Матеріально-технічне забезпечення діяльності виконкому проводиться загальногосподарським відділом.
6.6. Винос майна з адміністративного будинку міськради, його перенесення з однієї робочої кімнати в іншу проводиться лише з дозволу начальника загальногосподарського відділу Майно, що знаходиться в робочих кімнатах, закріплюється за службовцями, які в них працюють. Працівники несуть відповідальність за збереження й правильність користування закріпленим майном, при звільненні з роботи здають його, про що робляться відповідні відмітки в обхідному аркуші.

Статут.

В ім’я майбутнього наших дітей єднаймо наші зусилля для відродження міста.

Цей Статут відповідно до Конституції і законів України, закріплює систему місцевого самоврядування міста Берислава, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування в місті функції і повноваження, статус органів та посадових осіб місцевого самоврядування, статутів міської ради, органів самоорганізації населення.

Цей Статут виражає волю всієї територіальної громади міста, є актом найвищої юридичної сили серед інших актів, що приймаються в системі місцевого самоврядування міста.

Місцеве самоврядування в місті Берислав – це визнане і гарантоване державою право та загальна здатність територіальної громади міста (надалі для цілей цього Статуту використовується – міська громада) самостійно, або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється міською громадою як безпосередньо, так і через міську раду та її виконавчі органи.

РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Глава 1.1. Загальна характеристика міста.

Стаття 1.

Місто Берислав є самостійною адміністративно-територіальною одиницею у складі Херсонської області. Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування , має органи міського самоврядування, майно (комунальну власність) та свій місцевий бюджет. На території міста та в інтересах його мешканців здійснюється міське самоврядування в повному обсязі, передбаченому Конституцією України та Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні».

Берислав – місто районного підпорядкування на правому березі, Каховського водосховища. Територія сучасного Берислава була заснована з давніх часів. Поблизу нього було знайдено залишки поселення доби пізньої бронзи 11 тисячоліття до нашої ери. У перших століттях нашої ери на цьому ж місці виникло скіфо-сармато-слов’янське поселення,на якому розкопано залишки 6 великих житлових і культових кам’яних будівель, на могильнику досліджено 4 поховання черняхівської культури.

На початку 15 століття на місці сучасного Берислава стояла литовська митниця відома назвою Вітовтової. У 16 столітті татари і турки, що захопили цю територію спорудили – замість митниці фортецю Кизи-Кермен (“дівоча фортеця”),яка стала їх плацдармом для нападів на лівобережні українські землі і одночасно мала не пропускати запорізькі чайки униз по Дніпру.

За мирним трактатом Московії з Туреччиною 1700 р. Кизи-Кермен був зруйнований. Відтоді на протязі 80 років ці терени згадуються у документах як “кизикерменські пустельні місця”. Після російсько-турецької війни 1768-74 рр. Нинішня Бериславщина перейшла під владу Росії. При генеральному поділі імперії у 1781 р. утворений Кизи- Керменський повіт, а Указом Катерини 11 від 22.01 (2.02)1784 р. Кизи-Кермен перейменовано у місто Берислав. Це було друге після Херсона місто на території сучасної області. В 1921 році містечко відносилось до Херсонського повіту. З 1938 року місто Берислав є містом і віднесено до категорії райцентру. Місто Берислав розташоване на правому березі вздовж річки Дніпро у центрі Херсонської області на відстані 75 км від обласного центру – м. Херсона до найближчої залізничної станції – 12 км.

Рішенням 10 сесії міської ради 24 скликання №94 від 22.05.03 затверджено Генеральний план м. Берислава.

Стаття 2.

Територію, в межах якої здійснюється місцеве самоврядування, визначають адміністративні кордони міста. Адміністративними кордонами міста є визначена міська межа. Межа міста – це умовна замкнена лінія на поверхні землі, що відокремлює територію міста від інших територій. Офіційним документом, що фіксує межі міста, який визначає принципи розвитку, планування, забудови та іншого використання території міста є Генеральний план міста і опис меж мікрорайонів міста, що підлягають користуванню не рідше одного разу на п’ять років.

Зміна міської межі здійснюється відповідно до законодавства з врахуванням думки міської громади. Будь-які зміни міської межі відображаються у Генеральному плані міста.

Стаття 3.

Усі землі в межах міста перебувають у віданні міської ради. Органи місцевого самоврядування охороняють права власників на землю та інші закони користувачів земельних ділянок.

Розпорядження комунальними землями територіальної громади міста здійснює міська рада з дотриманням прав власників та інших законних користувачів земельними ділянками. Територіальна громада міста Берислава за межами її території може мати, на правах комунальної власності, земельні ділянки, відповідно до законодавства України.

Рішення про віднесення земель міста до різних категорій: міської забудови, сільськогосподарського призначення, тощо, або про зміну цільового призначення, приймаються виключно міською радою.

Стаття 4.

Територіальна громада зобов’язується зберігати, захищати, використовувати, примножувати та надавати у розпорядження фізичним та юридичним особам природні ресурси, які знаходяться в межах міста.

Стаття 5.

Утворення, чи оголошення в межах міста адміністративних кордонів міста і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, здійснюється відповідно до закону за рішенням міської ради.

Стаття 6 .

З метою раціональної організації управління, територія міста умовно поділяється на мікрорайони.

Межі мікрорайонів затверджуються рішенням міської ради за поданням міського голови із урахуванням пропозицій жителів міста.

На території кожного мікрорайону, з дозволу міської ради, в порядку, встановленому законом, можуть бути створені і діяти відповідні органи самоорганізації населення.

Стаття 7.

Органи місцевого самоврядування міста можуть об’єднуватися з органами місцевого самоврядування інших міст, селищ та сіл України в асоціації, фонди, союзи тощо.

Органи місцевого самоврядування міста, на договірних засадах, можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування міст зарубіжних країн, або їх асоціаціями, та входити до міжнародних асоціацій (союзів, фондів тощо) органів місцевого самоврядування.

Рішення про створення таких об’єднань територіальних громад приймають відповідні ради за результатами місцевого референдуму, проведеного відповідно до закону.

Асоціаціям, та іншим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування, не можуть передаватися повноваження органів місцевого самоврядування.

Стаття 8.

Територіальна громада міста має проект символіки (герб, прапор, гімн ).

Стаття 9.

Пам’ятною датою міста є 11 березня. Цього дня місто було звільнено від німецько-фашистських загарбників.

2 лютого – вважати Днем міста Берислава. Цей день для територіальної громади є святковим.

Глава 2. Правова основа Статуту.

Стаття 10.

Статут територіальної громади – систематизоване зведення принципів, норм та правил, що встановлюють порядок та процедуру здійснення місцевого самоврядування, відносин територіальної громади з державою та іншими суб’єктами права.

Статут міста приймається міською радою, кількістю голосів не менше 2/3 від загального складу депутатів ради м. Берислава .

Статут територіальної громади міста Берислава має найвищу юридичну силу відносно актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.

Дія Статуту поширюється на всю територію міста та на території, що знаходяться поза його межами, але які, відносно до законодавства, відчужені для потреб територіальної громади.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування приймаються у відповідності законодавства та цього Статуту. Дія Статуту поширюється на всю територію міста.

Стаття 11.

Статут відповідає положенням Конституції України, Закону України ‘ Про місцеве самоврядування в Україні” та іншим законам України.

У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та Законам України, Указам Президента України та Постановам Кабінету Міністрів України, діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили.

Органи місцевого самоврядування відстоюють інтереси територіальної громади усіма доступними засобами, аж до звернення до суду, якщо державні органи або посадові особи обмежують самостійність територіальної громади, гарантовану Конституцією України, Європейською хартією про місцеве самоврядування, Законом України ;,Про місцеве самоврядування в Україні.”

Стаття 12.

Тлумачення положень Статуту може давати лише міська рада. Рішення міської ради, в яких дається тлумачення цього Статуту, є обов’язковими для застосування і виконання в межах міста.

Стаття 13.

Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється міською радою.

Рішення міської ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються кількістю не менше 2/3 від загального складу депутатів міської ради.

Пропозиції щодо змін і доповнень до Статуту вносяться до міської ради групою депутатів ради ( не менше десяти підписів депутатів), міським головою, або групою жителів міста (підписані не менш як 300 жителями міста).

Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції та законів України, Указів Президента України та Постанов Кабінету міністрів України, вносяться міською радою за пропозицією міського голови в двомісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами).

Стаття 14.

У випадку внесення змін та доповнень до Статуту, міський голова повідомляє про це актом орган, що здійснив реєстрацію Статуту, у п’ятиденний термін.

У випадку відмови в реєстрації змін та доповнень до Статуту, міський голова подає на розгляд сесії міської ради зауваження органу, що здійснює реєстрацію Статуту, не пізніш як через 10 днів з дня отримання, у встановленому законодавством порядку повідомлення про відмову в реєстрації. Міська рада, або проводить зміни до Статуту, відповідно вимог та зауважень органа, що здійснює реєстрацію Статуту, або звертається до суду.

Глава 3. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями.

Стаття 15.

Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію міста, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги, з метою забезпечення здійснення завдань соціально – економічного та культурного розвитку міста і реалізації в місті функцій виконавчої влади.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування здійснюють функції місцевого самоврядування незалежно від органів державної виконавчої влади.

Органи державної виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, які віднесені Конституцією та Законами України до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування,крім випадків виконання делегованих їм міською радою повноважень.

Стаття 16.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування сприяють міським органам судової влади і прокуратури в їх діяльності, надають, в передбачених законодавством випадках,

допомогу в здійсненні їх функцій.

Міський голова, або, за його дорученням, інша посадова особа, відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб міського самоврядування з органами судової влади прокуратури та органів внутрішніх справ.

Стаття 17.

Взаємовідносини органів і посадових осіб місцевого самоврядування з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на території міста, базуються на дотриманні законодавства і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій.

По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності міської громади, відповідні органи і посадові особи місцевого самоврядування здійснюють такі функції:

– утворюють, реорганізують, перепрофілюють та ліквідують підприємства, установи і організації комунальної власності міської громади в порядку, який визначено чинним законодавством; призначають та звільняють з посади їх керівників;

– визначають мету, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;

– встановлюють, в порядку і в межах, що визначені законодавством, тарифи щодо сплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності міської громади;

– приймають рішення в межах, що визначені законодавством, про відчуження об’єктів комунальної власності;

встановлюють для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міської громади, розмір частини прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій міста в порядку, який визначено чинним законодавством;
інші функції, що передбачені чинним законодавством.
З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності міської громади, органи і посадові особи місцевого самоврядування будують свої відносини на договірній та податковій основі.

При цьому органи і посадові особи місцевого самоврядування, в межах своїх повноважень, визначено законодавством і цим Статутом, можуть приймати наступні рішення щодо:

надання фінансової допомоги, а також пільг на податки, які надходять до міського бюджету, для підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально – економічного і культурного розвитку міста; (запит на фінансову допомогу повинен бути обґрунтований фінансовими розрахунками, які показують прибуток, що отримає місто)
встановлення, відповідно до чинного законодавства, норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально – економічного і культурного розвитку міста;
в разі необхідності залучення підприємств, установ та організацій, незалежно від норм власності, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста;
розміщення замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), які є необхідними для міської громади;
залучення підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності міської громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку;
залучення підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;
інших питань, що передбачені чинним законодавством;
– порушувати питання про неспроможність керувати або непрофесіоналізм керівників підприємств, установ і організацій, які перебувають у комунальній власності міської громади, перед органами який призначає керівника.

РОЗДІЛ II. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ТА ІНСТРУМЕНТИ ЗІДЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 4. Територіальна громада.

Стаття 18.

Територіальна громада міста Берислава, як первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень – це жителі, об’єднані постійним проживанням у межах міста.

Територіальну громаду міста Берислава складають його жителі, які є громадянами України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які проживають на території міста Берислава на законних підставах.

Стаття 19.

Реєстрація жителів міста здійснюється у порядку, який визначено законодавством.

Відомості про реєстрацію передаються у виконавчий комітет міської ради, органами реєстрації в порядку та в строки, що визначені чинним законодавством.

Стаття 20.

Право на участь у обговоренні питань, що мають важливе значення для соціально – економічного та культурного розвитку м. Берислава, мають усі члени територіальної громади. Право на участь у здійсненні місцевого самоврядування в повному об’ємі здійснюють члени територіальної громади-громадяни України, які досягли 18-річного віку та не є визнані судом недієздатними. Вони мають право обирати органи місцевого самоврядування або їх посадових осіб, брати участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуватися іншими правами, що передбачені Конституцією і Законами України та цим Статутом, на участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 21.

Міська рада може засновувати відзнаки, якими нагороджуються жителі міста, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед містом та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток міста.

Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб, що нагороджені цими відзнаками, встановлюються Положенням про відзнаки міста, яке затверджується рішенням міської ради.

Глава 5. Форми участі територіальної громади у місцевому самоврядуванні.

Стаття 22.

Жителі міста здійснюють своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування, згідно чинного законодавства та цього Статуту.

Право жителів міста брати участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізоване в наступних формах:

місцевий референдум;
місцеві вибори;
загальні збори громадян за місцем проживання;
колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб міського самоврядування;
громадські слухання;
місцеві ініціативи;
участь у роботі органів міського самоврядування, органів самоорганізації населення та робота на виборчих посадах міського самоврядування;
інші форми, що не заборонені законом.

Стаття 23.

Вищими формами безпосереднього здійснення територіальною громадою м. Берислава є місцевий референдум і місцеві вибори.

Глава 5. Місцевий референдум.

Стаття 24.

Місцевий референдум – це прийняття рішення з питань, що віднесені Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого волевиявлення жителів міста, які мають право голосу. Жителі міста мають право приймати участь у місцевому референдумі.

Місцевий референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення територіальною громадою важливих питань, що віднесені до відання місцевого самоврядування. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, які віднесені законом до відання органів державної влади, а також питання затвердження міського бюджету та встановлення місцевих податків

Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов’язковими для виконання на території міста.

Стаття 25.

Рішення про проведення місцевого референдуму приймає міська рада на вимогу не менш як половини від загального складу депутатів міської ради.

Місцевий референдум за місцевою ініціативою проводиться на вимогу не менш як 10% жителів міста, які постійно проживають на даній території і мають право голосу.

Стаття 26.

Порядок підготовки та проведення місцевого референдуму визначається чинним законодавством.

Стаття 27.

Місцевий референдум вважається таким, що відбувався, якщо в ньому взяли участь більше ніж половина жителів міста, що мають право голосу.

Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини жителів міста, які взяли участь у голосуванні.

Рішення місцевого референдуму не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою місцевого самоврядування або державної влади.

Рішення місцевого референдуму та результати голосування публікуються комісією з проведення місцевого референдуму протягом десяти днів після його проведення.

Рішення місцевого референдуму набувають чинності з моменту опублікування

Впровадження рішення місцевого референдуму покладається на міську раду.

Глава 6. Місцеві вибори.

Стаття 28.

Місцеві вибори – це обрання депутатів міської ради, депутатів Херсонської обласної ради та міського голови шляхом голосування жителів міста, які мають право голосу.

Шляхом місцевих виборів можуть заміщуватися інші посади місцевого самоврядування, якщо це передбачено чинним законодавством України.

Стаття 29.

Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Стаття 30

Порядок призначення і проведення місцевих виборів та встановлення результатів голосування визначається законами України.

Глава 7. Загальні збори громадян за місцем проживання.

Стаття 31.

Загальні збори громадян скликаються за місцем проживання: в будинках, на вулицях, кварталах, житлових комплексах, мікрорайонах міста або інших внутрішньо міських територіальних утвореннях з метою:

обговорення питань загальноміського значення;
обговорення питань, що віднесені до відання загальноміських органів міського самоврядування, які мають важливе значення для жителів, та подання пропозицій з цих питань;
створення органів самоорганізації населення:
заслуховування повідомлень та звітів про роботу депутатів міської ради, органів і посадових осіб міського самоврядування, органів самоорганізації населення;
прийняття рішення про участь, на громадських засадах, жителів міста в роботах з благоустрою, сприянні охороні громадського порядку, збереженню житлового фонду, пам’ятників історії і культури, наданню допомоги соціально незахищеним членам громади;
прийняття рішення про запровадження місцевих зборів на засадах добровільного самооподаткування;
прийняття рішення про добровільні внески та пожертви жителів міста на громадські потреби;
вирішення інших питань місцевого значення, відповідно до чинного законодавства.

Стаття 32.

Пропонувалося перенести в положення про загальні збори.

У межах мікрорайонів, де неможливо провести загальні збори громадян, за рішенням виконавчого комітету міської ради, або відповідного органу самоорганізації населення, для створення і вирішення питань, які передбачені законодавством та цим Статутом, вважаються конференції представників відповідних жителів міста.

СтаттяЗ3.

Норми представництва представників на конференціях встановлюються у таких нормах:

квартал – представник від кожних 5 приватних будинків та 2 представника від кожного в’їзду багатоповерхового будинку;
вулиця – 1 представник від кожних 5 приватних будинків та 2 представника від одного під’їзду багатоповерхового будинку;
житловий комплекс – 1 представник від кожних 10 приватних будинків та 1 представник від кожного багатоповерхового будинку;
мікрорайон – 1 представник від кожних 10 приватних будинків та 1 представник від кожного багатоповерхового будинку.

Стаття 34.

У роботі загальних зборів громадян мають право брати участь жителі міста, у яких є право голосу на місцевих виборах та які проживають на відповідній території (будинок, вулиця,квартал, житловий комплекс, мікрорайон).

У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, міський голова, депутати міської ради, посадові особи органів міського самоврядування, представники органів державної влади, об’єднань громадян та підприємств, а також громадян інших держав, які проживають на відповідній території.

Стаття 35.

Загальні збори громадян, чи збори їх представників, скликаються міським головою за власною ініціативою, або з ініціативи депутатів міської ради, виконавчого комітету чи відповідного органу самоорганізації населення, міського осередку політичної парти, громадської організації, легалізованих у місті відповідно до чинного законодавства, громадської організації, зареєстрованої у місті, ініціативною групою членів територіальної громади міста у складі не менш 10 чоловік. При поданні заяви вказується особа чи особи, які повноважні представляти об’єкта ініціативи.

Стаття 36.

Міський голова приймає рішення про проведення загальних зборів за місцем проживання у 10-денний термін з дня подачі відповідної заяви депутатами міської ради, кількістю не менш 1/5 від загальної чисельності депутатів, органом самоорганізації населення, або у 5 денний термін з дня прийняття рішення міськвиконкомом.

Розпорядження міського голови про скликання загальних зборів громадян, оприлюднення із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на їх обговорення у місцевих засобах масової інформації, а також в інший спосіб,визначений Регламентом міської ради.

Стаття 37.

Організація загальних зборів громадян, та їх матеріально-технічне і інформаційне забезпечення покладається на міського голову та виконавчий комітет міської ради.

Стаття 38.

Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності на них не менше половини відповідних жителів міста .

На загальних зборах громадян головує міський голова або керівник відповідного органу самоорганізації населення, чи особа, що призначена міським головою.

Для ведення протоколу загальних зборів громадян обирається секретар зборів. Порядок денний загальних зборів затверджується загальними зборами за пропозицією міського голови. Міський голова, міська рада та її виконавчі органи, відповідний орган самоорганізації населення сприяють підготовці і проведенню загальних зборів громадян. Надають їх учасникам необхідні приміщення, матеріально – технічні засоби, інформаційні та звідкові матеріали.

Стаття 39.

Під час проведення загальних зборів громадян складається протокол, який підписується головою і секретарем

загальних зборів громадян.

До протоколу загальних зборів громадян додається список їх учасників із зазначенням місця їх проживання, та

підписами.

Загальні збори громадян з розглянутих питань приймають рішення.

Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них громадян, які проживають на відповідній території, та підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.

Стаття 40.

Рішення загальних зборів громадян є обов’язковими для виконання органами самоорганізації населення і враховуються органами міського самоврядування.

Рішення зборів, які прийняті з питань, що мають важливе значення для міської територіальної громади,але віднесені до компетенції органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, мають рекомендаційний характер.

Стаття 41.

Рішення зборів проводяться в життя міським головою, виконавчим комітетом, органами СОН.

Стаття 42.

Конференції по ініціюванню та виборах органів СОН проводяться згідно Закону України «Про органи самоорганізації населення»

Стаття 45.

Дію рішень зборів, прийнятих з порушенням Конституції та законодавства України, може бути зупинено відповідною Радою народних депутатів або її виконавчим органом до вирішення питання про їх законність у судовому порядку. Про це повідомляється відповідному органу територіальної самоорганізації громадян.

Стаття 46.

На загальних зборах в порядку, передбаченому Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, з додержанням вимог відповідних законодавчих актів України можуть також розглядатися питання:

а) про висування претендентів на кандидата в Президенти України, кандидатів у народні депутати України і депутати місцевих Рад, на голів Рад, представників до складу виборчих комісій по виборах Президента України, народних депутатів України і депутатів місцевих Рад, з всеукраїнського та місцевих референдумів, представників ( спостерігачів) для здійснення нагляду за ходом виборчої кампанії;

б) про відкликання народних депутатів України та депутатів місцевих Рад;

в) про внесення на розгляд відповідних місцевих Рад пропозицій про проведення місцевого референдуму ;

г) про утворення ініціативних груп Всеукраїнського і місцевих референдумів.

Стаття 47.

Рішення загальних зборів є обов’язковими для виконання відповідними органами самоорганізації населення та підлягають обов’язковому розгляду у десятиденний термін посадовими особами місцевого самоврядування, до компетенції яких відносяться порушення у тішенні питання. Рішення загальних зборів міста підлягає розгляду на першому, з часу прийняття зборами рішення, засіданні виконкому міської ради. У випадку, якщо орган чи посадова особа місцевого самоврядування не вважають за можливе враховувати рішення загальних зборів громадян, то повинні підготувати про це мотивовану заяву і передати її на розгляд міського голови та міської ради, а також ініціативної групи.

Рішення оприлюднюється у засобах масової інформації, а також в інший спосіб, зазначений Регламентом міської ради.

Контроль за врахуванням рішень зборів органами і посадовими особами місцевого самоврядування покладається на міського голову та суб’єкта ініціативи.

Рішення зборів громадян за місцем проживання може бути опротестоване або оскаржене громадянами, органами і посадовими особами державної влади та місцевого самоврядування у встановленому законом порядку.

Глава 8. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста

Стаття 48.

Жителі міста , незалежно від віку та громадянства, мають право направляти колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Жителі міста мають право особисто звертатися до органів місцевого самоврядування населення та до їх посадових осіб з питань, що віднесені до відома місцевого самоврядування.

Вказані органи та посадові особи мають право не розглядати повторні індивідуальні або колективні звернення з одного і того ж питання, якщо перше вирішене по суті,згідно Закону України ” Про звернення громадян”.

Стаття 49.

Колективні звернення, які підписані більш як п’ятдесятьма жителями міста, розглядаються органами і посадовими особами місцевого самоврядування, до яких вони надійшли, у невідкладному порядку.

Інформація про колективні звернення, які підписані більш як п’ятьмастами жителями міста, негайно передається до міської ради ( у випадку, якщо вони надійшли до інших органів або посадових осіб місцевого самоврядування).

Колективні звернення жителів міста можуть мати на меті:

внесення до міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку міста чи окремих міських територій;
аналіз роботи міської ради, її виконавчих органів вцілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком
міста чи окремих територій, станом довкілля, громадської безпеки, охорони громадського порядку, з інших питань, які віднесені чинним законодавством України до відання місцевого самоврядування;

порушення питання про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення;
порушення питання про недовіру посадовій особі органу місцевого самоврядування;
та інше, що не суперечить чинному законодавству.
Глава 9. Громадські слухання.

Стаття 50.

Територіальна громада має право проводити громадські слухання, (зустрічатися з депутатами міської ради та посадовими особами органів місцевого самоврядування),під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування.

Метою громадських слухань можуть бути :

ознайомлення громадян з планами керівництва територіальної громади та результатами його діяльності;
забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб з метою підтримування довіри у мешканців міста;
вивчення думки членів територіальної громади, стосовно якості і ефективності рішень, що прийняті раніше;
– отримання порад та пропозицій від членів територіальної громади щодо розв’язування життєвизначальних проблем місцевого значення, визначення пріоритетів розвитку громади, міста.

Стаття 51.

Право ініціювати проведення громадських слухань належить:

міському голові;
виконавчому комітету Бериславської міської ради;
постійним комісіям міськради ( за згодою міської ради );
більшості депутатів міської ради;
органам самоорганізації населення;
членам територіальної громади в кількості не менше ніж 50 осіб.

Стаття 52.

На громадські слухання запрошуються посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати міської ради, керівники органів самоорганізації населення, представники міських посередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з питанням, що є темою слухань, представники засобів касової інформації, інші зацікавлені категорії населення міста.

Стаття 53.

Матеріально-технічне, фінансове та інформаційне забезпечення громадських слухань здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

Стаття 54.

На громадських слуханнях ведеться протокол, в якому зазначається дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесені пропозиції.

До протоколу додається інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання.

Веде протокол секретаріат, призначений згідно розпорядження міського голови з працівників апарату виконкому Бериславської міської ради.

Протокол громадського слухання підписується особою, яка здійснює його проведення, та особою, яка веде протокол, і передається секретарю міської ради.

Стаття 55.

Протокол і рішення громадських слухань оформлюються, зберігаються і оприлюднюються в порядку, регламентом міської ради щодо протоколів і рішень сесії ради.

Стаття 56.

Громадські слухання в м. Берислав проводяться згідно Положення, затвердженого рішенням міської сесії ( Додаток №3 ).

Глава 10. Місцеві ініціативи.

Стаття 57.

Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд міською радою (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, що віднесені Конституцією і законами України про відання міського самоврядування. Місцева ініціатива передбачає внесення до міської ради проекту нормативно-правового акту з будь яких питань, віднесених чинним законодавством до завдання міської ради.

Стаття 58.

Суб’єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів місцевої громади (чисельністю не менше 20 чоловік). Проекти нормативно-правових актів, які внесені в порядку місцевої ініціативи та підтримані підписами не менш як десяти відсотків жителів міста, : мають право голосу на місцевих виборах, підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії міської ради.

Стаття 59.

Розгляд питання, яке внесене в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні міської ради з обов’язковою участю членів ініціативної групи.

Стаття 60.

Рішення, що прийняті міською радою з питань, які внесені в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов’язковому оприлюдненню в порядку, що встановлений міською радою.

Стаття 61. .

Місцеві ініціативи проводяться згідно Положення, затвердженого рішенням міської ради (Додаток №4 ).

розділ iii .

органи і посадові особи міського самоврядування.

Глава 13. Загальні засади побудови системи органів міського самоврядування.

Стаття 62.

Система органів та посадових осіб місцевого самоврядування включає:

– міську раду – представницький орган міського самоврядування в кількості 40 депутатів

– виконавчі органи міського самоврядування – виконавчий комітет, відділи та управління;

органи самоорганізації населення.

Стаття 63.

Міський голова, міська рада, та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність з реалізації функцій місцевого самоврядування від її імені та в інтересах територіальної громади.

Виконавчий комітет міської ради здійснює надані йому законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади.

Стаття 64.

Діяльність органів місцевого самоврядування базується на засадах законності,підконтрольності, підзвітності перед міською громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок міської влади, забезпечення повноти здійснення функцій місцевого самоврядування та пріоритету інтересів жителів міста при їх здійсненні.

Розподіл повноважень між органами і посадовими особами місцевого самоврядування здійснюється згідно законодавства і цього Статуту. Повноваження, які можуть передаватися, та порядок їх передачі визначаються законом.

Глава 14. Міська рада.

Стаття 65.

Міська рада є представницьким органом місцевого самоврядування – єдиним органом представницької влади міської громади.

Стаття 66.

Міська рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, повного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

В випадку припинення депутатської діяльності депутатами кількістю до 5 чоловік, вибори на депутатські місця, що звільнилися не проводити.

Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів міської ради визначаються Конституцією і законами України та цим Статутом.

Стаття 67.

Загальний склад міської ради встановлюється в межах, що визначені законодавством, рішенням міської ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів міської ради.

Крім депутатів, до складу міської ради входить за посадою міський голова.

Стаття 68.

Депутат міської ради – особа, яка шляхом вільних виборів наділяється міською громадою повноваженнями представляти інтереси своїх виборців та здійснювати функції місцевого самоврядування, що віднесені законодавством до відання міської ради.

Депутат міської ради здійснює свої повноваження, як правило, на громадських засадах. Депутат міської ради складає присягу .

“Вступаючи в права депутата Бериславської міської ради, зобов’язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Берислава та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи. Присягаю додержуватися Конституції України, законів України, Статуту територіальної громади міста Берислава, виконувати свої обов’язки в інтересах місцевої територіальної громади”.

Повноваження депутата міської ради за рішенням ради припиняються достроково у разі:

складення повноважень за особистою заявою;
виїзду на постійне місце проживання за межі території міста;
набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього.

Стаття 69.

Міська рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від встановленого радою складу.

Повноваження міської ради починаються з моменту офіційного повідомлення міською виборчою комісією про обрання необхідної кількості депутатів.

Повноваження міської ради припиняються в день офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією про обрання міської ради нового скликання.

Підстави і порядок дострокового припинення повноважень міської ради визначаються законодавством.

Стаття 70.

Основною організаційною формою роботи міської ради є її сесія.

Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій.

Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Порядок скликання чергових та позачергових сесій міської ради визначається законодавством.

На сесіях міська рада розглядає найважливіші питання, які віднесені до відання місцевого самоврядування, за виключенням питань, які, у відповідності із принципом розподілу влад, віднесені до відання міського голови і виконавчих органів міської ради.

Пропозиції до порядку денного сесії міської ради можуть вноситися міським головою, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, виконавчим комітетом міської ради або загальними зборами громадян за місцем проживання. Порядок підготовки і розгляду на сесіях міської ради питань порядку денного, а також розклад її пленарних засідань визчаються регламентом міської ради.

Сесії міської ради проводяться гласно ,рішення доводяться до відома населення..

Міська рада має право, у разі необхідності, прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. Рішення міської ради приймаються відкритим або таємним голосуванням.

Порядок і процедура прийняття рішень міською радою визначаються її регламентом.

Прийняті на сесії рішення міської ради підписуються міським головою.

Рішення міської ради нормативно – правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню в десятиденний строк з моменту прийняття і набувають чинності з дня оприлюднення, якщо міською радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

Глава 15. Постійні комісії міської ради.

Постійні комісії міської ради є органами, що постійно діють, які обираються з числа депутатів ради на строк її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які віднесені до відання ради та для здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчий органів.

До складу постійної комісії входять її голова, заступник, секретар і члени комісії. Перелік постійних комісій та їх персональний склад визначаються новообраною міською радою на сесії. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право отримувати від керівника органів підприємств, установ і організацій, що зазначені у частині шостій цієї статті, необхідні матеріали і документи ( крім документів, порядок ознайомлення з якими регламентується законодавством).

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед міською радою.

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається регламентом міської ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

З метою підготовки і попереднього розгляду окремих питань, які мають важливе значення для соціально – економічного і культурного розвитку міста, міська рада утворює тимчасові комісії, які здійснюють повноваження, передбачені цим Статутом для постійних комісій.

Стаття 72.

Посадовою особою міської ради, яка відповідає за організацію її роботи є секретар ради.

Секретар ради обирається міською радою за пропозицією міського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради. Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю.

Глава 16. Міський голова

Стаття 73.

Міський голова є вищою посадовою особою міської громади.

Міський голова за посадою очолює виконавчий комітет міської ради та головує на засіданнях міської ради. Міський голова обирається жителями міста, які мають право голосу, шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні. Міським головою може бути обраний будь-який житель міста, який має право голосу. Порядок обрання міського голови визначається законодавством.

Стаття 74.

Повноваження міського голови починається з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради про його обрання і закінчується на момент вступу на цю посаду іншої, обраної відповідно до закону, особи.

Міський голова складає на пленарному засіданні міської ради присягу.

« Я, ( ім’я та прізвище), волею територіальної громади міста Берислава обраний міським головою,цей високий пост, урочисто присягаю на вірність народу України. Зобов’язуюсь суворо дотримуватись Конституції України і законів України, усіма своїми правами дбати про благо міста та добробут його мешканців, обстоювати права, свободи і законні інтереси громадян, підносити авторитет міста Берислава, як у державі, так і за її межами».

Якщо вибори міського голови проведені одночасно з виборами депутатів, то присяга складається ним на першому пленарному засіданні новообраної ради після складання присяги депутатами ради.

Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково на підставі і в порядку, передбаченому законом.

Повноваження міського голови достроково припиняється міською територіальною громадою шляхом міського референдуму. Рішення про проведення міського референдуму та дострокового припинення повноважень приймається міською радою як за власною ініціативою так і на вимогу не менш ніж одна десята частина мешканців міста.

У разі дострокового припинення повноважень міського голови проводяться позачергові вибори міського голови в порядку, який передбачено законодавством. При достроковому припиненні повноважень міського голови, і до моменту вступу на посаду новообраного голови, його обов’язки з організації роботи міської ради здійснює, за рішенням ради, секретар міської ради, а з організації роботи виконавчого комітету ради – перший заступник міського голови з виконавчої роботи.

Стаття 75.

При виконанні своїх функцій і повноважень міський голова керується законодавством України, рішеннями ради та рішенням референдуму територіальної громади.

Стаття 76.

Міський голова видає розпорядження в межах своїх повноважень.

Стаття 77.

На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів міської ради, що передбачено законом про статус депутатів місцевих рад, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 78.

Міський голова має першого заступника та заступників з питань діяльності виконавчих органів ради, кількість яких визначається міською радою.

Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів призначаються та звільняються з посади у порядку, який визначено чинним законодавством.

Розподіл обов’язків між заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів здійснюється міським головою та виконавчим комітетом міської ради.

Глава 17. Виконавчий комітет міської ради.

Стаття 79.

Виконавчий комітет міської ради є виконавчим і розпорядчим органом місцевого самоврядування, який утворюється міською радою на строк її повноважень.

Очолює виконавчий комітет міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків організовує роботу виконавчий комітет перший заступник міського голови з діяльності виконавчих органів ради. ^ або

роботу виконавчого комітету перший

Стаття 80.

Кількісний склад виконавчого комітету міської ради визначається міською радою, а персональний склад затверджується радою, за пропозицією міського голови.

До складу виконавчого комітету не можуть бути включені депутати міської ради, крім секретаря ради.

Члени виконавчого комітету виконують свої обов’язки, як правило, на громадських засадах.

Стаття 81.

Повноваження виконавчого комітету визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Стаття 82.

Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Звітує про роботу виконавчого комітету міський голова. Міська рада, з власної ініціативи, або з ініціативи міського голови, може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету та про його розпуск.

Стаття 83.

Робота виконавчого комітету будується згідно законодавства.

Глава 18. Система та загальні засади організації і діяльності органів самоорганізації населення.

Стаття 84.

Органами самоорганізації населення міста можуть бути: комітет мікрорайону, квартальні вуличні і будинкові комітети.

Стаття 85.

Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, закріплюється рішенням міської ради і має відповідати території проживання жителів міста, які утворили цей орган.

Стаття 86.

Органи самоорганізації населення утворюються на підставі рішення міської ради з ініціативи жителів міста. У разі реєстрації, орган СОН набуває статусу юридичної особи.

Стаття 87.

Органи самоорганізації населення звільняються від плати за реєстрацію.

Стаття 88.

Строк повноважень органів самоорганізації населення встановлюється на термін повноважень відповідної ради.

Стаття 89.

населення визначається загальними зборами
Облік органів самоорганізації населення здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

Стаття 90.

Персональний склад органу самоорганізації (конференціями).

Стаття 102.

Органи і посадові особи міського самоврядування надають допомогу органам самоорганізації населення у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечують їх інформацією, приміщенням, засобами зв’язку, в межах кошторису , визначеному міською радою.

Стаття 103.

Фінансування діяльності органів СОН здійснюється згідно Положення про фінансування комітетів мікрорайонів м. Берислава та чинного законодавства. Виділені кошти розподіляються на всі органи СОН з міського бюджету, або цільового фонду, залежно від обсягів асигнування, щомісячно.

Розділ IV. МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 21. Комунальна власність міста.

Стаття 104.

Об’єктами права міської комунальної власності є:

рухоме та нерухоме майно;
землі загального користування;
землі природоохоронного, оздоровчого та історико-культурного призначення;
кладовища;
природні ресурси місцевих бюджетів, валютних та цільових фондів;
комунальні підприємства, установи та заклади;
підприємства, установи, заклади, паї, які належать територіальній громаді у статутних фондах господарських товариств;
частки у спільній власності територіальних громад та інше майно, яке використовується органами місцевого самоврядування для надання необхідних послуг громаді міста.
У комунальній власності територіальної громади знаходяться об’єкти, що мають важливе загальноміське значення для життєзабезпечення міста, задоволення потреб міської громади та для збереження історико-культурних об’єктів міста (міські системи водо і енергопостачання, інженерні комунікації, пам’ятки культури і архітектури, музеї, природні ландшафти тощо), а також об’єкти спільної власності територіальних громад Херсонської :області, що перебувають в управлінні обласної ради.

Перелік майна територіальної громади є додатком до цього статуту.

Матеріальні та фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності міста, є надбанням територіальної громади і їх недоторканість захищається законодавством.

Стаття 105.

Суб’єктом права міської комунальної власності є територіальна громада міста Берислава, а від її імені виступає міська рада та її уповноважені органи.

Міська рада безпосередньо, або через утворені нею виконавчі органи, користується, володіє та розпоряджається майном на основі права комунальної власності , в межах чинного законодавства України, здійснюючи з ним будь-які майнові операції ( продаж, передача в оренду, постійне або тимчасове користування, використовування як заставу, тощо).

Стаття 106.

Право комунальної власності виникає на підставі безкоштовної передачі майна із державної форми власності, власності інших адміністративно-територіальних одиниць, утворення чи купівлі об’єктів комунальної власності територіальної громади за рахунок належних їй коштів та за інших умов, які не суперечать чинному законодавству України.

Право територіальної громади на землю та інші природні ресурси гарантується Конституцією України.

Територіальна громада має пріоритетне право на придбання приміщень, споруд, інших і об’єктів, розташованих на її території, якщо вони мають важливе значення для забезпечення громадських послуг.

Усе майно, розташоване на території міста, за винятком майна державної, колективної, приватної та інших, встановлених законодавством, форм власності та визначених, згідно з чинним законодавством, як безгосподарне, є комунальною власністю територіальної громади міста Берислава.

Перелік об’єктів права комунальної власності визначається міською радою.

Стаття 107.

Право спільної власності територіальних громад виникає на основі рішень Бериславської міської ради та рішень інших уповноважених органів місцевого самоврядування з іншого боку) про об’єкти права комунальної власності для забезпечення спільних потреб громади.

Стаття 108.

Оперативне управління об’єктами комунальної власності територіальної громади здійснюють виконавчі органи міської ради, на які покладаються наступні функції:

підготовка пропозицій на розгляд міськради щодо прийняття об’єктів до комунальної власності;
підготовка і передача на розгляд міської ради або її виконавчого комітету питань про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності міста;
надання згоди на оренду об’єктів комунальної власності міста;
реалізація затвердженої рішенням міської ради програми приватизації комунального майна міста.

Стаття 109.

Органи місцевого самоврядування мають право створювати та утримувати фонд соціального комунального житла для забезпечення житлом малозабезпечених, бідних та безпритульних мешканців міста.

Стаття 110.

Загальний контроль за використанням об’єктів комунальної власності здійснює міський олова.

Міський голова раз на рік інформує міську раду про стан комунальної власності міста, реєстрацію, відчуження або придбання об’єктів комунальної власності.

Міський голова не несе кримінальної та адміністративної відповідальності за колегіально прийняті рішення .

Стаття 111.

Мешканці міста несуть відповідальність своїм рухомим та нерухомим майном за несвоєчасну сплату комунальних послуг, які їм надані у повному обсязі, згідно законодавства.

Стаття 112.

Відносини між комунальними підприємствами та споживачами регулюються договорами.

Стаття 113.

Комунальне підприємство, в особі керівника, несе відповідальність за надання якісних, своєчасних та в повному обсязі комунальних послуг населенню, згідно договорам.

Стаття 114.

Територіальна громада контролює екологічний стан та цільове використання земель, які знаходяться у комунальній власності, згідно зонування, затвердженого земельним кадастром та генеральним планом забудови міста. Міська Рада в межах міста в цілому контролює цільове використання та екологічний стан земель всіх форм власності згідно Земельного кодексу таїни. Порядок вилучення земельних ділянок, у разі порушення режиму використання земель, здійснюється згідно чинного законодавства.

Стаття 115.

Фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за збитки, заподіяні об’єктам права комунальної власності. Діяльність фізичних та юридичних осіб, результатом якої є нанесення шкоди об’єктам права комунальної власності, карається, відповідно до законодавства, з компенсацією органам місцевого самоврядування заподіяних збитків та не отриманих в наслідок цього доходів. Органи місцевого самоврядування мають право звертатися до суду про притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які вчинили або чинять збитки об’єктам права комунальної власності.

Глава 22. Фінансова основа міста

Стаття 116.

Фінансова основа міста складається з :

коштів міського бюджету;
страхових ресурсів;
коштів підприємств, організацій і установ, що перебувають у комунальній власності міста;
коштів валютних фондів;
відповідної частки коштів підприємств, організацій і установ, які створені за пайовою участю органів місцевого самоврядування;
інших фінансових ресурсів, які передані місту згідно чинного законодавства.

Стаття 117.

В міський бюджет надходять кошти: плата за землю, за користування природними ресурсами від природо користувачів, розмір якої встановлюється міською радою в межах, які визначені законодавством;інші надходження, згідно законодавства.

Місто має право на отримання відшкодувань за екологічні збитки, що заподіяні на території міста підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форми власності.

Стаття 118.

Територіальна громада міста безпосередньо або через орган місцевого самоврядування може об’єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об’єкти права комунальної власності, а також кошти місцевого бюджету для виконання спільних об’єктів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ, організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.

Міська рада, або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування можуть в межах які визначені законодавством, випускати міські позики, видавати юридичним і фізичним особам позики, отримувати кредити в банківських установах, створювати комунальні банки та інші фінансово – кредитні установи, виступати гарантом кредитів підприємств, установ і організацій, які належать до комунальної власності.

Глава 23. Міський бюджет

Стаття 120.

Місто має власний бюджет, який розробляється, затверджується і виконується органами міського самоврядування самостійно, в межах їх повноважень.

Міський бюджет є самостійним бюджетом і не несе відповідальності за бюджетні зобов’язання держави.

Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними, та закріпленими за ними на загальній основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визнати напрямки використання коштів місцевих бюджетів.

Будь-яке втручання в розробку, затвердження і виконання міського бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування інших територіальних громад не допускається (за винятком випадків, що передбачені чинним законодавством).

Стаття 121.

Мінімальний розмір міського бюджету визначається на основі нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя міста, виходячи з рівня мінімальних соціальних потреб, встановлених чинним законодавством.

Стаття 122.

Доходи міського бюджету формується за рахунок:

доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;
доходів що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів,
дотації вирівнювання з державного бюджету, як перевищення обсягу видатків над кошиком доходів бюджету міста;
субвенції з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту міста,розподіляється обласною радою;
добровільних внесків громадян та юридичних осіб.

Стаття 123.

Бюджет міста складається із загального та спеціального фондів. Спеціальний фонд утримується за рахунок бюджету розвитку та спеціальних фондів по джерелам:

податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до міського бюджету;
власних надходжень бюджетних установ; ,1ІП
плати за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що зараховується до міського бюджету;
плати за придбання торгового патенту на продаж нафтопродуктів;
інших надходжень, передбачених чинним законодавством.
Доходи бюджету розвитку формуються за рахунок:

коштів від відчуження комунального майна, коштів за продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
дивідендів, нарахованих на акції ( частки, паї ) господарських товариств, які є у власності територіальної громади;
запозичень;
інвестиційних субвенцій з інших бюджетів;
добровільних внесків;
інших надходжень.

Стаття 124.

Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальної громади, їх розмір і цільове спрямування визначаються міським бюджетом. Видатки міського бюджету включають бюджетні призначення, встановлені рішенням сесії міської ради про місцевий бюджет, на конкретні цілі, що пов’язані з реалізацією програм, визначених бюджетним кодексом України та затверджених сесією міської ради.

У видатковій частині міського бюджету передбачаються видатки загального фонду і видатки спеціального фонду.

Видатки загального фонду складаються із:

видатків що враховуються при призначенні трансфертів згідно ст.89 Бюджетного Кодексу;
видатків, що не враховуються при призначенні міжбюджетних трансфертів згідно ст.91 Бюджетного Кодексу.

Стаття 125.

Міський бюджет передбачає резервний фонд, який не може перевищувати одного десятка обсягу загального фонду міського бюджету. Рішення щодо необхідності створення резервного фонду та його розміру приймає міська рада. Фінансування видатків з резервного фонду здійснюється міським головою за узгодженням з міськвиконкомом з наступним щоквартальним звітуванням перед міською радою.

Стаття 126.

Місцевий бюджет міста на наступний бюджетний період затверджується рішенням міської ради не пізніше ніж у двотижневий термін після офіційного опублікування закону про державний бюджет України .

Стаття 127.

Виконавчий комітет міської ради забезпечує виконання місцевого бюджету міста. Фінансове управління виконкому здійснює загальну організацію та управління виконанням міського бюджету, координує діяльність бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Казначейське обслуговування міського бюджету здійснюється відділенням Державного казначейства за функціями, визначеними ст. 48 Бюджетного Кодексу України.

Стаття 128.

Місцевий бюджет виконується за помісячним розписом доходів І видатків, який затверджується керівником фінансового управління виконкому.

Виконавчий комітет забезпечує надходження всіх передбачених бюджетом доходів та ефективне витрачання бюджетних коштів.

Міськвиконком щоквартально подає письмовий звіт про хід і результати виконання бюджету.

Стаття 129.

Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється міською радою за поданням офіційного висновку міськфінуправління про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду бюджету.

Стаття 130.

Після введення в дію рішення сесії міської ради про місцевий бюджет міста органам виконавчої влади забороняється приймати рішення, що призводить до виникнення нових бюджетних зобов’язань, які не забезпечені бюджетними асигнуваннями, або без визначення джерел коштів.

Виконавчий комітет міської ради забезпечує публікацію інформації про міський бюджет, в тому числі рішень про місцевий бюджет та періодичних звітів про їх виконання. Рішення про місцевий бюджет повинно бути оприлюднене не пізніше десяти днів з дня його прийняття.

Стаття 131.

Доходи міського бюджету, які отримані додатково при його виконанні, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворилися внаслідок збільшення надходжень до бюджету або економії у видатках, вилученню не підлягають, крім випадків, що передбачені законодавством. Рішення про використання таких коштів приймається міською радою.

Стаття 132.

Контроль за виконанням бюджету та за використанням коштів міського бюджету відповідними підприємствами, організаціями і установами здійснює виконавчий комітет.

Глава 24. Валютні фонди.

Стаття 133.

До валютних фондів можуть, за рішенням міської ради, включатися:

добровільні та благодійні внески і пожертвування фізичних та юридичних осіб в іноземній валюті та іноземними цінними паперами;
відрахування від прибутків в іноземній валюті підприємств, організацій та установ, що перебувають у комунальній власності.

Стаття 134.

Кошти валютних фондів використовуються виключно за рішенням міської ради.

Розділ VI. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО

Самоврядування.

Глава 25. Відповідальність органів і посадових осіб міського самоврядування через територіальною громадою.

Стаття 135.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед міською громадою про результати своєї роботи і надають жителям міста необхідну інформацію щомісячно через ЗМІ.

Стаття 136.

Жителі міста мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб міського самоврядування, яка може включати відомості про:

структуру та чисельний склад органів місцевого самоврядування;
компетенцію органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
призначення та звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування;
зміст актів та інших документів, що приймаються в системі місцевого
самоврядування;

поточну діяльність та плани роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
позицію цих органів і посадових осіб з найважливіших питань життя міста;
іншу інформацію, згідно чинного законодавства.
Порядок та періодичність надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються міською радою та міським головою .

Стаття 137.

Всі посадові особи місцевого самоврядування повинні щомісяця проводити прийом жителів міста з особистих питань.

Стаття 138. ,

Всі органи і посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані сприяти забезпеченню додержання прав законних інтересів об’єднань громадян, які є легалізованими, згідно чинного законодавства.

Глава 26. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед державою, юридичними та фізичними особами.

Стаття 139.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність перед державою у разі порушення ними Конституції України і чинного законодавства.

Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється згідно з законодавством.

Стаття 140. . л „

Акти які прийняті в системі місцевого самоврядування, можуть зупинятися лише з мотивів їхньої невідповідності Конституції України чи законам України у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

Стаття 141. ,

Висновок суду про визнання невідповідності діяльності органів чи посадових осіб місцевого самоврядування Конституції України і чинному законодавству України може бути підставою для розгляду Верховною Радою України питання про призначення позачергових виборів відповідного органу чи посадової особи місцевого самоврядування.

Стаття 142.

Шкода яка заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування відшкодовується за рахунок коштів відповідного міського бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій, або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування – за рахунок їх власних коштів у порядку, який встановлено законодавством.

Суперечки про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

Стаття 143.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за виконання визначених законодавством повноважень органів виконавчої влади в порядку, що установлений законодавством.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Статут територіальної громади набирає чинності з дня офіційного оприлюднення.

Статут підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку. Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом міської ради.

Зміни та доповнення до Статуту вносяться і обговорюються громадою та затверджуються на сесії міської ради не менш як 2/3 депутатського корпусу. Додатки до цього Статуту мають з ним однакову юридичну силу.

Додатки:

План міста
Опис символіки (прапор, герб, гімн)
Положення “Про громадські слухання в м. Берислава”
Положення про органи самоорганізації населення.
Положення “Про місцеві ініціативи”
Присяга депутата міської ради
Присяга міського голови
Інвентаризаційний перелік комунальної власності.
Правила благоустрою міста

Зміст

РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Глава 1. Загальна характеристика міста;

Глава 2. Правова основа Статуту.

Глава3. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями.

РОЗДІЛ II . СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 4. Територіальна громада міста;

Глава 5. Місцевий референдум;

Глава 6. Місцеві вибори;

Глава 7. Загальні збори громадян за місцем проживання.

Глава 8. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста.

Глава 9. Громадські слухання.

Глава 10. Місцеві ініціативи.

Глава 11. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборчих посадах місцевого самоврядування.

Глава 12. Інші форми участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ III. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 13. Загальні засади побутової системи органів місцевого самоврядування

Глава 14. Міська рада.

Глава 15. Постійні комісії міської ради.

Глава 16. Міський голова.

Глава 17. Виконавчий комітет міської ради.

Глава18

Глава 19

Глава 20. Здійснення повноважень органів самоврядування населення.

РОЗДІЛ V. МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 21. Комунальна власність міста,

Глава 22. Міський бюджет,

Глава 23. Фінансова основа міста,

Глава 24. Валютні фонди.

РОЗДІЛ УІ.ГАРАНІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 25. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою.

Глава 26. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед державою, юридичними та фізичними особами.

В ім’я майбутнього наших дітей єднаймо наші зусилля для відродження міста.

Цей Статут відповідно до Конституції і законів України, закріплює систему місцевого самоврядування міста Берислава, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування в місті функції і повноваження, статус органів та посадових осіб місцевого самоврядування, статутів міської ради, органів самоорганізації населення.

Цей Статут виражає волю всієї територіальної громади міста, є актом найвищої юридичної сили серед інших актів, що приймаються в системі місцевого самоврядування міста.

Місцеве самоврядування в місті Берислав – це визнане і гарантоване державою право та загальна здатність територіальної громади міста (надалі для цілей цього Статуту використовується – міська громада) самостійно, або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється міською громадою як безпосередньо, так і через міську раду та її виконавчі органи.

РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Глава 1.1. Загальна характеристика міста.

Стаття 1.

Місто Берислав є самостійною адміністративно-територіальною одиницею у складі Херсонської області. Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування , має органи міського самоврядування, майно (комунальну власність) та свій місцевий бюджет. На території міста та в інтересах його мешканців здійснюється міське самоврядування в повному обсязі, передбаченому Конституцією України та Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні».

Берислав – місто районного підпорядкування на правому березі, Каховського водосховища. Територія сучасного Берислава була заснована з давніх часів. Поблизу нього було знайдено залишки поселення доби пізньої бронзи 11 тисячоліття до нашої ери. У перших століттях нашої ери на цьому ж місці виникло скіфо-сармато-слов’янське поселення,на якому розкопано залишки 6 великих житлових і культових кам’яних будівель, на могильнику досліджено 4 поховання черняхівської культури.

На початку 15 століття на місці сучасного Берислава стояла литовська митниця відома назвою Вітовтової. У 16 столітті татари і турки, що захопили цю територію спорудили – замість митниці фортецю Кизи-Кермен (“дівоча фортеця”),яка стала їх плацдармом для нападів на лівобережні українські землі і одночасно мала не пропускати запорізькі чайки униз по Дніпру.

За мирним трактатом Московії з Туреччиною 1700 р. Кизи-Кермен був зруйнований. Відтоді на протязі 80 років ці терени згадуються у документах як “кизикерменські пустельні місця”. Після російсько-турецької війни 1768-74 рр. Нинішня Бериславщина перейшла під владу Росії. При генеральному поділі імперії у 1781 р. утворений Кизи- Керменський повіт, а Указом Катерини 11 від 22.01 (2.02)1784 р. Кизи-Кермен перейменовано у місто Берислав. Це було друге після Херсона місто на території сучасної області. В 1921 році містечко відносилось до Херсонського повіту. З 1938 року місто Берислав є містом і віднесено до категорії райцентру. Місто Берислав розташоване на правому березі вздовж річки Дніпро у центрі Херсонської області на відстані 75 км від обласного центру – м. Херсона до найближчої залізничної станції – 12 км.

Рішенням 10 сесії міської ради 24 скликання №94 від 22.05.03 затверджено Генеральний план м. Берислава.

Стаття 2.

Територію, в межах якої здійснюється місцеве самоврядування, визначають адміністративні кордони міста. Адміністративними кордонами міста є визначена міська межа. Межа міста – це умовна замкнена лінія на поверхні землі, що відокремлює територію міста від інших територій. Офіційним документом, що фіксує межі міста, який визначає принципи розвитку, планування, забудови та іншого використання території міста є Генеральний план міста і опис меж мікрорайонів міста, що підлягають користуванню не рідше одного разу на п’ять років.

Зміна міської межі здійснюється відповідно до законодавства з врахуванням думки міської громади. Будь-які зміни міської межі відображаються у Генеральному плані міста.

Стаття 3.

Усі землі в межах міста перебувають у віданні міської ради. Органи місцевого самоврядування охороняють права власників на землю та інші закони користувачів земельних ділянок.

Розпорядження комунальними землями територіальної громади міста здійснює міська рада з дотриманням прав власників та інших законних користувачів земельними ділянками. Територіальна громада міста Берислава за межами її території може мати, на правах комунальної власності, земельні ділянки, відповідно до законодавства України.

Рішення про віднесення земель міста до різних категорій: міської забудови, сільськогосподарського призначення, тощо, або про зміну цільового призначення, приймаються виключно міською радою.

Стаття 4.

Територіальна громада зобов’язується зберігати, захищати, використовувати, примножувати та надавати у розпорядження фізичним та юридичним особам природні ресурси, які знаходяться в межах міста.

Стаття 5.

Утворення, чи оголошення в межах міста адміністративних кордонів міста і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, здійснюється відповідно до закону за рішенням міської ради.

Стаття 6 .

З метою раціональної організації управління, територія міста умовно поділяється на мікрорайони.

Межі мікрорайонів затверджуються рішенням міської ради за поданням міського голови із урахуванням пропозицій жителів міста.

На території кожного мікрорайону, з дозволу міської ради, в порядку, встановленому законом, можуть бути створені і діяти відповідні органи самоорганізації населення.

Стаття 7.

Органи місцевого самоврядування міста можуть об’єднуватися з органами місцевого самоврядування інших міст, селищ та сіл України в асоціації, фонди, союзи тощо.

Органи місцевого самоврядування міста, на договірних засадах, можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування міст зарубіжних країн, або їх асоціаціями, та входити до міжнародних асоціацій (союзів, фондів тощо) органів місцевого самоврядування.

Рішення про створення таких об’єднань територіальних громад приймають відповідні ради за результатами місцевого референдуму, проведеного відповідно до закону.

Асоціаціям, та іншим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування, не можуть передаватися повноваження органів місцевого самоврядування.

Стаття 8.

Територіальна громада міста має проект символіки (герб, прапор, гімн ).

Стаття 9.

Пам’ятною датою міста є 11 березня. Цього дня місто було звільнено від німецько-фашистських загарбників.

2 лютого – вважати Днем міста Берислава. Цей день для територіальної громади є святковим.

Глава 2. Правова основа Статуту.

Стаття 10.

Статут територіальної громади – систематизоване зведення принципів, норм та правил, що встановлюють порядок та процедуру здійснення місцевого самоврядування, відносин територіальної громади з державою та іншими суб’єктами права.

Статут міста приймається міською радою, кількістю голосів не менше 2/3 від загального складу депутатів ради м. Берислава .

Статут територіальної громади міста Берислава має найвищу юридичну силу відносно актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.

Дія Статуту поширюється на всю територію міста та на території, що знаходяться поза його межами, але які, відносно до законодавства, відчужені для потреб територіальної громади.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування приймаються у відповідності законодавства та цього Статуту. Дія Статуту поширюється на всю територію міста.

Стаття 11.

Статут відповідає положенням Конституції України, Закону України ‘ Про місцеве самоврядування в Україні” та іншим законам України.

У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та Законам України, Указам Президента України та Постановам Кабінету Міністрів України, діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили.

Органи місцевого самоврядування відстоюють інтереси територіальної громади усіма доступними засобами, аж до звернення до суду, якщо державні органи або посадові особи обмежують самостійність територіальної громади, гарантовану Конституцією України, Європейською хартією про місцеве самоврядування, Законом України ;,Про місцеве самоврядування в Україні.”

Стаття 12.

Тлумачення положень Статуту може давати лише міська рада. Рішення міської ради, в яких дається тлумачення цього Статуту, є обов’язковими для застосування і виконання в межах міста.

Стаття 13.

Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється міською радою.

Рішення міської ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються кількістю не менше 2/3 від загального складу депутатів міської ради.

Пропозиції щодо змін і доповнень до Статуту вносяться до міської ради групою депутатів ради ( не менше десяти підписів депутатів), міським головою, або групою жителів міста (підписані не менш як 300 жителями міста).

Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції та законів України, Указів Президента України та Постанов Кабінету міністрів України, вносяться міською радою за пропозицією міського голови в двомісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами).

Стаття 14.

У випадку внесення змін та доповнень до Статуту, міський голова повідомляє про це актом орган, що здійснив реєстрацію Статуту, у п’ятиденний термін.

У випадку відмови в реєстрації змін та доповнень до Статуту, міський голова подає на розгляд сесії міської ради зауваження органу, що здійснює реєстрацію Статуту, не пізніш як через 10 днів з дня отримання, у встановленому законодавством порядку повідомлення про відмову в реєстрації. Міська рада, або проводить зміни до Статуту, відповідно вимог та зауважень органа, що здійснює реєстрацію Статуту, або звертається до суду.

Глава 3. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями.

Стаття 15.

Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію міста, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги, з метою забезпечення здійснення завдань соціально – економічного та культурного розвитку міста і реалізації в місті функцій виконавчої влади.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування здійснюють функції місцевого самоврядування незалежно від органів державної виконавчої влади.

Органи державної виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, які віднесені Конституцією та Законами України до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування,крім випадків виконання делегованих їм міською радою повноважень.

Стаття 16.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування сприяють міським органам судової влади і прокуратури в їх діяльності, надають, в передбачених законодавством випадках,

допомогу в здійсненні їх функцій.

Міський голова, або, за його дорученням, інша посадова особа, відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб міського самоврядування з органами судової влади прокуратури та органів внутрішніх справ.

Стаття 17.

Взаємовідносини органів і посадових осіб місцевого самоврядування з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на території міста, базуються на дотриманні законодавства і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій.

По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності міської громади, відповідні органи і посадові особи місцевого самоврядування здійснюють такі функції:

– утворюють, реорганізують, перепрофілюють та ліквідують підприємства, установи і організації комунальної власності міської громади в порядку, який визначено чинним законодавством; призначають та звільняють з посади їх керівників;

– визначають мету, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;

– встановлюють, в порядку і в межах, що визначені законодавством, тарифи щодо сплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності міської громади;

– приймають рішення в межах, що визначені законодавством, про відчуження об’єктів комунальної власності;

встановлюють для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міської громади, розмір частини прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій міста в порядку, який визначено чинним законодавством;
інші функції, що передбачені чинним законодавством.
З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності міської громади, органи і посадові особи місцевого самоврядування будують свої відносини на договірній та податковій основі.

При цьому органи і посадові особи місцевого самоврядування, в межах своїх повноважень, визначено законодавством і цим Статутом, можуть приймати наступні рішення щодо:

надання фінансової допомоги, а також пільг на податки, які надходять до міського бюджету, для підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально – економічного і культурного розвитку міста; (запит на фінансову допомогу повинен бути обґрунтований фінансовими розрахунками, які показують прибуток, що отримає місто)
встановлення, відповідно до чинного законодавства, норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально – економічного і культурного розвитку міста;
в разі необхідності залучення підприємств, установ та організацій, незалежно від норм власності, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста;
розміщення замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), які є необхідними для міської громади;
залучення підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності міської громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку;
залучення підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;
інших питань, що передбачені чинним законодавством;
– порушувати питання про неспроможність керувати або непрофесіоналізм керівників підприємств, установ і організацій, які перебувають у комунальній власності міської громади, перед органами який призначає керівника.

РОЗДІЛ II. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ТА ІНСТРУМЕНТИ ЗІДЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 4. Територіальна громада.

Стаття 18.

Територіальна громада міста Берислава, як первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень – це жителі, об’єднані постійним проживанням у межах міста.

Територіальну громаду міста Берислава складають його жителі, які є громадянами України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які проживають на території міста Берислава на законних підставах.

Стаття 19.

Реєстрація жителів міста здійснюється у порядку, який визначено законодавством.

Відомості про реєстрацію передаються у виконавчий комітет міської ради, органами реєстрації в порядку та в строки, що визначені чинним законодавством.

Стаття 20.

Право на участь у обговоренні питань, що мають важливе значення для соціально – економічного та культурного розвитку м. Берислава, мають усі члени територіальної громади. Право на участь у здійсненні місцевого самоврядування в повному об’ємі здійснюють члени територіальної громади-громадяни України, які досягли 18-річного віку та не є визнані судом недієздатними. Вони мають право обирати органи місцевого самоврядування або їх посадових осіб, брати участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуватися іншими правами, що передбачені Конституцією і Законами України та цим Статутом, на участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 21.

Міська рада може засновувати відзнаки, якими нагороджуються жителі міста, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед містом та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток міста.

Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб, що нагороджені цими відзнаками, встановлюються Положенням про відзнаки міста, яке затверджується рішенням міської ради.

Глава 5. Форми участі територіальної громади у місцевому самоврядуванні.

Стаття 22.

Жителі міста здійснюють своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування, згідно чинного законодавства та цього Статуту.

Право жителів міста брати участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізоване в наступних формах:

місцевий референдум;
місцеві вибори;
загальні збори громадян за місцем проживання;
колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб міського самоврядування;
громадські слухання;
місцеві ініціативи;
участь у роботі органів міського самоврядування, органів самоорганізації населення та робота на виборчих посадах міського самоврядування;
інші форми, що не заборонені законом.

Стаття 23.

Вищими формами безпосереднього здійснення територіальною громадою м. Берислава є місцевий референдум і місцеві вибори.

Глава 5. Місцевий референдум.

Стаття 24.

Місцевий референдум – це прийняття рішення з питань, що віднесені Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого волевиявлення жителів міста, які мають право голосу. Жителі міста мають право приймати участь у місцевому референдумі.

Місцевий референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення територіальною громадою важливих питань, що віднесені до відання місцевого самоврядування. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, які віднесені законом до відання органів державної влади, а також питання затвердження міського бюджету та встановлення місцевих податків

Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов’язковими для виконання на території міста.

Стаття 25.

Рішення про проведення місцевого референдуму приймає міська рада на вимогу не менш як половини від загального складу депутатів міської ради.

Місцевий референдум за місцевою ініціативою проводиться на вимогу не менш як 10% жителів міста, які постійно проживають на даній території і мають право голосу.

Стаття 26.

Порядок підготовки та проведення місцевого референдуму визначається чинним законодавством.

Стаття 27.

Місцевий референдум вважається таким, що відбувався, якщо в ньому взяли участь більше ніж половина жителів міста, що мають право голосу.

Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини жителів міста, які взяли участь у голосуванні.

Рішення місцевого референдуму не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою місцевого самоврядування або державної влади.

Рішення місцевого референдуму та результати голосування публікуються комісією з проведення місцевого референдуму протягом десяти днів після його проведення.

Рішення місцевого референдуму набувають чинності з моменту опублікування

Впровадження рішення місцевого референдуму покладається на міську раду.

Глава 6. Місцеві вибори.

Стаття 28.

Місцеві вибори – це обрання депутатів міської ради, депутатів Херсонської обласної ради та міського голови шляхом голосування жителів міста, які мають право голосу.

Шляхом місцевих виборів можуть заміщуватися інші посади місцевого самоврядування, якщо це передбачено чинним законодавством України.

Стаття 29.

Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Стаття 30

Порядок призначення і проведення місцевих виборів та встановлення результатів голосування визначається законами України.

Глава 7. Загальні збори громадян за місцем проживання.

Стаття 31.

Загальні збори громадян скликаються за місцем проживання: в будинках, на вулицях, кварталах, житлових комплексах, мікрорайонах міста або інших внутрішньо міських територіальних утвореннях з метою:

обговорення питань загальноміського значення;
обговорення питань, що віднесені до відання загальноміських органів міського самоврядування, які мають важливе значення для жителів, та подання пропозицій з цих питань;
створення органів самоорганізації населення:
заслуховування повідомлень та звітів про роботу депутатів міської ради, органів і посадових осіб міського самоврядування, органів самоорганізації населення;
прийняття рішення про участь, на громадських засадах, жителів міста в роботах з благоустрою, сприянні охороні громадського порядку, збереженню житлового фонду, пам’ятників історії і культури, наданню допомоги соціально незахищеним членам громади;
прийняття рішення про запровадження місцевих зборів на засадах добровільного самооподаткування;
прийняття рішення про добровільні внески та пожертви жителів міста на громадські потреби;
вирішення інших питань місцевого значення, відповідно до чинного законодавства.

Стаття 32.

Пропонувалося перенести в положення про загальні збори.

У межах мікрорайонів, де неможливо провести загальні збори громадян, за рішенням виконавчого комітету міської ради, або відповідного органу самоорганізації населення, для створення і вирішення питань, які передбачені законодавством та цим Статутом, вважаються конференції представників відповідних жителів міста.

СтаттяЗ3.

Норми представництва представників на конференціях встановлюються у таких нормах:

квартал – представник від кожних 5 приватних будинків та 2 представника від кожного в’їзду багатоповерхового будинку;
вулиця – 1 представник від кожних 5 приватних будинків та 2 представника від одного під’їзду багатоповерхового будинку;
житловий комплекс – 1 представник від кожних 10 приватних будинків та 1 представник від кожного багатоповерхового будинку;
мікрорайон – 1 представник від кожних 10 приватних будинків та 1 представник від кожного багатоповерхового будинку.

Стаття 34.

У роботі загальних зборів громадян мають право брати участь жителі міста, у яких є право голосу на місцевих виборах та які проживають на відповідній території (будинок, вулиця,квартал, житловий комплекс, мікрорайон).

У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, міський голова, депутати міської ради, посадові особи органів міського самоврядування, представники органів державної влади, об’єднань громадян та підприємств, а також громадян інших держав, які проживають на відповідній території.

Стаття 35.

Загальні збори громадян, чи збори їх представників, скликаються міським головою за власною ініціативою, або з ініціативи депутатів міської ради, виконавчого комітету чи відповідного органу самоорганізації населення, міського осередку політичної парти, громадської організації, легалізованих у місті відповідно до чинного законодавства, громадської організації, зареєстрованої у місті, ініціативною групою членів територіальної громади міста у складі не менш 10 чоловік. При поданні заяви вказується особа чи особи, які повноважні представляти об’єкта ініціативи.

Стаття 36.

Міський голова приймає рішення про проведення загальних зборів за місцем проживання у 10-денний термін з дня подачі відповідної заяви депутатами міської ради, кількістю не менш 1/5 від загальної чисельності депутатів, органом самоорганізації населення, або у 5 денний термін з дня прийняття рішення міськвиконкомом.

Розпорядження міського голови про скликання загальних зборів громадян, оприлюднення із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на їх обговорення у місцевих засобах масової інформації, а також в інший спосіб,визначений Регламентом міської ради.

Стаття 37.

Організація загальних зборів громадян, та їх матеріально-технічне і інформаційне забезпечення покладається на міського голову та виконавчий комітет міської ради.

Стаття 38.

Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності на них не менше половини відповідних жителів міста .

На загальних зборах громадян головує міський голова або керівник відповідного органу самоорганізації населення, чи особа, що призначена міським головою.

Для ведення протоколу загальних зборів громадян обирається секретар зборів. Порядок денний загальних зборів затверджується загальними зборами за пропозицією міського голови. Міський голова, міська рада та її виконавчі органи, відповідний орган самоорганізації населення сприяють підготовці і проведенню загальних зборів громадян. Надають їх учасникам необхідні приміщення, матеріально – технічні засоби, інформаційні та звідкові матеріали.

Стаття 39.

Під час проведення загальних зборів громадян складається протокол, який підписується головою і секретарем

загальних зборів громадян.

До протоколу загальних зборів громадян додається список їх учасників із зазначенням місця їх проживання, та

підписами.

Загальні збори громадян з розглянутих питань приймають рішення.

Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них громадян, які проживають на відповідній території, та підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.

Стаття 40.

Рішення загальних зборів громадян є обов’язковими для виконання органами самоорганізації населення і враховуються органами міського самоврядування.

Рішення зборів, які прийняті з питань, що мають важливе значення для міської територіальної громади,але віднесені до компетенції органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, мають рекомендаційний характер.

Стаття 41.

Рішення зборів проводяться в життя міським головою, виконавчим комітетом, органами СОН.

Стаття 42.

Конференції по ініціюванню та виборах органів СОН проводяться згідно Закону України «Про органи самоорганізації населення»

Стаття 45.

Дію рішень зборів, прийнятих з порушенням Конституції та законодавства України, може бути зупинено відповідною Радою народних депутатів або її виконавчим органом до вирішення питання про їх законність у судовому порядку. Про це повідомляється відповідному органу територіальної самоорганізації громадян.

Стаття 46.

На загальних зборах в порядку, передбаченому Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, з додержанням вимог відповідних законодавчих актів України можуть також розглядатися питання:

а) про висування претендентів на кандидата в Президенти України, кандидатів у народні депутати України і депутати місцевих Рад, на голів Рад, представників до складу виборчих комісій по виборах Президента України, народних депутатів України і депутатів місцевих Рад, з всеукраїнського та місцевих референдумів, представників ( спостерігачів) для здійснення нагляду за ходом виборчої кампанії;

б) про відкликання народних депутатів України та депутатів місцевих Рад;

в) про внесення на розгляд відповідних місцевих Рад пропозицій про проведення місцевого референдуму ;

г) про утворення ініціативних груп Всеукраїнського і місцевих референдумів.

Стаття 47.

Рішення загальних зборів є обов’язковими для виконання відповідними органами самоорганізації населення та підлягають обов’язковому розгляду у десятиденний термін посадовими особами місцевого самоврядування, до компетенції яких відносяться порушення у тішенні питання. Рішення загальних зборів міста підлягає розгляду на першому, з часу прийняття зборами рішення, засіданні виконкому міської ради. У випадку, якщо орган чи посадова особа місцевого самоврядування не вважають за можливе враховувати рішення загальних зборів громадян, то повинні підготувати про це мотивовану заяву і передати її на розгляд міського голови та міської ради, а також ініціативної групи.

Рішення оприлюднюється у засобах масової інформації, а також в інший спосіб, зазначений Регламентом міської ради.

Контроль за врахуванням рішень зборів органами і посадовими особами місцевого самоврядування покладається на міського голову та суб’єкта ініціативи.

Рішення зборів громадян за місцем проживання може бути опротестоване або оскаржене громадянами, органами і посадовими особами державної влади та місцевого самоврядування у встановленому законом порядку.

Глава 8. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста

Стаття 48.

Жителі міста , незалежно від віку та громадянства, мають право направляти колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Жителі міста мають право особисто звертатися до органів місцевого самоврядування населення та до їх посадових осіб з питань, що віднесені до відома місцевого самоврядування.

Вказані органи та посадові особи мають право не розглядати повторні індивідуальні або колективні звернення з одного і того ж питання, якщо перше вирішене по суті,згідно Закону України ” Про звернення громадян”.

Стаття 49.

Колективні звернення, які підписані більш як п’ятдесятьма жителями міста, розглядаються органами і посадовими особами місцевого самоврядування, до яких вони надійшли, у невідкладному порядку.

Інформація про колективні звернення, які підписані більш як п’ятьмастами жителями міста, негайно передається до міської ради ( у випадку, якщо вони надійшли до інших органів або посадових осіб місцевого самоврядування).

Колективні звернення жителів міста можуть мати на меті:

внесення до міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку міста чи окремих міських територій;
аналіз роботи міської ради, її виконавчих органів вцілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком
міста чи окремих територій, станом довкілля, громадської безпеки, охорони громадського порядку, з інших питань, які віднесені чинним законодавством України до відання місцевого самоврядування;

порушення питання про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення;
порушення питання про недовіру посадовій особі органу місцевого самоврядування;
та інше, що не суперечить чинному законодавству.
Глава 9. Громадські слухання.

Стаття 50.

Територіальна громада має право проводити громадські слухання, (зустрічатися з депутатами міської ради та посадовими особами органів місцевого самоврядування),під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування.

Метою громадських слухань можуть бути :

ознайомлення громадян з планами керівництва територіальної громади та результатами його діяльності;
забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб з метою підтримування довіри у мешканців міста;
вивчення думки членів територіальної громади, стосовно якості і ефективності рішень, що прийняті раніше;
– отримання порад та пропозицій від членів територіальної громади щодо розв’язування життєвизначальних проблем місцевого значення, визначення пріоритетів розвитку громади, міста.

Стаття 51.

Право ініціювати проведення громадських слухань належить:

міському голові;
виконавчому комітету Бериславської міської ради;
постійним комісіям міськради ( за згодою міської ради );
більшості депутатів міської ради;
органам самоорганізації населення;
членам територіальної громади в кількості не менше ніж 50 осіб.

Стаття 52.

На громадські слухання запрошуються посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати міської ради, керівники органів самоорганізації населення, представники міських посередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з питанням, що є темою слухань, представники засобів касової інформації, інші зацікавлені категорії населення міста.

Стаття 53.

Матеріально-технічне, фінансове та інформаційне забезпечення громадських слухань здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

Стаття 54.

На громадських слуханнях ведеться протокол, в якому зазначається дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесені пропозиції.

До протоколу додається інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання.

Веде протокол секретаріат, призначений згідно розпорядження міського голови з працівників апарату виконкому Бериславської міської ради.

Протокол громадського слухання підписується особою, яка здійснює його проведення, та особою, яка веде протокол, і передається секретарю міської ради.

Стаття 55.

Протокол і рішення громадських слухань оформлюються, зберігаються і оприлюднюються в порядку, регламентом міської ради щодо протоколів і рішень сесії ради.

Стаття 56.

Громадські слухання в м. Берислав проводяться згідно Положення, затвердженого рішенням міської сесії ( Додаток №3 ).

Глава 10. Місцеві ініціативи.

Стаття 57.

Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд міською радою (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, що віднесені Конституцією і законами України про відання міського самоврядування. Місцева ініціатива передбачає внесення до міської ради проекту нормативно-правового акту з будь яких питань, віднесених чинним законодавством до завдання міської ради.

Стаття 58.

Суб’єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів місцевої громади (чисельністю не менше 20 чоловік). Проекти нормативно-правових актів, які внесені в порядку місцевої ініціативи та підтримані підписами не менш як десяти відсотків жителів міста, : мають право голосу на місцевих виборах, підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії міської ради.

Стаття 59.

Розгляд питання, яке внесене в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні міської ради з обов’язковою участю членів ініціативної групи.

Стаття 60.

Рішення, що прийняті міською радою з питань, які внесені в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов’язковому оприлюдненню в порядку, що встановлений міською радою.

Стаття 61. .

Місцеві ініціативи проводяться згідно Положення, затвердженого рішенням міської ради (Додаток №4 ).

розділ iii .

органи і посадові особи міського самоврядування.

Глава 13. Загальні засади побудови системи органів міського самоврядування.

Стаття 62.

Система органів та посадових осіб місцевого самоврядування включає:

– міську раду – представницький орган міського самоврядування в кількості 40 депутатів

– виконавчі органи міського самоврядування – виконавчий комітет, відділи та управління;

органи самоорганізації населення.

Стаття 63.

Міський голова, міська рада, та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність з реалізації функцій місцевого самоврядування від її імені та в інтересах територіальної громади.

Виконавчий комітет міської ради здійснює надані йому законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади.

Стаття 64.

Діяльність органів місцевого самоврядування базується на засадах законності,підконтрольності, підзвітності перед міською громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок міської влади, забезпечення повноти здійснення функцій місцевого самоврядування та пріоритету інтересів жителів міста при їх здійсненні.

Розподіл повноважень між органами і посадовими особами місцевого самоврядування здійснюється згідно законодавства і цього Статуту. Повноваження, які можуть передаватися, та порядок їх передачі визначаються законом.

Глава 14. Міська рада.

Стаття 65.

Міська рада є представницьким органом місцевого самоврядування – єдиним органом представницької влади міської громади.

Стаття 66.

Міська рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, повного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

В випадку припинення депутатської діяльності депутатами кількістю до 5 чоловік, вибори на депутатські місця, що звільнилися не проводити.

Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів міської ради визначаються Конституцією і законами України та цим Статутом.

Стаття 67.

Загальний склад міської ради встановлюється в межах, що визначені законодавством, рішенням міської ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів міської ради.

Крім депутатів, до складу міської ради входить за посадою міський голова.

Стаття 68.

Депутат міської ради – особа, яка шляхом вільних виборів наділяється міською громадою повноваженнями представляти інтереси своїх виборців та здійснювати функції місцевого самоврядування, що віднесені законодавством до відання міської ради.

Депутат міської ради здійснює свої повноваження, як правило, на громадських засадах. Депутат міської ради складає присягу .

“Вступаючи в права депутата Бериславської міської ради, зобов’язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Берислава та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи. Присягаю додержуватися Конституції України, законів України, Статуту територіальної громади міста Берислава, виконувати свої обов’язки в інтересах місцевої територіальної громади”.

Повноваження депутата міської ради за рішенням ради припиняються достроково у разі:

складення повноважень за особистою заявою;
виїзду на постійне місце проживання за межі території міста;
набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього.

Стаття 69.

Міська рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від встановленого радою складу.

Повноваження міської ради починаються з моменту офіційного повідомлення міською виборчою комісією про обрання необхідної кількості депутатів.

Повноваження міської ради припиняються в день офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією про обрання міської ради нового скликання.

Підстави і порядок дострокового припинення повноважень міської ради визначаються законодавством.

Стаття 70.

Основною організаційною формою роботи міської ради є її сесія.

Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій.

Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Порядок скликання чергових та позачергових сесій міської ради визначається законодавством.

На сесіях міська рада розглядає найважливіші питання, які віднесені до відання місцевого самоврядування, за виключенням питань, які, у відповідності із принципом розподілу влад, віднесені до відання міського голови і виконавчих органів міської ради.

Пропозиції до порядку денного сесії міської ради можуть вноситися міським головою, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, виконавчим комітетом міської ради або загальними зборами громадян за місцем проживання. Порядок підготовки і розгляду на сесіях міської ради питань порядку денного, а також розклад її пленарних засідань визчаються регламентом міської ради.

Сесії міської ради проводяться гласно ,рішення доводяться до відома населення..

Міська рада має право, у разі необхідності, прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. Рішення міської ради приймаються відкритим або таємним голосуванням.

Порядок і процедура прийняття рішень міською радою визначаються її регламентом.

Прийняті на сесії рішення міської ради підписуються міським головою.

Рішення міської ради нормативно – правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню в десятиденний строк з моменту прийняття і набувають чинності з дня оприлюднення, якщо міською радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

Глава 15. Постійні комісії міської ради.

Постійні комісії міської ради є органами, що постійно діють, які обираються з числа депутатів ради на строк її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які віднесені до відання ради та для здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчий органів.

До складу постійної комісії входять її голова, заступник, секретар і члени комісії. Перелік постійних комісій та їх персональний склад визначаються новообраною міською радою на сесії. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право отримувати від керівника органів підприємств, установ і організацій, що зазначені у частині шостій цієї статті, необхідні матеріали і документи ( крім документів, порядок ознайомлення з якими регламентується законодавством).

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед міською радою.

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається регламентом міської ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

З метою підготовки і попереднього розгляду окремих питань, які мають важливе значення для соціально – економічного і культурного розвитку міста, міська рада утворює тимчасові комісії, які здійснюють повноваження, передбачені цим Статутом для постійних комісій.

Стаття 72.

Посадовою особою міської ради, яка відповідає за організацію її роботи є секретар ради.

Секретар ради обирається міською радою за пропозицією міського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради. Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю.

Глава 16. Міський голова

Стаття 73.

Міський голова є вищою посадовою особою міської громади.

Міський голова за посадою очолює виконавчий комітет міської ради та головує на засіданнях міської ради. Міський голова обирається жителями міста, які мають право голосу, шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні. Міським головою може бути обраний будь-який житель міста, який має право голосу. Порядок обрання міського голови визначається законодавством.

Стаття 74.

Повноваження міського голови починається з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради про його обрання і закінчується на момент вступу на цю посаду іншої, обраної відповідно до закону, особи.

Міський голова складає на пленарному засіданні міської ради присягу.

« Я, ( ім’я та прізвище), волею територіальної громади міста Берислава обраний міським головою,цей високий пост, урочисто присягаю на вірність народу України. Зобов’язуюсь суворо дотримуватись Конституції України і законів України, усіма своїми правами дбати про благо міста та добробут його мешканців, обстоювати права, свободи і законні інтереси громадян, підносити авторитет міста Берислава, як у державі, так і за її межами».

Якщо вибори міського голови проведені одночасно з виборами депутатів, то присяга складається ним на першому пленарному засіданні новообраної ради після складання присяги депутатами ради.

Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково на підставі і в порядку, передбаченому законом.

Повноваження міського голови достроково припиняється міською територіальною громадою шляхом міського референдуму. Рішення про проведення міського референдуму та дострокового припинення повноважень приймається міською радою як за власною ініціативою так і на вимогу не менш ніж одна десята частина мешканців міста.

У разі дострокового припинення повноважень міського голови проводяться позачергові вибори міського голови в порядку, який передбачено законодавством. При достроковому припиненні повноважень міського голови, і до моменту вступу на посаду новообраного голови, його обов’язки з організації роботи міської ради здійснює, за рішенням ради, секретар міської ради, а з організації роботи виконавчого комітету ради – перший заступник міського голови з виконавчої роботи.

Стаття 75.

При виконанні своїх функцій і повноважень міський голова керується законодавством України, рішеннями ради та рішенням референдуму територіальної громади.

Стаття 76.

Міський голова видає розпорядження в межах своїх повноважень.

Стаття 77.

На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів міської ради, що передбачено законом про статус депутатів місцевих рад, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 78.

Міський голова має першого заступника та заступників з питань діяльності виконавчих органів ради, кількість яких визначається міською радою.

Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів призначаються та звільняються з посади у порядку, який визначено чинним законодавством.

Розподіл обов’язків між заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів здійснюється міським головою та виконавчим комітетом міської ради.

Глава 17. Виконавчий комітет міської ради.

Стаття 79.

Виконавчий комітет міської ради є виконавчим і розпорядчим органом місцевого самоврядування, який утворюється міською радою на строк її повноважень.

Очолює виконавчий комітет міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків організовує роботу виконавчий комітет перший заступник міського голови з діяльності виконавчих органів ради. ^ або

роботу виконавчого комітету перший

Стаття 80.

Кількісний склад виконавчого комітету міської ради визначається міською радою, а персональний склад затверджується радою, за пропозицією міського голови.

До складу виконавчого комітету не можуть бути включені депутати міської ради, крім секретаря ради.

Члени виконавчого комітету виконують свої обов’язки, як правило, на громадських засадах.

Стаття 81.

Повноваження виконавчого комітету визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Стаття 82.

Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Звітує про роботу виконавчого комітету міський голова. Міська рада, з власної ініціативи, або з ініціативи міського голови, може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету та про його розпуск.

Стаття 83.

Робота виконавчого комітету будується згідно законодавства.

Глава 18. Система та загальні засади організації і діяльності органів самоорганізації населення.

Стаття 84.

Органами самоорганізації населення міста можуть бути: комітет мікрорайону, квартальні вуличні і будинкові комітети.

Стаття 85.

Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, закріплюється рішенням міської ради і має відповідати території проживання жителів міста, які утворили цей орган.

Стаття 86.

Органи самоорганізації населення утворюються на підставі рішення міської ради з ініціативи жителів міста. У разі реєстрації, орган СОН набуває статусу юридичної особи.

Стаття 87.

Органи самоорганізації населення звільняються від плати за реєстрацію.

Стаття 88.

Строк повноважень органів самоорганізації населення встановлюється на термін повноважень відповідної ради.

Стаття 89.

населення визначається загальними зборами
Облік органів самоорганізації населення здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

Стаття 90.

Персональний склад органу самоорганізації (конференціями).

Стаття 102.

Органи і посадові особи міського самоврядування надають допомогу органам самоорганізації населення у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечують їх інформацією, приміщенням, засобами зв’язку, в межах кошторису , визначеному міською радою.

Стаття 103.

Фінансування діяльності органів СОН здійснюється згідно Положення про фінансування комітетів мікрорайонів м. Берислава та чинного законодавства. Виділені кошти розподіляються на всі органи СОН з міського бюджету, або цільового фонду, залежно від обсягів асигнування, щомісячно.

Розділ IV. МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 21. Комунальна власність міста.

Стаття 104.

Об’єктами права міської комунальної власності є:

рухоме та нерухоме майно;
землі загального користування;
землі природоохоронного, оздоровчого та історико-культурного призначення;
кладовища;
природні ресурси місцевих бюджетів, валютних та цільових фондів;
комунальні підприємства, установи та заклади;
підприємства, установи, заклади, паї, які належать територіальній громаді у статутних фондах господарських товариств;
частки у спільній власності територіальних громад та інше майно, яке використовується органами місцевого самоврядування для надання необхідних послуг громаді міста.
У комунальній власності територіальної громади знаходяться об’єкти, що мають важливе загальноміське значення для життєзабезпечення міста, задоволення потреб міської громади та для збереження історико-культурних об’єктів міста (міські системи водо і енергопостачання, інженерні комунікації, пам’ятки культури і архітектури, музеї, природні ландшафти тощо), а також об’єкти спільної власності територіальних громад Херсонської :області, що перебувають в управлінні обласної ради.

Перелік майна територіальної громади є додатком до цього статуту.

Матеріальні та фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності міста, є надбанням територіальної громади і їх недоторканість захищається законодавством.

Стаття 105.

Суб’єктом права міської комунальної власності є територіальна громада міста Берислава, а від її імені виступає міська рада та її уповноважені органи.

Міська рада безпосередньо, або через утворені нею виконавчі органи, користується, володіє та розпоряджається майном на основі права комунальної власності , в межах чинного законодавства України, здійснюючи з ним будь-які майнові операції ( продаж, передача в оренду, постійне або тимчасове користування, використовування як заставу, тощо).

Стаття 106.

Право комунальної власності виникає на підставі безкоштовної передачі майна із державної форми власності, власності інших адміністративно-територіальних одиниць, утворення чи купівлі об’єктів комунальної власності територіальної громади за рахунок належних їй коштів та за інших умов, які не суперечать чинному законодавству України.

Право територіальної громади на землю та інші природні ресурси гарантується Конституцією України.

Територіальна громада має пріоритетне право на придбання приміщень, споруд, інших і об’єктів, розташованих на її території, якщо вони мають важливе значення для забезпечення громадських послуг.

Усе майно, розташоване на території міста, за винятком майна державної, колективної, приватної та інших, встановлених законодавством, форм власності та визначених, згідно з чинним законодавством, як безгосподарне, є комунальною власністю територіальної громади міста Берислава.

Перелік об’єктів права комунальної власності визначається міською радою.

Стаття 107.

Право спільної власності територіальних громад виникає на основі рішень Бериславської міської ради та рішень інших уповноважених органів місцевого самоврядування з іншого боку) про об’єкти права комунальної власності для забезпечення спільних потреб громади.

Стаття 108.

Оперативне управління об’єктами комунальної власності територіальної громади здійснюють виконавчі органи міської ради, на які покладаються наступні функції:

підготовка пропозицій на розгляд міськради щодо прийняття об’єктів до комунальної власності;
підготовка і передача на розгляд міської ради або її виконавчого комітету питань про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності міста;
надання згоди на оренду об’єктів комунальної власності міста;
реалізація затвердженої рішенням міської ради програми приватизації комунального майна міста.

Стаття 109.

Органи місцевого самоврядування мають право створювати та утримувати фонд соціального комунального житла для забезпечення житлом малозабезпечених, бідних та безпритульних мешканців міста.

Стаття 110.

Загальний контроль за використанням об’єктів комунальної власності здійснює міський олова.

Міський голова раз на рік інформує міську раду про стан комунальної власності міста, реєстрацію, відчуження або придбання об’єктів комунальної власності.

Міський голова не несе кримінальної та адміністративної відповідальності за колегіально прийняті рішення .

Стаття 111.

Мешканці міста несуть відповідальність своїм рухомим та нерухомим майном за несвоєчасну сплату комунальних послуг, які їм надані у повному обсязі, згідно законодавства.

Стаття 112.

Відносини між комунальними підприємствами та споживачами регулюються договорами.

Стаття 113.

Комунальне підприємство, в особі керівника, несе відповідальність за надання якісних, своєчасних та в повному обсязі комунальних послуг населенню, згідно договорам.

Стаття 114.

Територіальна громада контролює екологічний стан та цільове використання земель, які знаходяться у комунальній власності, згідно зонування, затвердженого земельним кадастром та генеральним планом забудови міста. Міська Рада в межах міста в цілому контролює цільове використання та екологічний стан земель всіх форм власності згідно Земельного кодексу таїни. Порядок вилучення земельних ділянок, у разі порушення режиму використання земель, здійснюється згідно чинного законодавства.

Стаття 115.

Фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за збитки, заподіяні об’єктам права комунальної власності. Діяльність фізичних та юридичних осіб, результатом якої є нанесення шкоди об’єктам права комунальної власності, карається, відповідно до законодавства, з компенсацією органам місцевого самоврядування заподіяних збитків та не отриманих в наслідок цього доходів. Органи місцевого самоврядування мають право звертатися до суду про притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які вчинили або чинять збитки об’єктам права комунальної власності.

Глава 22. Фінансова основа міста

Стаття 116.

Фінансова основа міста складається з :

коштів міського бюджету;
страхових ресурсів;
коштів підприємств, організацій і установ, що перебувають у комунальній власності міста;
коштів валютних фондів;
відповідної частки коштів підприємств, організацій і установ, які створені за пайовою участю органів місцевого самоврядування;
інших фінансових ресурсів, які передані місту згідно чинного законодавства.

Стаття 117.

В міський бюджет надходять кошти: плата за землю, за користування природними ресурсами від природо користувачів, розмір якої встановлюється міською радою в межах, які визначені законодавством;інші надходження, згідно законодавства.

Місто має право на отримання відшкодувань за екологічні збитки, що заподіяні на території міста підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форми власності.

Стаття 118.

Територіальна громада міста безпосередньо або через орган місцевого самоврядування може об’єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об’єкти права комунальної власності, а також кошти місцевого бюджету для виконання спільних об’єктів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ, організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.

Міська рада, або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування можуть в межах які визначені законодавством, випускати міські позики, видавати юридичним і фізичним особам позики, отримувати кредити в банківських установах, створювати комунальні банки та інші фінансово – кредитні установи, виступати гарантом кредитів підприємств, установ і організацій, які належать до комунальної власності.

Глава 23. Міський бюджет

Стаття 120.

Місто має власний бюджет, який розробляється, затверджується і виконується органами міського самоврядування самостійно, в межах їх повноважень.

Міський бюджет є самостійним бюджетом і не несе відповідальності за бюджетні зобов’язання держави.

Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними, та закріпленими за ними на загальній основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визнати напрямки використання коштів місцевих бюджетів.

Будь-яке втручання в розробку, затвердження і виконання міського бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування інших територіальних громад не допускається (за винятком випадків, що передбачені чинним законодавством).

Стаття 121.

Мінімальний розмір міського бюджету визначається на основі нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя міста, виходячи з рівня мінімальних соціальних потреб, встановлених чинним законодавством.

Стаття 122.

Доходи міського бюджету формується за рахунок:

доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;
доходів що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів,
дотації вирівнювання з державного бюджету, як перевищення обсягу видатків над кошиком доходів бюджету міста;
субвенції з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту міста,розподіляється обласною радою;
добровільних внесків громадян та юридичних осіб.

Стаття 123.

Бюджет міста складається із загального та спеціального фондів. Спеціальний фонд утримується за рахунок бюджету розвитку та спеціальних фондів по джерелам:

податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до міського бюджету;
власних надходжень бюджетних установ; ,1ІП
плати за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що зараховується до міського бюджету;
плати за придбання торгового патенту на продаж нафтопродуктів;
інших надходжень, передбачених чинним законодавством.
Доходи бюджету розвитку формуються за рахунок:

коштів від відчуження комунального майна, коштів за продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
дивідендів, нарахованих на акції ( частки, паї ) господарських товариств, які є у власності територіальної громади;
запозичень;
інвестиційних субвенцій з інших бюджетів;
добровільних внесків;
інших надходжень.

Стаття 124.

Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальної громади, їх розмір і цільове спрямування визначаються міським бюджетом. Видатки міського бюджету включають бюджетні призначення, встановлені рішенням сесії міської ради про місцевий бюджет, на конкретні цілі, що пов’язані з реалізацією програм, визначених бюджетним кодексом України та затверджених сесією міської ради.

У видатковій частині міського бюджету передбачаються видатки загального фонду і видатки спеціального фонду.

Видатки загального фонду складаються із:

видатків що враховуються при призначенні трансфертів згідно ст.89 Бюджетного Кодексу;
видатків, що не враховуються при призначенні міжбюджетних трансфертів згідно ст.91 Бюджетного Кодексу.

Стаття 125.

Міський бюджет передбачає резервний фонд, який не може перевищувати одного десятка обсягу загального фонду міського бюджету. Рішення щодо необхідності створення резервного фонду та його розміру приймає міська рада. Фінансування видатків з резервного фонду здійснюється міським головою за узгодженням з міськвиконкомом з наступним щоквартальним звітуванням перед міською радою.

Стаття 126.

Місцевий бюджет міста на наступний бюджетний період затверджується рішенням міської ради не пізніше ніж у двотижневий термін після офіційного опублікування закону про державний бюджет України .

Стаття 127.

Виконавчий комітет міської ради забезпечує виконання місцевого бюджету міста. Фінансове управління виконкому здійснює загальну організацію та управління виконанням міського бюджету, координує діяльність бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Казначейське обслуговування міського бюджету здійснюється відділенням Державного казначейства за функціями, визначеними ст. 48 Бюджетного Кодексу України.

Стаття 128.

Місцевий бюджет виконується за помісячним розписом доходів І видатків, який затверджується керівником фінансового управління виконкому.

Виконавчий комітет забезпечує надходження всіх передбачених бюджетом доходів та ефективне витрачання бюджетних коштів.

Міськвиконком щоквартально подає письмовий звіт про хід і результати виконання бюджету.

Стаття 129.

Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється міською радою за поданням офіційного висновку міськфінуправління про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду бюджету.

Стаття 130.

Після введення в дію рішення сесії міської ради про місцевий бюджет міста органам виконавчої влади забороняється приймати рішення, що призводить до виникнення нових бюджетних зобов’язань, які не забезпечені бюджетними асигнуваннями, або без визначення джерел коштів.

Виконавчий комітет міської ради забезпечує публікацію інформації про міський бюджет, в тому числі рішень про місцевий бюджет та періодичних звітів про їх виконання. Рішення про місцевий бюджет повинно бути оприлюднене не пізніше десяти днів з дня його прийняття.

Стаття 131.

Доходи міського бюджету, які отримані додатково при його виконанні, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворилися внаслідок збільшення надходжень до бюджету або економії у видатках, вилученню не підлягають, крім випадків, що передбачені законодавством. Рішення про використання таких коштів приймається міською радою.

Стаття 132.

Контроль за виконанням бюджету та за використанням коштів міського бюджету відповідними підприємствами, організаціями і установами здійснює виконавчий комітет.

Глава 24. Валютні фонди.

Стаття 133.

До валютних фондів можуть, за рішенням міської ради, включатися:

добровільні та благодійні внески і пожертвування фізичних та юридичних осіб в іноземній валюті та іноземними цінними паперами;
відрахування від прибутків в іноземній валюті підприємств, організацій та установ, що перебувають у комунальній власності.

Стаття 134.

Кошти валютних фондів використовуються виключно за рішенням міської ради.

Розділ VI. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО

Самоврядування.

Глава 25. Відповідальність органів і посадових осіб міського самоврядування через територіальною громадою.

Стаття 135.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед міською громадою про результати своєї роботи і надають жителям міста необхідну інформацію щомісячно через ЗМІ.

Стаття 136.

Жителі міста мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб міського самоврядування, яка може включати відомості про:

структуру та чисельний склад органів місцевого самоврядування;
компетенцію органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
призначення та звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування;
зміст актів та інших документів, що приймаються в системі місцевого
самоврядування;

поточну діяльність та плани роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
позицію цих органів і посадових осіб з найважливіших питань життя міста;
іншу інформацію, згідно чинного законодавства.
Порядок та періодичність надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються міською радою та міським головою .

Стаття 137.

Всі посадові особи місцевого самоврядування повинні щомісяця проводити прийом жителів міста з особистих питань.

Стаття 138. ,

Всі органи і посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані сприяти забезпеченню додержання прав законних інтересів об’єднань громадян, які є легалізованими, згідно чинного законодавства.

Глава 26. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед державою, юридичними та фізичними особами.

Стаття 139.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність перед державою у разі порушення ними Конституції України і чинного законодавства.

Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється згідно з законодавством.

Стаття 140. . л „

Акти які прийняті в системі місцевого самоврядування, можуть зупинятися лише з мотивів їхньої невідповідності Конституції України чи законам України у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

Стаття 141. ,

Висновок суду про визнання невідповідності діяльності органів чи посадових осіб місцевого самоврядування Конституції України і чинному законодавству України може бути підставою для розгляду Верховною Радою України питання про призначення позачергових виборів відповідного органу чи посадової особи місцевого самоврядування.

Стаття 142.

Шкода яка заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування відшкодовується за рахунок коштів відповідного міського бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій, або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування – за рахунок їх власних коштів у порядку, який встановлено законодавством.

Суперечки про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

Стаття 143.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за виконання визначених законодавством повноважень органів виконавчої влади в порядку, що установлений законодавством.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Статут територіальної громади набирає чинності з дня офіційного оприлюднення.

Статут підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку. Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом міської ради.

Зміни та доповнення до Статуту вносяться і обговорюються громадою та затверджуються на сесії міської ради не менш як 2/3 депутатського корпусу. Додатки до цього Статуту мають з ним однакову юридичну силу.

Додатки:

План міста
Опис символіки (прапор, герб, гімн)
Положення “Про громадські слухання в м. Берислава”
Положення про органи самоорганізації населення.
Положення “Про місцеві ініціативи”
Присяга депутата міської ради
Присяга міського голови
Інвентаризаційний перелік комунальної власності.
Правила благоустрою міста

Зміст

РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Глава 1. Загальна характеристика міста;

Глава 2. Правова основа Статуту.

Глава3. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями.

РОЗДІЛ II . СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 4. Територіальна громада міста;

Глава 5. Місцевий референдум;

Глава 6. Місцеві вибори;

Глава 7. Загальні збори громадян за місцем проживання.

Глава 8. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста.

Глава 9. Громадські слухання.

Глава 10. Місцеві ініціативи.

Глава 11. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборчих посадах місцевого самоврядування.

Глава 12. Інші форми участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ III. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 13. Загальні засади побутової системи органів місцевого самоврядування

Глава 14. Міська рада.

Глава 15. Постійні комісії міської ради.

Глава 16. Міський голова.

Глава 17. Виконавчий комітет міської ради.

Глава18

Глава 19

Глава 20. Здійснення повноважень органів самоврядування населення.

РОЗДІЛ V. МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 21. Комунальна власність міста,

Глава 22. Міський бюджет,

Глава 23. Фінансова основа міста,

Глава 24. Валютні фонди.

РОЗДІЛ VІ.ГАРАНІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 25. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою.

Глава 26. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед державою, юридичними та фізичними особами.


25

Червень

2015

Правила благоустрою території і забезпечення чистоти, порядку та дотримання тиші в м.Бериславі

БЕРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Р І Ш Е Н Н Я

 55 сесії міської ради 6 скликання

від 25.06.2015р. № 654

Про затвердження Правил благоустрою території і забезпечення чистоти, порядку та дотримання тиші в м. Бериславі в новій

редакції

 

 

 

В зв’язку зі змінами в чинному законодавстві, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, Порядку розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, керуючись статтями 25, 59 Закону України «про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Правила благоустрою території і забезпечення чистоти, порядку та дотримання тиші в м. Бериславі в новій редакції ( Додаток 1).
 2. Визнати такими, що втратили чинність:

– рішення 25 сесії четвертого скликання Бериславської міської ради від 07.12.2004 року № 270 «Про Правила благоустрою території і забезпечення чистоти, порядку та дотримання тиші в м. Бериславі»;

– рішення 3 сесії п’ятого скликання Бериславської міської ради від 12.05.2006 року № 25 «Про внесення змін до рішення 25 сесії четвертого скликання Бериславської міської ради від 07.12.2004 року № 270 «Про Правила благоустрою території і забезпечення чистоти, порядку та дотримання тиші в м. Бериславі»;

– рішення 50 сесії п’ятого скликання Бериславської міської ради від 11.06.2010 року № 565 Про внесення доповнень до рішення 25 сесії четвертого скликання Бериславської міської ради від 07.12.2004 року № 270 «Про Правила благоустрою території і забезпечення чистоти, порядку та дотримання тиші в м. Бериславі»;

– рішення 37 сесії шостого скликання Бериславської міської ради від 13.09.2013 року № 433 «Про внесення змін та доповнень до рішення 25 сесії четвертого скликання Бериславської міської ради від 07.12.2004 року № 270 «Про Правила благоустрою території і забезпечення чистоти, порядку та дотримання тиші в м. Бериславі»;

– рішення 40 сесії шостого скликання Бериславської міської ради від 04.12.2013 року № 472 «Про внесення доповнень до рішення 25 сесії четвертого скликання Бериславської міської ради від 07.12.2004 року № 270 «Про Правила благоустрою території і забезпечення чистоти, порядку та дотримання тиші в м. Бериславі»;

 1. Рішення набирає чинності з дня офіційного оприлюднення.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, архітектури, будівництва, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Міський голова                                                                 О.М.Шаповалов

 

 

 

Додаток до рішення 55 сесії міської ради

шостого скликання

від 25.06.2015 р. № 654

 

ПРАВИЛА

Благоустрою території і забезпечення чистоти,

порядку та дотримання тиші в м. Бериславі

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правовою підставою Правил благоустрою міста та відповідальності за збиток, заподіяний природному середовищу, санітарному стану і благоустрою міста (далі Правила) є Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення в сфері містобудування», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону і використання пам’яток історії та культури», «Про рекламу», «Про охорону навколишнього природного середовища» «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Наказ Мінрегіону «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», Кодекс України про адміністративні правопорушення, Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень».

1.1. Правила регулюють права і обов’язки учасників правовідносин в області благоустрою території міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в місті.

1.2. Правила включають загальнообов’язкові на території міста Берислава норми, за порушення яких настає відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

1.3.Учасниками правовідносин у питаннях благоустрою відповідно до цих Правил є керівники й інші посадові особи підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування(далі по тексту відповідальні посадові особи), фізичні особи-підприємці, громадяни, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою.

1.4.Контроль за дотриманням цих Правил і координація дій відповідальних посадових осіб, здійснюється адміністративною комісією міськвиконкому, уповноваженими особами служб міста.

 1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ДОРОЖНІХ ТА ІНШИХ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ, БЛАГОУСТРОЮ МІСТА
 2. Здійснення дорожніх, будівельних, аварійних і інших земляних робіт, у тому числі прокладання всіх видів комунікацій уздовж автодоріг, перетинання доріг комунікаціями на території міста усіма підприємствами, установами, організаціями, незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості, фізичними особами-підприємцями та громадянами, допускається після узгодження їх із власниками підземних, наземних та надземних комунікацій, власниками доріг і об’єктів благоустрою, відділом містобудування, архітектури та ЖКГ (архітектором), Державтоінспекцією. Ордер на виконання земляних робіт установленого зразку видається відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради організації – підряднику (замовнику), на яку покладається виконання робіт. Підключення до газопроводів, водопроводів, каналізаційних, електричних та інших мереж здійснюється з дозволу власників мереж за узгодженням з Державтоінспекцією, архітектором, службами комунального господарства, іншими підприємствами, зазначеними в ордері.
 3. Особи, відповідальні за здійснення робіт, зобов’язані виконувати умови ведення робіт згідно з цими Правилами та вимогами, зазначеними в ордері.
 4. Особи, відповідальні за провадження робіт зобов’язані сповістити про це місцеву пожежну інспекцію, швидку медичну допомогу. У разі потреби зміни маршрутів руху громадського транспорту роботи проводити за узгодженням із керівництвом підприємств громадського транспорту і Державтоінспекцією. Керівники організацій, які експлуатують підземні мережі і комунікації, зобов’язані забезпечити своєчасну явку своїх представників на місце проведення робіт.
 5. Початок проведення термінових аварійних робіт, що вимагають розриття вулиць, допускається без оформлення ордеру але з негайним повідомленням Державтоінспекції, пожежної інспекції, швидкої медичної допомоги, з обов’язковою присутністю на місці особи, відповідальної за проведення робіт, до їх закінчення, з обов’язковим подальшим оформленням ордера (дозволу) на виконання земляних робіт.
 6. Розриття дорожнього покриття, тротуарів, газонів, а також розриття інших місць загального користування при будівництві або ремонті підземних інженерних мереж здійснюється способами, встановленими відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства і власниками доріг та інших об’єктів благоустрою у межах і в терміни, зазначені в ордері. При цьому забезпечуються збереження елементів благоустрою, збереження і використання родючого шару ґрунту.
 7. Засипання траншей та котлованів повинно здійснюватися в термін, зазначений в ордері, з обов’язковим складанням акту, за участю представника органу, який видав ордер на провадження робіт.
 8. Відновлені ділянки дорожнього покриття, тротуарів, газонів, елементів благоустрою або копії документів про відшкодування їх вартості, повинні бути здані організації, що видала ордер, та власникам доріг у терміни, зазначені в ордері. А також повідомлено пожежній охороні і швидкій допомозі про закінчення робіт і відкриття проїзду.
 9. Підприємствам, установам, організаціям фізичним особам-підприємцям та громадянам нові ордери не видаються, якщо вони не виконали умов, передбачених п.п.5, 6 та 7. Роботи, проведені з порушенням цих умов, вважаються невиконаними, особи, відповідальні за провадження робіт, притягаються до відповідальності згідно з діючим законодавством, але це не знімає відповідальності із замовника за відновлення елементів благоустрою в обсягах і способами, встановленими органами комунального господарства.
 10. Керівники організацій та інші особи, що виконують земляні роботи, несуть відповідальність за несвоєчасну здачу траншей під відновлення дорожнього покриття. Організації, що приймають в експлуатацію підземні мережі, не повинні видавати дозволів на експлуатацію підключених об’єктів доки не будуть відновлені дорожні покриття й елементи благоустрою, пред’явлені акти на здачу цих робіт і виконавча технічна документація, включаючи геодезичну зйомку.
 • При провадженні робіт забороняється:
 • Ушкоджувати відповідні споруди, зелені насадження та елементи міського благоустрою; готувати розчин і бетон безпосередньо на проїжджій та пішохідній частинах вулиць;
 • залишати на проїжджій частині вулиць, тротуарах, газонах землю та будівельне сміття після закінчення робіт;
 • займати зайві майданчики під складування, огороджувати місця проведення робіт понад встановлені межі, захаращувати проходи і в’їзди у двори, порушувати проїзд транспорту і рух пішоходів.
 • Місце здійснення робіт повинно бути огороджено типовими огорожами встановленого зразка, які забезпечують безпеку людей та рух транспорту. З настанням темряви місце роботи повинно бути освітлено. Тип огорожі, кількість і вид дорожніх знаків, межі їх встановлення при провадженні робіт на вулицях міста встановлюються за узгодженням з Державтоінспекцією.
 • Поперечні розриття на вулицях міста з інтенсивним рухом транспорту виконуються суворо за графіком, як правило, протягом доби в нічний час, а у випадках, які потребують більш тривалого часу, повинні закінчуватися в термін, встановлений відділом архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства.
 • Роботи, які проведені без ордеру та виявлені представниками органів, що видають ордери, терміново закінчуються під наглядом цих представників, якщо потрібно з залученням сторонніх організацій. Винні особи притягаються до відповідальності в порядку, встановленому діючим законодавством.
 • У випадку пошкодження підземних комунікацій виконавці робіт зобов’язані сповістити про це власників цих споруд та органи комунального господарства, вжити необхідних заходів для найшвидшої ліквідації аварії.
 • Спостереження і контроль за виконанням робіт і відновленням елементів благоустрою виконується органами комунального господарства, Державтоінспекцією, організаціями-замовниками,підприємствами, що експлуатують комунікації, об’єкти благоустрою та дороги.
 • Відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства міської ради має право анулювати ордер на виконання земляних робіт замовникам, що порушують Правила, з притягненням до адміністративної відповідальності винних осіб згідно чинного законодавства.
 • Повну відповідальність за люки, розташовані на проїжджій частині доріг, несуть керівники організацій, підприємств, установ різних форм власності, фізичні особи-підприємці, громадяни які їх обслуговують.

ІІІ.ПОРЯДОК ОХОРОНИ ТА УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

Загальні положення

 1. Відповідно до Земельного Кодексу України всі землі загального користування в межах міста перебувають у власності Бериславської міської ради.
 2. Всі зелені насадження на цих землях як загального, так і відомчого користування, створюють недоторканий міський зелений фонд міста Берислава.
 • За самовільне знищення і ушкодження зелених насаджень керівники організацій, установ, підприємств всіх форм власності, громадяни, а також фізичні особи-підприємці, безпосередньо винні в заподіянні шкоди зеленим насадженням, притягуються до відповідальності у встановленому порядку, зі стягненням з них заподіяного збитку.
 • Землекористувачі і всі організації, підприємства, установи, кооперативи, юридичні та фізичні особи, незалежно від форм власності зобов’язані не допускати забруднення зелених насаджень відходами, сміттям та заростання бур’янами.
 • На територіях земельних ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними,а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою.
 • Забудовники, які здійснюють будівництво, пов’язане з порушенням ґрунтового покрову, зобов’язані знімати і зберігати родючий шар ґрунту для його використання в зеленому будівництві.
 • Дані правила є обов’язковими для виконання всіма керівниками підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, фізичними і юридичними особами, а також організаціями і громадянами, які займаються проектуванням, створенням, експлуатацією, ремонтом, доглядом усіх видів зелених насаджень, розташованих на території міста Берислава.

Відповідальність за збереження зеленого фонду

 1. Відповідальність за збереження зелених насаджень протягом всього року за утриманням і виконанням санітарного мінімуму по боротьбі зі шкідниками та хворобами, , несуть власники- керівники підприємств, організацій, установ, фізичні і юридичні особи, а також окремі громадяни, власники індивідуальних житлових будинків.
 2. Контроль за виконанням даних Правил здійснює виконком Бериславської міської ради, Державна екологічна інспекція.
 3. Відповідно до існуючого законодавства всі керівники підприємств, установ, організацій, фізичні особи-підприємці, громадяни зобов’язані:

3.1. Забезпечити повне збереження існуючих зелених насаджень, а також уживати заходів щодо розширення площі озеленення.

3.2. Нові насадження дерев, кущів, троянд, квітників, посів газонів робити тільки за умови дотримання агротехнічних заходів та узгодження їх розміщення з відділом містобудування, архітектури та ЖКГ міської ради.

 1. Усі види робіт з поточного утримання зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями, громадянами ведуться силами і засобами цих підприємств, установ, організацій, осіб.
 2. Поточне утримання газонів покладається на підприємства, установи, організації, фізичних і юридичних осіб, домовласників на територіях, які прилягають до їх володінь.
 3. Підприємства, організації, установи будь-якої форми власності, а також фізичні і юридичні особи зобов’язані:

При здійсненні будівельних та ремонтних робіт огороджувати дерева .

При здійсненні земляних робіт не допускати оголення коренів і засипання кореневої шийки дерев.

 1. Забороняється посадка зелених насаджень, без узгодження з власниками підземних комунікацій і повітряних мереж, а також у місцях, що негативно впливають на безпеку руху.
 2. Забороняється складування будівельних та інших матеріалів, стоянка машин, механізмів, автомобілів на газонах.
 3. При здійсненні робіт, підкоп у зоні кореневої системи дерев і чагарників здійснювати нижче кореневої системи на 1,5-2,0м.
 4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045.
 5. Порядок оформлення ордера на знесення зелених насаджень при будівництві:

11.1.    Знесення зелених насаджень на території міста Берислава здійснюється в наступному порядку:

Підприємствам, організаціям, установам незалежно від форм власності та фізичним і юридичним особам знесення зелених насаджень дозволяється на підставі ордера, виданого виконкомом міської ради.

До заяви на знесення додаються наступні документи:

 • Декларація про початок виконання підготовчих (будівельних) робіт;
 • акт обстеження зелених насаджень, що підлягають знесенню;
 • копія документа про оплату відновлювальної вартості зелених насаджень з урахуванням інфляційних процесів.

Обов’язки населення по збереженню зелених насаджень

 1. Охорона зелених насаджень м. Берислава є обов’язком кожного мешканця. Усі громадяни, які відвідують зони відпочинку, сквери, парки та інші місця масового відпочинку, зобов’язані підтримувати чистоту, порядок, дбайливо відноситися до зелених насаджень, сприяти запобіганню ламання та псування дерев, кущів, квітів, троянд, газонів, сприяти органам міліції, виконкому міської ради і власникам зелених насаджень у боротьбі з порушниками даних Правил.
 2. За ушкодження зелених насаджень, самовільне їх знесення, винні особи несуть адміністративну відповідальність згідно ст. 153 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення”.
 3. Особи, винні в крадіжці (розкраданні) троянд, квітів, дерев, кущів із садів, парків, скверів, а також винні в навмисному псуванні дерев, чагарників, квітів, садово-паркового обладнання, фонтанів, малих архітектурних форм притягаються до кримінальної відповідальності згідно чинного законодавства України.
 4. За псування зелених насаджень неповнолітніми та заподіяний збиток насадженням відповідають батьки чи особи, які їх заміняють (опікуни).
 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

 

 • Вивіз твердого сміття здійснюється за планово-регулярною системою за договорами з підприємствами, установами, організаціям, фізичними особами-підприємцями, громадянами.
 • Прибирання вулиць, подвір’їв, площ, пляжів, мостів, тротуарів із тротуарними газонами і пристовбурними колами, парків, скверів та прилеглих до них територій, ринків, вільних земельних ділянок виконується підприємствами, організаціями, установами, орендарями і забудовниками, за якими закріплені ці території, , а також громадянами, які мають будинки на праві приватної власності, у порядку, встановленому даними Правилами і санітарними правилами, а вивезення сміття проводиться комунальними підприємствами різної форми власності.
 • Підприємства, установи, організації, а також власники індивідуальних будинків, зобов’язані прибирати прилеглі до їх домоволодінь території, в довжину – в межах їх ділянок, у ширину-до середини вулиці, провулку, проїзду, а при однобічній забудові – в межах повного профілю вулиці.
 1. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, фізичним особам-підприємцям, а також власникам індивідуальних житлових будинків забороняється складати та зберігати на території загального користування сміття та будівельний матеріал (пісок, щебінь, глину, залізобетонні вироби, цеглу, камінь, вироби з деревини, цемент та ін.).
 2. Території кладовищ та прилеглі до них тротуари і проїзди прибираються та підтримуються в належному санітарному стані організаціями, у віданні яких вони знаходяться.
 3. Керівники(власники) підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування всіх форм власності, фізичні особи-підприємці зобов’язані забезпечити прибирання територій і косіння трави на прилеглих ділянках до магазинів, кафе, перукарень, тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (наметів, кіосків, павільйонів, лотків, літніх майданчиків, тощо) на відстані 20 м від межі відведеної земельної ділянки, а при розташуванні об’єкта фасадом на вулиці – до середини проїзної частини.
 4. Керівники підприємств, установ, організацій, навчальних та лікувальних закладів всіх форм власності, фізичні особи-підприємці, громадяни, які мають житлові будинки, будівлі та споруди іншого призначення у власності чи користуванні зобов’язані укладати договір на вивезення твердих побутових відходів з підприємствами будь-якої форми власності, які мають право займатися цією діяльністю, та здійснювати своєчасну оплату за надані послуги відповідно до діючих тарифів.
 5. Відмова від укладання договору на вивіз відходів, як і створення несанкціонованих смітників, розглядається як факт забруднення навколишнього середовища відходами споживання, що тягне за собою цивільно-правову й адміністративну відповідальність згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення.
 6. 9. Керівникам комунальних підприємств, дільничним інспекторам, представникам санепідемстанції, вести систематичну роз’яснювальну та виховну роботу серед населення з питань дотримання санітарного режиму та вимагати безумовного його виконання.
 7. 10. Громадські вбиральні та міські сміттєзвалища повинні утримуватися в належному санітарному стані підприємствами та організаціями, у віданні яких вони знаходяться. Побутове сміття в очікуванні сміттєвозного транспорту необхідно залишати на вулиці тільки у спеціальній тарі або у сміттєвих мішках. Виливати рідкі відходи в каналізаційні люки, на тротуари, газони і проїжджу частину, складувати будівельні матеріали, тверде паливо, будівельні та промислові відходи на вулицях і проїздах забороняється.
 8. 11. Будівельні та інші організації, фізичні особи при здійсненні будівельних, ремонтно-будівельних та відновлювальних робіт зобов’язані прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і будівельне сміття, в одноденний термін.
 9. З метою запобігання засмічення території міста, комунальні підприємства встановлюють на вулицях, площах, в парках, скверах та інших громадських місцях урни з інтервалом не більше ніж 40 м за переліком, погодженим з органами комунального господарства.

Крім того, урни встановлюються:

– підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності проти своїх будівель, як правило, біля входу та виходу;

– підприємствами торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, фізичними особами-підприємцями біля входу та виходу з торгових приміщень, кафе, перукарень, тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (наметів, кіосків, павільйонів та ін.).;

Тип урн узгоджується з відділом містобудування, архітектури та ЖКГ міської ради.

Урни повинні утримуватися у справному й охайному стані, очищатися від сміття в міру його накопичення, один раз на тиждень промиватися і дезінфікуватись. Урни повинні фарбуватися не рідше двох разів на рік.

 1. 13. Прибирання та утримання територій підприємств, установ та організацій будь-якої форми власності та прилеглих територій з 15 квітня по 15 жовтня повинно здійснюватися до 6 години ранку з підбілюванням бордюр та дерев 1 раз в квартал.
 2. Прибирання та утримання території міста з 15 жовтня по 15 квітня:

14.1. У період з 15 жовтня по 15 квітня повинні проводитися прибирання територій, вивезення снігу, льоду, бруду, посипання піском. У залежності від погодних умов цей порядок може бути змінений. Прибирання у цей період повинне закінчуватися до 8 години ранку, та в міру потреби провадитися протягом усього дня.

14.2. Власники, балансоутримувачі, підприємства, установи, організації зобов’язані:

– мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, льодоруби), достатній запас матеріалу для посипання для своєчасного проведення протиожеледних заходів;

– прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання утворення накату;

Дозволяється укладання снігу в вали на всіх вулицях та майданчиках, окрім територій автобусних зупинок, з наступним негайним вивезенням. Забороняється захаращування проїздів і проходів, укладання снігу й льоду на газони з насадженнями.

14.3. Посипання піском і обробка дозволеними матеріалами проїжджої частини вулиць площ, мостів, перехресть, під’їздів, спусків проводять в плановому порядку підприємства або фізичні особи, уповноважені міською радою. Тротуари, доріжки , приступки сходин, зупинки міського пасажирського транспорту, та інші небезпечні для проїзду транспорту і проходу пішоходів місця, посипаються піском і іншими дозволеними матеріалами житлово-експлуатаційними підприємствами та підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями, за якими закріплені ці ділянки.

 1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ
 2. Прибудинкові території повинні утримуватися в чистоті. Прибирання і очищення прибудинкових територій проводиться щодня. Підмітання, поливання, вивезення снігу та сміття, посипання піском, очищення водостоків, повинні провадитися регулярно. Прибирання й очищення дворів повинне закінчуватися до 6 години ранку в період з 15 квітня по 15 жовтня, а з 15 жовтня по 15 квітня – до 8 години ранку.
 3. Забороняється складати та спалювати опале листя, гілки на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками. Вони повинні бути вчасно вивезені власниками будинків, житлово-комунальними організаціями.
 4. Побутове сміття повинне зберігатися в сміттєзбиральниках і контейнерах. Рідкі нечистоти в неканалізованих будинках, збираються у водонепроникні вигрібні (помийні) ями з люками, улаштовані таким чином, щоб до них не проникали зливові води і розташованими на відстані згідно з санітарними нормами.

Очищення вигрібних ям повинно проводитися своєчасно власниками будинків, які користуються цими ямами.

Майданчики під сміттєзбиральники і контейнери виконуються з твердим покриттям (асфальтобетон, бетон) розміром за розрахунком і огороджені з трьох сторін на відстані не ближче 20 м від житла.

Під’їзди до майданчиків і вигрібних ям повинні бути впорядковані і забезпечувати вільний розворот спецмашин.

Відповідальність за благоустрій майданчиків і під’їзди до них, справність смітгєзбиральників і освітлення у дворах несуть власники будинків.

Сміттєзбиральники, контейнери, майданчики, повинні вчасно очищатися від сміття, бруду і снігу.

 • Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік, як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно чи відумерла спадщина, здійснюється органом місцевого самоврядування.
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ПО ЗНИЩЕННЮ БУР’ЯНІВ
 2. Територія населеного пункту повинна бути постійно вільна від бур’янів, які завдають шкоди здоров’ю людини і культурним рослинам.
 3. Підприємства, організації, установи всіх форм власності, орендарі, фізичні особи-підприємці, а також власники будинків на правах особистої власності, зобов’язані систематично і вчасно знищувати бур’яни на прилеглій до їх земельної ділянки території (до проїжджої частини вулиці).

VII. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ТА УТРИМАННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ, УТРИМАННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ТОРГОВЕЛЬНОГО, ПОБУТОВОГО, СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЧИ ІНШОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Проектування малих архітектурних форм здійснюється відповідно до вимог державних будівельних норм ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».
 2. Будівництво і встановлення малих архітектурних форм та елементів зовнішнього благоустрою: огорож, зелених огорож, павільйонів на зупинках транспорту, огорож тротуарів, малих спортивних споруд, елементів благоустрою кварталів, парків, стендів, афіш і оголошень, світлових реклам, вивісок, ліхтарів вуличного освітлення, опорних стовпів допускається за проектами , узгодженими з відділом архітектури і містобудування (архітектором), відповідними службами міста.
 3. Організації, підприємства, установи всіх форм власності повинні утримувати в зразковому порядку всі споруди малих архітектурних форм, проводити їх ремонт і фарбування не рідше двох разів на рік, згідно з затвердженим проектом чи паспортом зовнішньої оздоби.
 4. Розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення має здійснюватися відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року за №244.
 5. Зовнішнє освітлення має бути біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу згідно Паспорту прив’язки тимчасової споруди.
 6. У разі розміщення тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на відстані більше 2 м від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки не менше 1,5 м.
 7. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення встановлюються однотипна урна для сміття та вазон для квітів, обов’язки з обслуговування яких покладаються на її власника або орендаря.

VIII. СТАЦІОНАРНА ВУЛИЧНА І ПЕРЕСУВНА ДРІБНОРОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

 • Дозвіл на розміщення овочевих і квіткових базарів та інших об’єктів пересувної роздрібної торгівлі (лотків, візків, столів) в тому числі сезонної видається виконкомом за узгодженням з відділом архітектури і містобудування (архітектором) і органами санітарного і пожежного нагляду та власниками підземних комунікацій.
 • При видачі дозволу на розміщення об’єктів пересувної вуличної торгівлі виконкомом міської ради виходить з наступних положень.

2.1. Об’єкти пересувної вуличної торгівлі (намети, візки, лотки, тощо) дозволяється встановлювати в місцях, які не створюють перешкод для руху пішоходів і транспорту і відповідають вимогам ДБН.

2.2. Забороняється зводити до тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення (кіосків, павільйонів, та ін..) різного типу прибудови, козирки, навіси, ставні, не передбачені Паспортом прив’язки тимчасової споруди, складати тару і запаси товарів біля кіосків, павільйонів, а також використовувати їх під складські цілі.

 1. СВІТЛОВІ ВИВІСКИ, РЕКЛАМИ І ВІТРИНИ, НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ ТА ЇХ БАГАЖУ НА ТАКСІ В МІСТІ БЕРИСЛАВІ
 2. Встановлення світлових вивісок і реклам для магазинів, культурно-видовищних установ та організацій провадиться за ескізами, узгодженими з відділом містобудування, архітектури та ЖКГ міської ради.
 3. Наклеювання газет, плакатів, афіш, різного роду оголошень і реклам дозволяється тільки на спеціально встановлених щитах чи рекламних тумбах.
 4. Затвердити порядок надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в місті Бериславі

Надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в місті Бериславі

1. Загальні положення

1.1. Правила надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі (надалі – Правила) впроваджуються з метою:

– забезпечення стабільного, безпечного і якісного обслуговування населення та гостей м. Берислава послугами з перевезення на таксі;

– створення умов для розвитку рівної та добросовісної конкуренції у сфері перевезень пасажирів на таксі, а також для зниження вартості цих послуг;

– легалізації діяльності у сфері послуг таксі, забезпечення зростання надходжень до міського бюджету;

– захисту прав споживачів, які користуються послугами з перевезення на таксі.

1.2. Ці Правила визначають порядок організації та здійснення перевезень пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі і є обов’язковими для виконання Замовником, Перевізниками, водіями, пасажирами, а також підприємствами, установами та організаціями, які здійснюють контроль за виконанням законодавства в галузі автомобільного транспорту.

1.3. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

– диспетчер – фізична або юридична особа, яка регулює рух таксі на транспортній мережі міста, приймає від громадян спеціальні замовлення та передає їх на виконання у встановлені терміни Перевізникам, а також надає інформацію громадянам про ціни та тарифи на послуги з перевезень;

Договір на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі (надалі – Договір) – це письмова угода про надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі, яка укладається між Замовником – Бериславською міською радою та Перевізником;

– електронний таксометр (надалі – таксометр) – реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування тарифів за проїзд та облік вартості наданих послуг з перевезень пасажирів;

Замовник – виконавчий комітет Бериславської міської ради, який укладає з Перевізниками Договори на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі, контролює виконання умов укладених договорів, надає Перевізникам право користуватися мережею стоянок таксі ;

– звичайне замовлення таксі – замовлення таксі на стоянці або на шляху слідування таксі;

кваліфікаційна комісія – комісія з проведення кваліфікаційної перевірки і визначення Перевізників пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі. Склад комісії затверджує Замовник – виконавчий комітет Бериславської міської ради;

– місця стоянок таксі – територіально визначена сукупність обладнаних місць зупинки (стоянки) для найму громадянами таксі;

– Перевізники – юридична або фізична особа (суб’єкт підприємницької діяльності), яка надає послуги з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;

– претендент – юридична або фізична особа (суб’єкт підприємницької діяльності), яка офіційно подала необхідні документи для укладання із Замовником Договору на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Беиславі;

– спеціальне замовлення таксі – замовлення таксі за телефоном з обов’язковим визначенням місця і часу подачі таксі та інформуванням особи, яка здійснює замовлення, про марку і державний номер транспортного засобу;

таксі – спеціальний легковий автомобіль з визначеним зовнішнім виглядом, обладнаний таксометром і призначений для перевезення пасажирів та їх багажу в індивідуальному порядку, а також відповідає технічним та експлуатаційним вимогам, встановленим цими Правилами та чинним законодавством України;.

Талон до Договору на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі (надалі – Талон) – спеціальний Талон відповідного зразка до Договору на перевезення пасажирів та їх багажу, який підтверджує, що Перевізник згідно з виданою ліцензією та укладеним Договором має право на здійснення перевезень пасажирів та їх багажу на таксі та користування мережею стоянок таксі в м. Бериславі. Талон видається щомісячно. При видачі талону враховується, чи були претензії з боку користувачів.

1.4. Організація перевезень пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі здійснюється на підставі цих Правил та інших нормативно-правових документів, що регламентують перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

1.5. Особи, які є власниками або користувачами легкових автомобілів і виявили бажання здійснювати перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі, звертаються до Замовника відповідно до вимог пункту 3.1 цих Правил.

2. Система організації перевезень пасажирів та їх багажу на таксі

2.1. До системи перевезень пасажирів та їх багажу на таксі входять Замовник, Перевізники, стоянки таксі, диспетчерські служби замовлень.

2.2. Виконавчий комітет Бериславської міської ради затверджує перелік, створених на вулицях міста стоянок таксі. Мережа стоянок таксі та дорожні знаки 5.44 “Місце зупинки таксі” утримуються у належному санітарному стані відповідними комунальними службами міста . Порядок організації та утворення мережі стоянок таксі, їх благоустрій, обладнання відповідно до існуючих норм і користування всіма Перевізниками і пасажирами, визначаються виконавчим комітетом Бериславської міської ради та погоджується із відділом ДАІ України в м. Бериславі та відповідними установами.

2.3. Місця стоянок таксі позначаються дорожнім знаком 5.44 “Місце зупинки таксі” відповідно до Правил дорожнього руху України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306.

2.4. Регулювання роботи таксі Перевізників здійснюють диспетчери, диспетчерські служби замовлень.

2.5. Координацію дій Перевізників при перевезенні пасажирів та їх багажу здійснює Замовник.

2.6. Функції Замовника :

– формування сучасного ринку послуг таксі, сприяння розвитку цивілізованої конкуренції серед Перевізників;

визначення мінімальної кількості таксі, яка необхідна для задоволення потреб населення в перевезеннях пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі;

– вжиття заходів щодо повного та якісного надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;

– видання розпоряджень та наказів в межах своїх повноважень щодо організації перевезень пасажирів, які не суперечать діючому законодавству;

затвердження складу кваліфікаційної комісії (до складу комісії включаються представники виконкому, уповноваженого з питань захисту прав споживачів, громадських організацій, депутати міської ради;

укладання Договорів з Перевізниками на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі і забезпечення талонами;

– реєстрація та облік роботи Перевізників, створення інформаційної бази даних;

координація роботи Перевізників на лінії відповідно до існуючого попиту на перевезення, їх аналіз та систематизація;

здійснення перевірок Перевізників щодо виконання умов укладених Договорів та цих Правил;

– надання Перевізникам послуг за їхнім замовленням, пов’язаних із забезпеченням їх діяльності.

2.7. Функції кваліфікаційної комісії:

реєстрація претендентів, отримання від них документів згідно з додатком 1 до цих Правил;

проведення кваліфікаційної перевірки документів претендентів, які бажають здійснювати перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі;

проведення іспиту з претендентами;

надання висновків Замовнику щодо відповідності претендентів Умовам та порядку укладання Договорів на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі згідно з додатком 1 до цих Правил.

2.8. Функції Перевізників:

– надання населенню та гостям м. Берислава якісних і безпечних послуг з перевезення на таксі;

– утримання рухомого складу, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу, в належному технічному стані;

– обладнання кожного автомобіля-таксі відповідно до вимог цих Правил;

забезпечення проведення медичного контролю водіїв;

забезпечення проведення технічного контролю за станом рухомого складу, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу;

– забезпечення водіїв таксі документацією на перевезення пасажирів та їх багажу відповідно до вимог пункту 4.2;

– розробка тарифів на надання послуг населенню з перевезення на таксі, які погоджуються з виконавчим комітетом Бериславської міської ради;

укладання Договорів з Замовником на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Берислава та забезпечення їх виконання;

– виконання вимог чинного законодавства України щодо страхування при транспортному обслуговуванні населення таксі в м. Бериславі;

сприяння Замовнику з утримання в належному технічному стані дорожніх знаків 5.44 “Місце зупинки таксі” на стоянках таксі;

виконання розпоряджень, наказів Замовника щодо організації перевезень пасажирів та їх багажу на таксі, цих Правил.

3. Порядок визначення Перевізників

3.1. Претенденти, що мають відповідні транспортні засоби та всі необхідні документи для здійснення діяльності з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі, проходять кваліфікаційну перевірку відповідно до Умов та порядку укладання Договорів на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі (додаток 1 до цих Правил).

3.2. Між Замовником та Перевізником, що пройшов кваліфікаційну перевірку, у десятиденний термін укладається Договір на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі. На кожне визначене умовами укладеного Договору таксі видається Талон, який є невід’ємною частиною Договору.

4. Кваліфікаційні, технологічні, організаційні вимоги до перевезень пасажирів та їх багажу на таксі

4.1. Вимоги до водіїв таксі:

– до керування таксі допускаються громадяни згідно вимог, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.93 N 340 “Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами”;

– кожний водій підлягає обов’язковому страхуванню від нещасного випадку і повинен мати документи, що підтверджують страхування (договір, поліс), що передбачено Законом України “Про страхування” та постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.96 N 959 “Про затвердження Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті”;

громадянин, який має намір надавати послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, повинен мати досвід керування автотранспортним засобом не менше 5 (п‘яти ) років.

4.2. Вимоги до транспортного засобу – таксі та їх екіпіровки:

– транспортні засоби повинні бути зареєстровані відповідно до вимог чинного законодавства, мати свідоцтво про державну реєстрацію, видане органами Державтоінспекції, талон про проходження державного технічного огляду (проведення технічного огляду транспортного засобу-таксі здійснюється один раз на рік при наявності Талона), тимчасовий реєстраційний талон, виданий підрозділом ДАІ (якщо транспортний засіб переданий його власником у встановленому порядку в користування і (або) розпорядження іншій фізичній або юридичній особі), а також ліцензійну картку;

автомобілі-таксі повинні відповідати наступним вимогам: мати не менше 4 дверей, кількість місць для пасажирів не менше 3, об’єм двигуна від 1300 см3;

на автомобілі-таксі повинно бути встановлено: сигнальний ліхтар із зеленим та червоним світлом у верхньому правому кутку лобового скла; розпізнавальний ліхтар оранжевого кольору, який встановлюється на даху таксі, з нанесенням на ньому композиції з чорно-білих квадратів, розташованих у шаховому порядку; таксометр, який повинен бути розташований на видному місці, що дозволяє пасажирам мати повну інформацію про показники, прейскурант цін на послуги; пристрій зв’язку із диспетчерською службою замовлень таксі (при наявності служби замовлень); нанесені на бортах автомобіля-таксі назву Перевізника та номери телефонів диспетчерської служби замовлень таксі, а також розташований зверху (посередині) лобового скла за дзеркалом заднього огляду Талон до Договору на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі;

– транспортні засоби повинні бути застраховані і мати документи, що підтверджують: обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (договір, страховий поліс), що передбачено Законом України “Про страхування” та постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.96 N 1175 “Про порядок і умови проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів”.

4.3. Замовлення таксі може бути звичайним чи спеціальним. Звичайне замовлення таксі врегульовано пунктом 1.3 цих Правил. Звичайне замовлення на стоянці таксі здійснюється за чергою. Право позачергового користування таксі надається вагітним жінкам, інвалідам, пасажирам з дітьми дошкільного віку та особам, яким це право надано згідно з чинним законодавством. При спеціальному замовленні таксі особи, що мають намір скористатися послугами таксі, зазначають місце і час подачі таксі (для виконання замовлення). Спеціальне замовлення розподіляється на термінове (якщо передбачає виконання замовлення протягом 30 хвилин) і планове (якщо від прийняття замовлення до його виконання визначено більше 30 хвилин – в межах узгодженого з особою, яка замовляє, часу подачі таксі).

Спеціальне замовлення здійснюється через диспетчера, який передає його водію за допомогою пристрою зв’язку.

4.4. Посадка у таксі і вихід із нього здійснюється з правої сторони автомобіля тільки після його повної зупинки.

4.5. Кількість пасажирів, що перевозяться в таксі, не повинна перевищувати кількості місць для сидіння згідно із паспортом заводу-виробника транспортного засобу.

4.6. Вимоги до перевезення багажу в таксі визначаються Правилами дорожнього руху України та Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306 та від 18.02.97 N 176.

4.7. Обслуговування населення таксі здійснюється в м. Бериславі та передмісті. У випадку здійснення поїздки на більшу відстань водій таксі повинен інформувати відповідну диспетчерську службу.

4.8. При виконанні спеціального замовлення підсадка інших пасажирів забороняється.

4.9. Перевезення пасажирів та їх багажу на таксі дозволяється лише при наявності Договору з Замовником на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі.

4.10. Розміщення реклами на автомобілях-таксі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Плата за проїзд

5.1. Тарифи за надання послуг з перевезення на таксі розраховуються Перевізниками та визначаються умовами укладеного Договору.

5.2. За надання послуг з перевезення на таксі отримується плата:

– за виконання спеціального замовлення (термінового чи планового);

– за посадку, якщо це звичайне замовлення;

– за фактичний пробіг в кілометрах;

– за час чекання.

Тарифи розподіляються на денний (з 600 до 2200 годин) та нічний (з 2200 до 600 годин). За бажанням Перевізника денний та нічній тарифи можуть співпадати.

5.3. Розрахунки за послуги таксі здійснюються згідно з чинним законодавством. При перевезенні в таксі кількох пасажирів плата кожного з них вираховується діленням загальної суми вартості проїзду на кількість пасажирів, що їдуть, пропорційно до відстані поїздки кожного. У випадку зупинки таксі в дорозі з вини водія пасажири не платять за простій таксі.

5.4. При неможливості доставки пасажира (стихійне лихо та його наслідки, будівельні роботи на шляху слідування, бездоріжжя, закритий залізничний переїзд та інше) до місця призначення, розрахунки за послуги з перевезення провадяться за місцем вимушеної зупинки, якщо пасажир не вимагає доставити його іншим маршрутом.

5.5. Перевізник не пізніше ніж за тиждень до дати введення нових тарифів розміщує поруч з діючим прейскурантом цін на послуги з перевезення новий прейскурант, який погоджує з Замовником, з обов’язковим зазначенням дати введення нових тарифів.

6. Права, обов’язки та відповідальність водія таксі

6.1. Водій має право:

– вимагати від пасажирів виконання вимог Правил дорожнього руху, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та цих Правил;

– відмовляти в наданні послуг пасажирам, які знаходяться у алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння;

– відмовляти в наданні послуг, якщо багаж пасажира не може бути вільно розміщений у багажнику чи в салоні автомобіля або може забруднити чи пошкодити його;

– вимагати від Перевізника створення умов безпечної роботи на лінії.

6.2. Водій зобов’язаний:

– при перевезенні пасажирів мати наступні документи: посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, дорожній лист з підписами та штампами механіка і лікаря, ліцензійну картку на таксі, Талон до Договору з Замовником,

– забезпечити безпечне та якісне перевезення пасажирів;

– утримувати транспортний засіб в належному технічному і санітарному стані;

– зупиняти вільний автомобіль на вимогу громадян;

– здійснювати посадку пасажирів на стоянці за чергою, а також надавати право позачергового користування таксі громадянам згідно з чинним законодавством;

– надавати пасажирам повну інформацію щодо надання послуг з перевезення на таксі в м. Бериславі та порядку їх оплати;

– завантажувати та розвантажувати з багажника автомобіля багаж пасажира;

– відчиняти двері таксі і відкривати багажник та перевіряти їх закриття під час посадки пасажирів;

– виконувати перевезення пасажирів та їх багажу до пункту призначення найкоротшим шляхом або за домовленістю з пасажиром;

– після закінчення поїздки повідомити про вартість наданих послуг, здійснити розрахунки;

– при виникненні технічної несправності транспортного засобу при перевезенні вжити заходів для своєчасної доставки пасажирів до місця призначення, за погодженням з пасажирами;

– пред’являти особі, яка має право здійснювати контроль, всі необхідні документи на право перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі;

– займати стоянку таксі ;

– передавати речі, забуті в таксі, у диспетчерський пункт Перевізника;

– виконувати вимоги чинного законодавства та цих Правил.

6.3. Водію таксі забороняється:

– відмовляти пасажирам в обслуговуванні, крім випадків, коли порушуються вимоги пунктів 4.5, 4.8 та 6.1 цих Правил;

– відходити на стоянці від транспортного засобу і вести переговори з пасажирами;

– обирати пасажирів за вигідністю напрямків їх прямування;

– без згоди пасажирів заїжджати або ставити на стоянку найняте таксі;

– нав’язувати спільний проїзд кільком пасажирам або здійснювати перевезення пасажирів не найкоротшим шляхом, якщо на те відсутня їх згода;

– перевозити в автомобілі гострі і ріжучі предмети, пожежонебезпечні, вибухові, отруйні, їдкі, сморідні, наркотичні речовини та матеріали, вогнепальну зброю без чохлів (крім випадків, передбачених законодавством);

– перевозити тварин, крім дрібних звірів і птахів у клітках, котів, собак у намордниках при наявності повідка (за умови розташування на підлозі, а при наявності підстилки для собаки – на сидінні);

– використовувати тарифи, які не зазначені в прейскуранті;

– відмовлятись без поважних причин від виконання спеціального замовлення;

– під час руху з пасажирами їсти, пити та палити.

6.4. Водій таксі несе відповідальність за псування або зникнення з багажника прийнятого для перевезення багажу.

6.5. За збереження багажу, що перевозять пасажири у салоні автомобіля, водій відповідальності не несе.

7. Права та обов’язки пасажира

7.1. Пасажир має право:

– вибирати на свій розсуд будь-яке таксі, що перебуває на стоянці;

– вимагати від водія виконання вимог Правил дорожнього руху України, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та цих Правил;

– вимагати від водія застосування встановлених тарифів за проїзд ;

– вимагати від водія виконання перевезень найкоротшим шляхом прямування;

– перевозити на руках дитину дошкільного віку, якщо пасажир знаходиться на задньому сидінні;

– звертатися до Замовника та в інші організації щодо якості надання транспортних послуг.

7.2. Пасажир зобов’язаний:

– виконувати вимоги Правил дорожнього руху України, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та цих Правил;

– здійснювати посадку та висадку з таксі з правого боку тільки після повної його зупинки;

– під час руху не відволікати водія від виконання керування транспортним засобом;

– під час замовлення таксі на стоянках таксі надавати право позачергового користування таксі вагітним жінкам, інвалідам, пасажирам з дітьми дошкільного віку та особам, яким це право надано згідно з чинним законодавством;

– не допускати дій, які могли б загрожувати безпеці перевезень;

– не палити цигарки і не відкривати вікон у салоні без погодження з водієм та іншими пасажирами;

– після закінчення поїздки провести з водієм повний розрахунок, а при зупинці на вимогу – внести аванс за час чекання за домовленістю (якщо в межах цього часу пасажир не з’явився, то перевезення вважається закінченим).

8. Контроль за здійсненням перевезень та відповідальність

8.1. Контроль здійснюється для гарантування виконання обсягів перевезень, дотримання безпеки перевезень пасажирів, якості надання послуг Перевізниками та захисту прав споживачів згідно законів України, умовами укладеного Договору на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі, дотримання Перевізниками законів України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень Замовника та інших нормативно-правових документів щодо організації перевезень пасажирів, недопущення до роботи в місті Перевізників, які не мають Договору на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі та Талона до нього або порушують ці Правила.

8.2. Контроль за наданням Перевізниками послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Києві здійснюється представниками податкової служби у Бериславському районі, відділом ДАІ України в м. Бериславі, Держголовтрансінспекцією, представниками у справах захисту прав споживачів та інших державних установ, яким це право надано згідно з чинним законодавством, представниками Замовника, а також особами, уповноваженими Замовником, в межах їх повноважень.

8.3. Замовник разом із іншими підприємствами, органами та установами, які мають відповідні повноваження, організовують планові та позапланові перевірки роботи Перевізників пасажирів на таксі в м. Бериславі. Графік проведення планових перевірок розробляється Замовником і узгоджується між підприємствами, організаціями та установами, що беруть участь у рейдах. До планових перевірок залучаються представники Перевізника.

8.4. Замовник та Перевізники несуть відповідальність за невиконання цих Правил відповідно до чинного законодавства і Договорів на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі.

Умови та порядок укладання договорів на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в місті Бериславі

(Додаток 1 до Правил надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в місті Бериславі)

 

Умови та порядок укладання договорів на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м.Бериславі (надалі – Умови), є обов’язковими для виконання Замовником, кваліфікаційною комісією та претендентами при визначенні перевізників пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі.

 1. Метою встановлення Умов, при виконанні яких між Замовником та претендентом, який бажає “надавати послуги з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі, укладається Договір, є забезпечення безпечних та якісних перевезень пасажирів, захист економічних інтересів України та законних інтересів підприємств, установ і організацій транспорту, створення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств транспорту.
 2. Претенденти, які бажають надавати послуги з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі, ознайомлюються з:

– Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176 (зі змінами та доповненнями), та Правилами надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі;

– наказом Міністерства транспорту України від 21.01.98 N 21 “Про затвердження Порядку і умов організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом”;

– Типовим договором на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі, на підставі якого з претендентом, що пройшов кваліфікаційну перевірку, укладається договір;

– цими Умовами.

 1. Договір на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі укладається лише при позитивному висновку кваліфікаційної комісії.
 2. Для проведення кваліфікаційної перевірки претендент подає такі документи:

– заяву (додаток 1 до цих Умов);

– свідоцтво про реєстрацію його як суб’єкта підприємницької діяльності;

– нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, копії ліцензійних карток на кожний транспортний засіб;

– довідку державної податкової адміністрації про відсутність у нього заборгованості; оплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

– свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, або свідоцтво про сплату єдиного податку, у випадку коли суб’єкт підприємницької діяльності працює за спрощеною системою оподаткування і не є платником податку на додану вартість.

 1. Обов’язковими вимогами для претендентів, які подали необхідні документи до кваліфікаційної комісії, є наявність:

– власних або орендованих автомобілів, призначених та допущених органами ДАІ до перевезень пасажирів (наявність копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу чи тимчасового реєстраційного талона про реєстрацію транспортного засобу);

договору з медичною установою чи іншого документа, яким посвідчується проведення щоденного передрейсового медичного огляду стану здоров’я водіїв;

власного або орендованого місця збереження автомобіля чи договір з іншою організацією, яка надає такі послуги;

власної або орендованої виробничої бази для ремонту рухомого складу чи наявність договору з іншою організацією, яка буде виконувати ремонтні роботи і передрейсовий технічний огляд транспортного засобу.

 1. Претендент може додатково запропонувати технічні, організаційні чи комерційні умови, які не суперечать Правилам надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі і можуть бути прийняті Замовником, якщо це буде визнане доцільним.
 2. До участі у кваліфікаційній перевірці не допускаються юридичні або фізичні особи (суб’єкти підприємницької діяльності), які:

– визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб’єкта підприємницької діяльності (скасування державної реєстрації);

– мають заборгованість з оплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів враховуючи сплату за комунальні послуги ;

– не виконують умови попередньо укладених договорів на перевезення пасажирів та їх багажу в м. Бериславі ;

– не мають транспортних засобів, що відповідають вимогам, визначеним в пункті 3 цього додатка, або транспортні засоби не допущені органами ДАІ до перевезення пасажирів;

– подали для проведення кваліфікаційної перевірки невірно оформлені документи або такі, що містять неправдиву інформацію.

 1. Особа, яка потребує роз’яснень щодо надання необхідних документів для участі у кваліфікаційній перевірці, має право звернутися до Замовника для надання роз’яснень в усній, а при необхідності – в письмовій формі. Роз’яснення надається не пізніше як за 15 календарних днів з моменту отримання запиту.
 2. Всі документи претендент подає до кваліфікаційної комісії в папці, на якій зазначено назву претендента та його реквізити. Особа, відповідальна за прийом документів, та представник претендента засвідчують у журналі прийому документів від претендентів своїми підписами про прийом-здачу документів, зазначених у пункті 5 цих Умов.
 3. Документи, представлені не в повному обсязі, не реєструються і повертаються претендентам із письмовим зазначенням причин повернення.
 4. Після отримання в повному обсязі документів між претендентом та Замовником узгоджуються термін перевірки поданих документів про їх відповідність, який має становити не більше ніж 10 робочих днів.
 5. З претендентом, який пройшов кваліфікаційну перевірку, в десятиденний термін укладається договір на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м Бериславі, в якому визначаються права, обов’язки та відповідальність сторін, порядок розрахунків за користування мережею стоянок таксі, платежі за надані послуги, а також запропоновані цим Перевізником інші умови (якщо вони були прийняті Замовником як доцільні).
 6. У місячний термін від дня укладання Договору Перевізник повинен обладнати таксі відповідно до вимог пункту 4.2 Правил надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі, провести передбачене чинним законодавством України страхування та отримати у Замовника необхідні документи і розпочати виконувати умови укладеного договору. При невиконанні цих вимог договір вважається неукладеним.
 7. Перевізники не мають права працювати в транспортній мережі міста без укладеного договору на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі та несуть відповідальність за порушення цього пункту згідно з чинним законодавством України.
 8. При систематичному порушенні протягом півроку будь-яким водієм таксі або Перевізником умов укладеного договору, договір може бути достроково розірваний Замовником згідно з чинним законодавством, а Перевізник має право на проведення повторної кваліфікаційної перевірки не раніше ніж через рік після розірвання договору. При цьому, про кожне порушення Замовник зобов’язаний в п’ятиденний термін повідомити Перевізника про факт порушення.

 ЗАЯВА на укладання Договору на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в місті Бериславі

(Додаток 1 до Умов та порядку укладання договорів на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в місті Бериславі)

Я, ____________________________________________________________
______________________________________________________________,
ознайомився з Правилами надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі та з Умовами та порядком укладання договорів на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі, бажаю пройти кваліфікаційну перевірку та укласти відповідний Договір на перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі і прошу зареєструвати такі транспортні засоби:
_______________________________________________________________
(кількість, марка)
зобов’язуюсь:
– виконувати вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів України про надання послуг пасажирським автомобільним транспортом;
– виконувати Правила надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Бериславі;
– надавати послуги з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі у м. Бериславі згідно з умовами укладеного з Замовником договору.
Додатково пропоную внести до договору такі (технічні, організаційні, комерційні) умови:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Юридична адреса претендента ___________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
До заяви додаються: ____________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

______________
(дата)
____________________
(підпис керівника-претендента)

М. П.

 

Х. РЕМОНТ І УТРИМАННЯ ЖИТЛОВИХ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

 • Експлуатація будинків і споруд та їхній ремонт проводиться відповідно до встановлених правил і норм технічної експлуатації.
 • Поточний та капітальний ремонт, фарбування фасадів будинків проводяться в залежності від їх технічного стану.
 • Будь-які зміни фасадів будинків, пов’язаних з ліквідацією або зміною окремих деталей, їх кольору, а також влаштування і реконструкція існуючих віконних і дверних прорізів, прибудови на балконах, особливо тих, що виходять на головний фасад, проводиться за узгодженням з відділом містобудування, архітектури та ЖКГ міської ради.
 • Ремонт, утеплення, фарбування фасадів будинків, конструктивні зміни балконів, лоджій проводяться тільки на підставі Паспорта опорядження фасадів, погодженого з відділом містобудування, архітектури та ЖКГ міської ради.
 • На зовнішньому фасаді кожного будинку незалежно від його відомчої належності, установлюється будинковий номерний знак, затвердженого зразка, з зазначенням номера будинку . На будинках, які виходять на дві вулиці, номерні знаки встановлюються з боку кожної вулиці.
 1. 8. У кожному під’їзді житлово-експлуатаційними підприємствами встановлюються покажчики номерів квартир, згруповані поверхово. На кожних дверях квартири повинен бути покажчик номера квартири.
 2. Під’їзди житлових будинків повинні щодня прибиратися і утримуватись у чистоті підприємствами і організаціями, у віданні яких знаходяться ці будинки.

 

ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

 1. На території загального користування забороняється:

1.1. Витрушувати одяг, килими, інші речі в тому числі з балконів, лоджій, вікон, що виходять на територію загального користування або тротуари , пішохідні доріжки тощо, кидати з балконів, лоджій і вікон різні предмети.

1.2. Викидати сміття, відходи, недопалки, папір, тару, пакувальні матеріали, лушпиння, тощо на вулицях у провулках, на площах, у парках, скверах інших громадських місцях поза урни та забруднювати вулиці при перевезенні вантажів та виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків.

1.3. Вчиняти дії внаслідок яких пошкоджуються фасади будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених для цього місцях.

1.4. Зривати квіти, ламати гілки, вирубувати та пошкоджувати дерева, кущі, знищувати та пошкоджувати газони на вулицях, парках, скверах, прибудинкових територіях та інших місцях загального користування.

1.5. Здійснювати мийку автомобілів, мотоциклів, моторолерів, тощо, купання тварин на прибудинкових територіях, дорогах, тротуарах, газонах тощо.

1.6. Звалювати сміття, тверді побутові відходи на території міста у не відведених для цього місцях, в річки, схили і спуски до них, влаштування звалищ в місцях масового відпочинку, лісосмугах і зелених насадженнях.

1.7. Спалювати сміття, опале листя, гілки, побутові, промислові та інші відходи, забруднювати територію хімічними та іншими речовинами.

1.8. Самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності тощо.

 1. Власники тварин або особи, які їх утримують повинні прибирати відходи життєдіяльності тварин в місцях їх вигулу або при перегонах ВРХ, кіз, овець по вулицях міста на пасовищі.
 2. Власникам тварин або особам, які їх утримують, під час вигулу тварин чи перегону їх по місцях загального користування на пасовище усіляко запобігати пошкодженню дерев, кущів, квітників, газонів біля прибудинкових територій.
 3. ПРАВИЛА ДОТРИМАННЯ ТИШІ В МІСТІ БЕРИСЛАВІ

 Підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу шуму на здоров’я населення зобов’язані:

здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

забезпечувати під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівні звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих майданчиках, а також рівні шуму в прилеглих до них жилих і громадських будівлях, що не перевищують рівнів, установлених санітарними нормами;

вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об’єкти):

1) жилих будинків і прибудинкових територіях;
2) лікувальних закладів, закладів освіти, культури;
3) готелів і гуртожитків;
4) розташованих у межах населених пунктів закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального бізнесу;
5) інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
6) парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.
Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.
У нічний час, із двадцять другої до восьмої години на захищених об’єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у святкові та неробочі дні – цілодобово. Власник або орендар приміщень, у яких передбачається
проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що
утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

XII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, організаціями, установами, фізичними особами-підприємцями та громадянами міста, що стосуються організації робіт і утримання належних їм територій визначається виконкомом Бериславської міської ради.
 2. У випадку оренди територій, будівель, приміщень порядок утримання їх у належному технічному й санітарному стані встановлює орендодавець у договорі оренди.
 3. Дані правила являються обов’язковими для всіх керівників, підприємств, організацій незалежно від форм власності, фізичних осіб-підприємців, а також громадян.
 4. Недотримання цих правил тягне за собою відповідальність по ст. 152 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення”.
 5. Відповідальність за порушення Правил, допущене неповнолітніми, несуть їхні батьки, чи опікуни, керівники дитячих установ згідно з чинним законодавством України.
 6. Застосування у відношенні посадової особи чи громадянина адміністративного стягнення чи кримінального покарання не звільняє винного від обов’язку відшкодувати заподіяний збиток міському господарству і відшкодувати повну вартість робіт із приведення в початковий стан об’єктів, визначених Правилами.